Brand­ka­ta­strof i vin­di­strik­tet

Aftonbladet - - Extra -

n Minst 23 män­ni­skor har om­kom­mit och hund­ra­tals ska­dats i de våld­sam­ma skogs­brän­der­na i nor­ra Ka­li­for­ni­en. De fles­ta döds­fal­len har rap­por­te­rats från det världs­be­röm­da vin­di­strik­tet So­no­ma county. Brand­kå­ren har nu släckt el­den i fle­ra om­rå­den, men fort­fa­ran­de ra­sar 17 sto­ra skogs­brän­der. Hit­tills har minst 3 500 bo­stä­der för­störts och 686 kvadrat­kilo­me­ter eld­här­jats. Hård vind gör att brän­der­na fort­sät­ter att spri­das snabbt i det tor­ra var­ma väd­ret. Många kän­ner sig oro­li­ga för att ta ta­blet­ter med östro­gen, ef­tersom de hört ta­las om can­cer­ris­ken. Men den ökar ba­ra om man be­hand­las i mer än fem år. Nu­me­ra tas ock­så gul­kropp­s­hor­mon, gesta­gen, pa­ral­lellt med östro­gen. Det gör att slem­hin­nan i liv­mo­dern in­te väx­er och blir för tjock (vil­ket i sin tur kan öka ris­ken för can­cer). Östro­gen och gesta­gen finns i form av ta­blet­ter el­ler plås­ter. För den som vill pro­va med na­tur­lä­ke­me­del in­nan man sö­ker sig till sjuk­vår­den finns till ex­em­pel det växt­ba­se­ra­de lä­ke­med­let Re­mi­fe­min mot vall­ning­ar och svett­ning­ar.

Musk­ler­na i sli­dan blir sva­ga­re med ål­dern. Det kan gö­ra att de blir mind­re käns­li­ga vid sex och kan ock­så le­da till urinläc­kage, vil­ket in­te bi­drar till sex­livet. ”Om man tyc­ker att det är trå­kigt med knipöv­ning­ar kan man tän­ka på att en or­gasm om da­gen taj­tar till vis­sa musk­ler. Så pro­va att kom­bi­ne­ra med ona­ni. Man kan ock­så skaf­fa en li­te tyng­re stav och trä­na på att kni­pa om den. När man väl kom­mit i gång med kni­pan­det känns det of­tast lät­ta­re och lät­ta­re och kan till och med bli li­te skönt. Om man in­te blir av med sitt urinläc­kage ska man in­te gå med det – det finns ett en­kelt in­grepp som he­ter TVTo­pe­ra­tion”, sä­ger Sand­ra Dah­lén. Om tor­ra, skö­ra slem­hin­nor or­sa­kas av östro­gen­brist finns lo­kal­ver­kan­de be­hand­ling med va­gi­to­rer, va­gi­nal­ring och krä­mer som in­ne­hål­ler östra­di­ol el­ler östri­ol (me­del­starkt och svagt östro­gen). Det finns även östro­gen­fria ge­ler som in­ne­hål­ler myc­ket fukt med rätt pH­vär­de. Du kan be­hö­va ”sty­ra upp” din sex­lust. Man kan fak­tiskt ska­pa hög­re testos­te­ron­ni­vå­er ge­nom att fan­ti­se­ra om sex, ha sex och va­ra upp­het­sad. ”Det går att ak­tivt väc­ka lus­ten. Man kan lä­sa sex­no­vel­ler el­ler ta vi­bra­torn med sig i hand­väs­kan när man går och hand­lar – då kan det kän­nas li­te spän­nan­de att tän­ka på vad man ska gö­ra med den se­dan”, sä­ger Sand­ra Dah­lén.

Foto: AFP

Vin­od­ling­ar­na i Na­pa val­ley ho­tas av brän­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.