Na­zis­ter po­li­san­mäls för hets mot folk­grupp ef­ter de­mon­stra­tion

Aftonbladet - - -Stämman -

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen gjor­de sig skyl­dig till hets mot folk­grupp un­der de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg, an­ser en män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tion.

Nu po­li­san­mäls NMR.

På fa­nor, flyg­blad, klis­ter­mär­ken och klä­der syn­tes NMR:s of­fi­ci­el­la sym­bol tyr­ru­nan tyd­ligt un­der de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg den 30 sep­tem­ber.

Sym­bo­len har star­ka kopp­ling­ar till Na­zi­tyskland där den bars främst av SS-med­lem­mar. En tyd­lig sym­bol för att spri­da rö­rel­sens ide­o­lo­gis­ka bud­skap, me­nar män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil rights de­fen­ders, CRD.

– Tyr­ru­nan är mot­stånds­rö­rel­sens sym­bol och an­vänds i en kon­text där de spri­der det ras­hat och den auk­to­ri­tä­ra ide­o­lo­gi som na­tio­nal­so­ci­a­lis­men står för. Hel­he­ten med mar­sche­ran­de och kläd­sel ut­gör hets mot folk­grupp om man ser till ti­di­ga­re rätts­fall i högs­ta dom­sto­len, sä­ger CRD:s chef Ro­bert till Da­gens Ny­he­ter.

(TT-Af­ton­bla­det)

NMR un­der de­mon­stra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.