Knipö­va och tes­ta nya ställ­ning­ar

Aftonbladet - - Extra - Tack för svar

hjälp att ha en hand­duk till hands och tor­ka med, så att ni ökar frik­tio­nen un­der sam­la­get. Det fram­går in­te om han är om­sku­ren el­ler in­te, vis­sa män som in­te har kvar för­hu­den kan upp­le­va att de be­hö­ver mer och kraf­ti­ga­re frik­tion för att kun­na upp­nå njut­ning och or­gasm. Det be­ror på att ol­lo­net in­te skyd­das av för­hu­den och där­för blir mind­re käns­ligt för be­rö­ring och krä­ver in­ten­si­va­re sti­mu­lans.

Det ni kan gö­ra är att väl­ja ställ­ning­ar där det blir en tigh­ta­re käns­la för er bå­da. Det är ställ­ning­ar där du kan kni­pa ihop be­nen, an­ting­en mis­sio­nä­ren, bak­i­från el­ler från si­dan. Se­dan är re­gel­bund­na knipöv­ning­ar bra, bå­de ur njut­nings­syn­punkt men även för att fö­re­byg­ga fram­fall och in­kon­ti­nens. Har du rik­lig lub­ri­ka­tion, så kan det ock­så va­ra en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.