”Kanske gjor­de det för att han kun­de”

Aftonbladet - - Extra - Jo­a­kim Mag­nå jo­a­kim.mag­na@af­ton­bla­det.se

Las Ve­gas-skyt­ten Step­hen Pad­docks mo­tiv är ett myste­ri­um.

Po­li­sen ute­slu­ter in­te ett myc­ket en­kelt svar – han gjor­de det för att han kun­de.

– Det är en möj­lig­het, sä­ger un­ders­he­riff Ke­vin McMa­hill.

Var­för Step­hen Pad­dock, 64, öpp­na­de eld mot be­sö­kar­na på country­fes­ti­va­len Rou­te 91 Har­vest är fort­fa­ran­de höljt i dun­kel.

Utre­dar­na har na­gel­fa­rit hans liv i jakt på led­trå­dar.

–Vi vill al­la ha svar. Vi har tit­tat på allt. Den miss­tänk­tes per­son­li­ga liv, hans po­li­tis­ka kon­tak­ter, eko­no­mis­ka si­tu­a­tion och po­ten­ti­el­la ra­di­ka­li­se­ring. Men i nu­lä­get har vi ing­et mo­tiv, sä­ger Ke­vin McMa­hill, un­ders­he­riff vid Las Ve­gaspo­li­sen.

Hit­tar ing­et mo­tiv

McMa­hill får en di­rekt frå­ga om den för­mög­ne stor­spe­la­ren ge­nom­för­de då­det helt en­kelt för att han kun­de.

– Det är en av de möj­lig­he­ter­na du in­te rik­tigt kan få grepp om. Jag vet in­te om jag kan ac­cep­te­ra det, sva­rar han.

Po­li­sen har gått ige­nom Step­hen Pad­docks he­la släkt och fa­milj, in­klu­si­ve hans två ex-fru­ar, ut­an att hit­ta ett mo­tiv.

Kanske ald­rig får ve­ta

– Vi kanske ald­rig får ve­ta. Allt det man för­vän­tar sig att hit­ta, har vi in­te hit­tat, sä­ger she­riff Joe Lom­bar­do till Las Ve­gas Re­vi­ew-Jour­nal.

Ob­duk­tio­nen vi­sar inga av­vi­kel­ser i Pad­docks hjär­na. Den tox­i­ko­lo­gis­ka un­der­sök­ning­en är in­te klar än.

Las Ve­gas-skyt­ten Step­hen Pad­docks mo­tiv är fort­fa­ran­de oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.