SKAN­DAL­KI­RUR­GEN FRI­AS HELT

Tre pa­ti­en­ter dog – Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni åta­las in­te n ’Har gjort mitt bäs­ta’

Aftonbladet - - Extra - Eb­ba Thor­néus eb­ba.thor­neus @af­ton­bla­det.se

Skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni åta­las in­te.

Han miss­tänk­tes ti­di­ga­re för vål­lan­de till an­nans död i tre fall ef­ter strup­rörso­pe­ra­tio­ner­na på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set mel­lan 2011 och 2013.

Även för­un­der­sök­ning­en om vål­lan­de till kropps­ska­da läggs ned.

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni har väckt in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het för si­na trans­plan­ta­tio­ner med konst­gjor­da or­gan.

Un­der 2011 och 2013 ope­re­ra­de han in syn­te­tis­ka luft­stru­par på tre pa­ti­en­ter på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Sol­na. Samt­li­ga tre pa­ti­en­ter dog.

Kan in­te be­vi­sa

Mac­chi­a­ri­ni har även ut­fört yt­ter­li­ga­re en ope­ra­tion på en fjär­de pa­ti­ent.

I fjol del­gavs Mac­chi­a­ri­ni miss­tan­ke om tre fall av grovt vål­lan­de till an­nans död, al­ter­na­tivt grovt vål­lan­de till kropps­ska­da samt ett fall av grovt vål­lan­de till kropps­ska­da.

Nu sä­ger åkla­gar­na att det in­te går att be­vi­sa att Mac­chi­a­ri­ni är skyl­dig till var­ken vål­lan­de till an­nans död, el­ler vål­lan­de till kropps­ska­da. Han fri­as helt.

’I strid med ve­ten­skap’

Trots att åkla­gar­na kon­sta­te­rar att ope­ra­tio­ner­na in­ne­bu­rit all­var­ligt risk­ta­gan­de.

– Det har va­rit oakt­samt att ge­nom­fö­ra ope­ra­tio­ner­na med syn­te­tis­ka luft­stru­par i strid med ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het. Men vi har in­te fun­nit att brott går att styr­ka, vi kan in­te be­vi­sa att ef­fek­ter­na med hög san­no­lik­het ha­de ute-

bli­vit med en an­nan me­tod, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jen­nie Nor­din.

’Gav dem en chans’

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni, som för­ne­kar brott, har för­hörts vid fle­ra till­fäl­len.

Han skri­ver till TT:

”Jag är myc­ket glad över att myn­dig­he­ter­na har va­rit så nog­gran­na i sin ut­red­ning och att den nu är klar. Slut­sat­sen att al­la som var in­vol­ve­ra­de i verk­sam­he­ten age­ra­de ut­i­från god vil­ja och ut­gick från pa­ti­en­ter­nas bäs­ta är myc­ket väl­kom­met ef­ter den in­ten­si­va och ne­ga­ti­va press som jag och mi­na kol­le­gor har bli­vit ut­sat­ta för.”

”Jag har gjort mitt bäs­ta för att ge des­sa död­ligt sju­ka pa­ti­en­ter en chans att bli bo­ta­de”.

Foto: AP

Skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni byt­te ut pa­ti­en­ters luft­stru­par mot konst­gjor­da de­lar kläd­da med stam­cel­ler från pa­ti­en­tens rygg­märg. Tre pa­ti­en­ter dog – nu läggs för­un­der­sök­ning­en ner ut­an att le­da till åtal.

Foto: AP

ÅTA­LAS IN­TE Skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni åta­las in­te.”Det har va­rit oakt­samt att ge­nom­fö­ra ope­ra­tio­ner­na med syn­te­tis­ka luft­stru­par i strid med ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het. Men, vi har in­te fun­nit att brott går att styr­ka”, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Jen­nie Nor­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.