Lev­de lyx­liv – tros ha lu­rat till sig 150 mil­jo­ner

Fond­bo­la­gets äga­re häk­tad för tro­lös­het mot hu­vud­man 130 000 spa­ra­re drab­ba­de

Aftonbladet - - -Stämman -

Alex­an­der Ernst­ber­ger, All­ras vd, hu­vud­ä­ga­re och grun­da­re har be­gärts häk­tad.

– Jag be­dö­mer att han är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för tro­lös­het mot hu­vud­man, och jag be­dö­mer att det finns två sär­skil­da häkt­nings­skäl, flykt­fa­ra och kol­lu­sions­fa­ra – risk att på­ver­ka ut­red­ning­en, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Tho­mas Hertz.

Tings­rät­ten ska hål­la hu­vud­för­hand­ling i dag fre­dag.

– Un­der häkt­nings­för­hand­ling­en kom­mer tings­rät­ten att prö­va en fram­stäl­lan om kvar­stad som jag gett in till tings­rät­ten. Det hand­lar om möj­lig­he­ten för Kro­no­fog­den att säk­ra till­gång­ar, till ex­em­pel fas­tig­he­ter, sä­ger Tho­mas Hertz.

Egen he­li­kop­ter

Fram­stäl­lan om kvar­stad, för att säk­ra peng­ar, hand­lar om 242 mil­jo­ner kro­nor.

I mit­ten av mars in­led­des en för­un­der­sök­ning mot fond­bo­la­get All­ra.

Fem per­so­ner i All­ras led­ning, bland and­ra de bå­da hu­vud­ä­gar­na Alex­an­der Ernst­ber­ger och Da­vid Pers­son, ha­de då po­li­san­mälts ef­ter fle­ra av­slö­jan­den av SvD och Ekot om märk­li­ga om­stän­dig­he­ter i bo­la­get.

Ernst­ber­ger och Pers­son ha­de tjä­nat sto­ra sum­mor på verk­sam­he­ten och Af­ton­bla­det kun­de be­rät­ta hur de lev­de ett lyx­liv med Fer­rari­bi­lar, hus i 50-mil­jo­ners­klas­sen – och en egen he­li­kop­ter.

Höga av­gif­ter

Sam­ti­digt ha­de All­ras 130 000 pen­sions­spa­ra­re drab­bats av då­lig av­kast­ning och höga av­gif­ter. n n n n n n n

Alex­an­der Ernst­ber­ger skrev ti­di­ga­re i ett mejl till Af­ton­bla­det att han är över­ras­kad över po­lis­ut­red­ning­en av pen­sions­bo­la­get.

’En smu­la choc­kar­tat’

– Vi är na­tur­ligt­vis över­ras­ka­de av bå­de po­li­san­mä­lan och de miss­tan­kar som Pen­sions­myn­dig­he­ten fört fram. Att det som bör­ja­de som en kritik mot All­ras re­la­tivt sett lå­ga av­kast­ning nu ut­myn­nat i att en myn­dig­het po­li­san­mält oss för på­stådd brotts­lig­het är na­tur­ligt­vis en smu­la choc­kar­tat, har Ernst­ber­ger sagt ti­di­ga­re.

Foto: LARS PEHRSON/TT

Ti­di­ga­re i Af­ton­bla­det. BEGÄRS HÄK­TAD All­ras vd Alex­an­der Ernst­ber­ger begärs häk­tad miss­tänkt för tro­lös­het mot hu­vud­man ef­ter av­slö­jan­den om fond­bo­la­get.

I slu­tet av ja­nu­a­ri av­slö­ja­de Svens­ka Dag­bla­det att All­ra mark­nads­för­de si­na fon­der med fals­ka ar­gu­ment och att fle­ra fon­der ha­de gått be­tyd­ligt säm­re än snit­tet.

För­ra vec­kan vec­kan av­slö­ja­de SR Ekot att All­ra tycks ha lu­rat spa­rar­na på 150 mil­jo­ner kro­nor ge­nom att be­ta­la all­de­les för myc­ket till en mel­lan­hand när fon­der­na köp­te vär­de­pap­per. Mel­lan­han­den, Oak Ca­pi­tal, led­des av per­so­ner som nu har fått topp­jobb in­om All­ra.

I mit­ten av feb­ru­a­ri köp­stop­pa­des All­ras fy­ra fon­der av Pen­sions­myn­dig­he­ten, som då ha­de in­lett en ut­red­ning för att klar­gö­ra om bo­la­get föl­jer det sam­ar­bets­av­tal som finns för fond­tor­get.

16 mars med­de­la­de Pen­sions­myn­dig­he­ten att man kas­tar ut All­ra från pre­mie­pen­sio­nens fond­torg och po­li­san­mä­ler bo­la­get.

Bo­la­gets re­vi­sions­bo­lag har hop­pat av­ef­ter miss­tan­ke om att äga­re och sty­rel­se kan ha be­gått brott, san­no­likt för­sking­ring, skri­ver Da­gens Ny­he­ter.

PPM-sy­ste­met, el­ler pre­mie­pen­sio­nen, är re­la­tivt sett en li­ten del av det all­män­na pen­sions­sy­ste­met. Det kom till ef­ter en upp­gö­rel­se i pen­sions­ar­bets­grup­pen, där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na ingick.

Al­la som är föd­da ef­ter 1938 in­går i PPM.

Käl­la: Pen­sions­myn­dig­he­ten, TT

Alex­an­dra.carls­son­te­nitska­ja @af­ton­bla­det.se jo­nat­han.jepps­son @af­ton­bla­det.se

Alex­an­dra Jo­nat­han Carls­son Te­nitska­ja Jepps­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.