Oisín Can­twell

Aftonbladet - - Extra -

Det ha­de tro­li­gen gått att åta­la ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni om lag­stif­tar­na sett all­var­li­ga­re på vis­sa brott.

Riks­da­gen bor­de un­der­sö­ka vil­ka lär­do­mar som finns att dra av skan­da­len.

Tre per­so­ner av­led ef­ter att den ti­di­ga­re så upp­bur­ne ki­rur­gen äg­nat sig åt ex­pe­ri­men­tel­la och oprö­va­de ope­ra­tio­ner och bytt ut de­ras luft­stru­par mot konst­gjor­da de­lar.

I går kal­la­de åkla­gar­na Jen­nie Nor­din och An­ders Tor­dai samt kri­mi­nal­in­spek­tör Jon­na Aaas­ma Pro­kop till press­kon­fe­rens i po­lishu­set i Stockholm för att, som det stod i in­bju­dan, ”del­ge ny in­for­ma­tion” om ut­red­ning­en.

Skan­da­len kring Mac­chi­a­ri­ni har fått in­ter­na­tio­nel­la pro­por­tio­ner, var­för även ut­länds­ka jour­na­lis­ter var på plats och re­do­vis­ning­en si­mul­tan­tol­ka­des till eng­els­ka för dem som in­te kan svens­ka.

Otå­lig­he­ten hos re­port­rar vars re­dak­tö­rer vill ha någon­ting nytt att slänga ut på web­ben el­ler i etern steg me­dan tri­on re­dogjor­de och re­dogjor­de och re­dogjor­de.

55 000 si­dor för­un­der­sök­ning … 80 hör­da i Sve­ri­ge, Tur­ki­et, Is­land, USA, Bel­gi­en … En ut­red­nings­grupp be­stå­en­de av per­so­nal från riks­mord, grova brott, gär­nings­man­na­pro­fil­grup­pen, ope­ra­ti­va ana­ly­ti­ker …

Ef­ter en evig­hets­ut­lägg­ning som även in­ne­höll en pe­da­go­gisk re­do­vis­ning för vil­ka kri­te­ri­er som mås­te va­ra upp­fyll­da för straffan­svar för vål­lan­de till an­nans död och vål­lan­de till kropps­ska­da, de brott som ut­red­ning­en har hand­lat om, var det ef­ter en halv­tim­me dags för Jen­nie Nor­din att av­slö­ja vad al­la ha­de kom­mit för att få ta del av. Åtal el­ler in­te? För­un­der­sök­ning­en läggs ned, löd beske­det. Och me­dan Nor­din för­kla­ra­de var­för hon kom­mit fram till det­ta bör­ja­de so­ci­a­la me­di­er snabbt att fyl­las av di­ver­se ilsk­na ut­rop och kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. ”En mör­da­re går fri”, ”Åkla­gar­na är köp­ta”, ”Po­li­tis­ka på­tryck­ning­ar”.

Det här är en ju­ri­diskt kom­pli­ce­rad histo­ria som in­te blir Här har lag­stif­ta­ren någon­ting att fun­de­ra på. Brott mot des­sa la­gar kan va­ra nog så all­var­li­ga. n enkla­re av att den lil­la me­di­cins­ka ex­per­tis som finns in­om om­rå­det in­te är helt enig.

Men jag ska för­sö­ka för­kla­ra hur åkla­gar­na har re­so­ne­rat. De tre per­so­ner som av­led in­om någ­ra må­na­der el­ler år ef­ter att ha fått konst­gjor­da luft­stru­par var al­la re­dan svårt sju­ka då de ope­re­ra­des. I två av fal­len ha­de lä­kar­na gett upp hop­pet om att de skul­le le­va vi­da­re och fö­reslog pal­li­a­tiv vård.

Vik­tigt i sam­man­hang­et är in­te ba­ra hur la­gen är for­mu­le­rad, ut­an även ett tio år gam­malt pre­ju­di­kat i Högs­ta dom­sto­len.

En vd åta­la­des för en ar­bets­platso­lyc­ka där en an­ställd dog och frå­gan som högs­ta in­stans ha­de att ta ställ­ning till var om det fanns ett or­saks­sam­band mel­lan che­fens un­der­lå­ten­het att vid­ta er­for­der­li­ga åt­gär­der för att und­vi­ka olycks­fall och den an­ställ­des död. Åkla­gar­na åbe­ro­pa­de den­na dom. De kon­sta­te­rar att det in­te rå­der nå­gon tve­kan om att Mac­chi­a­ri­ni var oakt­sam och att han tog väl­digt sto­ra ris­ker, men det finns in­te ”en hög grad av san­no­lik­het” att pa­ti­en­ter­na ha­de levt i dag om and­ra vård­me­to­der ha­de an­vänts. An­norlun­da ut­tryckt: Åkla­gar­na an­såg in­te att de ha­de be­vis nog för att få ki­rur­gen fälld. Och då ska in­te åtal väc­kas.

Om det­ta är ett kor­rekt be­slut el­ler in­te är and­ra bätt­re skic­ka­de att ha åsik­ter om än jag, men i mi­na öron lå­ter re­so­ne­mang­et rim­ligt. Det finns dock yt­ter­li­ga­re en ju­ri­disk di­men­sion i det­ta fall. Från bör­jan fanns även miss­tan­kar om brott mot lä­ke­me­delsla­gen och etik­pröv­nings­la­gen. Helt and­ra pa­ra­gra­fer som i det­ta sam­man­hang ha­de va­rit enkla­re för åkla­gar­na att tilläm­pa. Men det upp­täck­tes snart att even­tu­el­la brott mot des­sa la­gar var pre­skri­be­ra­de. Om straff­max­i­mum höjs så kom­mer det ock­så gå att få läng­re pre­skrip­tions­tid. Här har lag­stif­ta­ren någon­ting att fun­de­ra på. Brott mot des­sa la­gar kan va­ra nog så all­var­li­ga.

Re­por­ter och ny­hets­krö­ni­kör oi­sin.can­twell@af­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.