Nytt fynd: Såg hit­tad i vatt­net

Aftonbladet - - -Stämman - Christof­fer Nilsson christof­fer.nilsson@af­ton­bla­det.se

Dy­ka­re har hit­tat en såg i ut­red­ning­en av mor­det på Kim Wall, 30.

Fyn­det gjor­des i Kö­ge­buk­ten – nä­ra den rutt den miss­tänk­te mör­da­ren Pe­ter Mad­sen fär­da­des med ubå­ten.

– Så­gen un­der­söks av vå­ra kri­mi­nal­tek­ni­ker, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen vid po­li­sen i Kö­pen­hamn.

I slu­tet av för­ra vec­kan hit­ta­des Walls klä­der samt en kniv i en plast­på­se. Man har även hit­tat hen­nes hu­vud och ben.

Det nya fyn­det hit­ta­des av dy­ka­re i förr­går, upp­ger po­li­sen i Kö­pen­hamn.

Åk­te sam­ma väg

Så­gen hit­ta­des i an­slut­ning till rut­ten som den mord­miss­tänk­te Mad­sen fär­da­des den 11 au­gusti.

– Så­gen un­der­söks av vå­ra kri­mi­nal­tek­ni­ker för att kun­na be­dö­ma om det rör sig om den såg som po­li­sen har le­tat ef­ter i sam­band med ubåts­fal­let, sä­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Den se­nas­te ti­dens fynd har gjort att mord­miss­tänk­te Pe­ter Mad­sen slu­tat pra­ta med po­li­sen.

Madsens väg­rar ta­la

Ef­ter fyn­det av Kim Walls hu­vud har po­li­sen kun­nat kon­sta­te­ra att Madsens för­kla­ring – att jour­na­lis­ten sla­git hu­vu­det i en ubåts­luc­ka – in­te hål­ler. Förklaringen mot­be­vi­sas av att skal­len sak­nar den ty­pen av ska­dor som i så­da­na fall bor­de ha upp­stått.

– Pe­ter Mad­sen öns­kar in­te pra­ta med po­li­sen i nu­lä­get ef­ter hel­gens fynd, sa spe­ci­al­å­kla­ga­re Ja­kob BuchJep­sen till Af­ton­bla­det.

Foto: TOM WALL

Kim Wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.