85

Aftonbladet - - Extra -

An­de­len fe­ta barn, med BMI över 30, har ökat dra­ma­tiskt se­dan 1975, en­ligt en ny in­ter­na­tio­nell stu­die som pub­li­ce­rats i ve­ten­skaps­tid­skrif­ten The Lan­cet. För svens­ka poj­kar hand­lar det om en tre­fal­dig ök­ning, från 2,6 till 8,5 pro­cent. Bland flic­kor har an­de­len fe­ta ökat från 2,3 till 4,7 pro­cent. Ök­ning­en är störst i fa­mil­jer med låg ut­bild­ningsni­vå och lå­ga inkomster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.