Ska ut­länds­ka fö­re­tag till­ver­ka vå­ra sed­lar?

De­bat­tö­ren: Än­nu en sä­ker­hets­risk som svens­ka fol­ket in­te kän­ner till

Aftonbladet - - Debatt -

Svens­ka sed­lar till­ver­kas av ett ame­ri­kanskt fö­re­tag och myn­ten i Fin­land. Är det rim­ligt?

I bör­jan av 2000-ta­let sål­des Mynt­ver­ket till dess fins­ka mot­sva­rig­het Ra­ha­pa­ja samt se­del­till­verk­ning­en i Tum­ba bruk till ett ame­ri­kanskt bo­lag, Cra­ne. Riks­ban­ken an­såg att det in­te ingick i ”kärn­verk­sam­he­ten”.

Jag kan in­te tän­ka mig sär­skilt många sa­ker som bor­de va­ra mer kärn­verk­sam­het i ett land än att ha kon­troll över till­verk­ning­en av si­na eg­na sed­lar och mynt. Ett ame­ri­kanskt bo­lag ly­der un­der ame­ri­kansk lag och kan tving­as till långt­gå­en­de krav på att läm­na ut vik­tig in­for­ma­tion till ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter. Med­ar­be­ta­re ba­se­ra­de i and­ra län­der för­svå­rar po­li­sens kon­troll av per­so­nal med in­for­ma­tion om käns­li­ga kun­ska­per om hur vå­ra sed­lars nya sä­ker­hets­sy­stem är upp­bygg­da.

Om in­for­ma­tion om hur per­fekt för­fals­ka­de sed­lar kan till­ver­kas kom­mer på vil­lo­vä­gar kan det all­var­ligt ska­da lan­dets fi­nan­si­el­la sta­bi­li­tet. Vid en kon­kurs el­ler kon­flikt in­om el­ler med bo­la­get ris­ke­rar Sve­ri­ge att ham­na i en myc­ket svår si­tu­a­tion där med­ar­be­ta­re kan läm­na bo­la­get med yt­terst käns­lig in­for­ma­tion.

Om des­sa dess­utom är bo­sat­ta ut­om­lands/ut­länds­ka med­bor­ga­re kan det bli svå­ra­re att lag­fö­ra even­tu­el­la brott. USA ut­läm­nar nor­malt sett in­te si­na med­bor­ga­re.

Det finns många ex­em­pel i histo­ri­en att i kris el­ler krigs­tid har and­ra län­der för­sökt för­fals­ka ett an­nat lands va­lu­ta.

Möj­lig­he­ten för Sä­po el­ler po­li­sen att upp­täc­ka och stop­pa så­da­na för­sök mins­kar om det är ett ut­ländskt bo­lag jäm­fört med om det är ett stat­ligt bo­lag el­ler stat­ligt verk som till­ver­kar vå­ra peng­ar.

Även om bo­la­get i sig går att li­ta på kan vi in­te ga­ran­te­ra att det in­te självt blir ut­satt för at­tac­ker el­ler in­filtra­tö­rer el­ler spi­o­nage. Det kan i det­ta fall va­ra nöd­vän­digt att ha ett helt lands po­lis och sä­ker­hets­tjänst att kun­na för­sva­ra sig med. Om det av oakt­sam­het el­ler grov vårds­lös­het le­der till att käns­lig in­for­ma­tion med stor ska­da på det svens­ka sam­häl­let läc­ker är det be­tyd­ligt enkla­re att ut­krä­va an­svar från ett stat­ligt verk el­ler bo­lag än från ut­länds­ka bo­lag. Än vär­re är om bo­la­get blir upp­köpt av en fi­ent­ligt sin­nad stat i syf­te att desta­bi­li­se­ra Sve­ri­ge.

Det finns även risk för dyr­ba­ra ju­ri­dis­ka tvis­ter om ett för­änd­rat om­världs­lä­ge el­ler en po­li­tisk öns­kan om att in­fö­ra stör­re för­änd­ring­ar i se­del­han­te­ring skul­le ne­ga­tivt på­ver­ka av­ta­let med bo­la­get med risk för stäm­ning om vi tving­as till snab­ba för­änd­ring­ar.

Skan­da­len in­om trans­port­sty­rel­sen har ock­så vi­sat att det är vik­tigt att det för sam­hälls­kri­tis­ka T f bi­trä­dan­de re­dak­tör verk­sam­he­ter finns ett stort mer­vär­de att ha kon­troll över käns­lig in­for­ma­tion. Jag nu för tred­je gång­en lagt en mo­tion i Riks­da­gen. Den har grund­ligt av­sla­gits var­je gång av al­la par­ti­er. Men re­pre­sen­te­rar det­ta folk­vil­jan? Hur många vet att vå­ra sed­lar till­ver­kas av ut­länds­ka bo­lag? De som tyc­ker den lil­la be­spa­ring­en är värd ris­ken bor­de i al­la fall be­hö­va för­sva­ra sig of­fent­ligt.

De en­da ris­ker­na med att till­verk­ning­en sköts i egen re­gi är mind­re stor­drifts­för­de­lar om vi in­te kan loc­ka till oss and­ra län­ders till­verk­ning, om de nu är vil­li­ga att ta en så­dan risk. På sin höjd le­der det­ta till mar­gi­nellt hög­re kost­na­der för till­verk­ning vil­ket med rå­ge upp­vägs av en lång rad sä­ker­hets­för­de­lar.

Jag (och hur många med mig?) krä­ver att vi åter­tar kon­trol­len över vå­ra sed­lar och mynt i stat­lig re­gi. T f de­batt­re­dak­tör Skriv till oss på in­kor­gen@af­ton­bla­det.se. Du kan an­vän­da sig­na­tur, men ange namn i kon­takt med re­dak­tio­nen. Skriv kort – vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra in­sänt ma­te­ri­al. af­ton­bla­det.se/debatt Af­ton­bla­det Debatt, 105 18 Stockholm debatt@af­ton­bla­det.se Har du en de­battar­ti­kel och be­hö­ver ta­la med oss, ring 08-725 26 50

Än vär­re är om bo­la­get blir upp­köpt av en fi­ent­ligt sin­nad stat i syf­te att desta­bi­li­se­ra Sve­ri­ge.

Foto: TT

Carl Schly­ter SNAB­BA CASH? Det finns fle­ra ris­ker med att vi in­te till­ver­kar vå­ra eg­na peng­ar, skri­ver de­bat­tö­ren.

Foto: JOHNÉR

Kan loc­kas kvar i yr­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.