Fick lön – för att stan­na hem­ma och ta hand om sin sju­ka hund

Aftonbladet - - Extra - Se­basti­an La­ne­by se­basti­an.la­ne­by@af­ton­bla­det.se

Vill du stan­na hem­ma när din hund är sjuk och få lön för det?

Det fick en kvin­na i Ita­li­en ny­li­gen gö­ra.

Den ita­li­ens­ka kvin­nan be­vil­ja­des sjuk­lön, i stäl­let för att be­hö­va an­vän­da se­mester­da­gar, när hon stan­na­de hem­ma från job­bet för att ta hand om sin sju­ka hund, set­tern Cuc­ci­o­la.

Den ita­li­ens­ka djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen LAV tog strid och över­ty­ga­de uni­ver­si­te­tet La Sa­pi­en­za vil­ket gjor­de att kvin­nan, som job­bar som bib­li­o­te­ka­rie, fick ta ut två da­gars sjuk­le­dig­het, rap­por­te­rar AFP.

Or­ga­ni­sa­tio­nens ar­gu­ment?

Ita­li­ens djur­skydds­la­gar sä­ger att män­ni­skor som över­ger ett djur till li­dan­de kan fängs­las i ett år och bö­ta upp till 10 000 eu­ro.

– Det är ett vik­tigt steg fram­åt och ett er­kän­nan­de att djur som in­te in­ne­has för eko­no­misk vin­ning el­ler som ar­bets­djur, är en del av fa­mil­jen, sä­ger Gi­an­luca Fe­li­cet­ti, djur­rätts­grup­pen LAV:s ord­fö­ran­de.

Hun­den Cuc­ci­o­la med sin mat­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.