Vi har in­te tid med al­la ur­spå­ra­de tåg

Aftonbladet - - Ledare -

Un­der nat­ten mot tors­da­gen spå­ra­de ett tåg ur vid tåg­sta­tio­nen i Ludvika. En av vag­nar­na har brun­nit upp, tio vag­nar lig­ger vräk­ta över spår fem, kon­takt-led­ning­ar lig­ger nedriv­na.

Vad som or­sa­kat ur­spår­ning­en är oklart. Lok­fö­ra­ren är oskadd, men för al­la som ska åka tåg mel­lan Bor­länge och Halls­berg, Bor­länge och Kil el­ler Väs­terås och Ludvika kom­mer det bli stö­kigt fram­ö­ver.

Svens­ka tågre­se­nä­rer bör­jar bli va­na vid att tå­gen in­te går. Det är signal­fel, räls­brott, for­dons­fel och löv­hal­ka om vart an­nat.

Järn­vä­gen i uselt skick

All­de­les in­till olycks­plat­sen i Ludvika lig­ger ABB:s sto­ra fa­brik, och järn­vä­gen som går för­bi här är en av lan­dets vik­ti­gas­te ex­port­vä­gar. Den är re­dan i ett be­dröv­ligt skick, och ha­ve­ri­et kom­mer för­stås på­ver­ka trans­por­ter­na till och från ABB. Tåg-ur­spår­ning­ar och tra­si­ga väx­lar kos­tar sam­häl­let fle­ra mil­jo­ner kro­nor var­je dag.

När man tit­tar på vrak­bil­der­na från Ludvika in­ser man hur il­la det kun­de ha gått. Järn­vägs­sta­tio­nen i Ludvika lig­ger verk­li­gen mitt i sam­häl­let. Det kun­de ha va­rit ett per­son­tåg som spå­ra­de ur.

Tids­frå­ga in­nan en stor olycka

Re­bec­ca Forsberg, som fors­kar om ska­dor som upp­kom­mer vid tå­go­lyc­kor, har i åra­tal var­nat för att det ba­ra är en tids­frå­ga in­nan en svår per­son­tå­go­lyc­ka in­träf­far i Sve­ri­ge.

Hur kan hon va­ra så sä­ker? I en in­ter­vju med Se­ko-saj­ten Spår­fel sä­ger hon:

– För att un­der­hål­let av vå­ra järn­vä­gar sköts så då­ligt. Det finns ing­en lång­sik­tig­het, det är ba­ra det aku­ta och av­hjäl­pan­de un­der­hål­let som ut­förs.

In­för va­let lo­va­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att för­stat­li­ga un­der­hål­let av järn­vä­gen. Snart skul­le tå­gen gå i tid, räl­sen hål­la och ban­ar­be­tar­na ar­be­ta sä­kert.

Det blev ing­et med det. Stat­li­ga Tra­fik­ver­ket skul­le in­te kla­ra upp­dra­get, en­ligt re­ge­ring­ens järn­vägs­ut­re­da­re Gun­nar Alex­an­ders­son.

Men en järn­vägs­an­lägg­ning som för­fal­ler i brist på un­der­håll och in­ve­ste­ring­ar, det ska vi kla­ra.

En av många olyc­kor på räl­sen. Af­ton­bla­det Da­ni­el Swe­din

Re­bec­ca Forsberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.