Brand­män­nen gör fram­steg i Ka­li­for­ni­en

Aftonbladet - - Extra - Niklas Eriks­son niklas.eriks­son@af­ton­bla­det.se

n Brän­der­na i nor­ra Ka­li­for­ni­en har nu kostat 29 män­ni­skor li­vet. Men rädd­nings­tjäns­ten sä­ger sig gö­ra fram­steg. Sam­ti­digt fort­sät­ter mas­se­va­ku­e­ring­ar – och i dess spår sto­ra pro­blem med män­ni­skor som plund­rar de över­giv­na hem­men.

– Vi gör de­fi­ni­tivt fram­steg, sä­ger Da­ni­el Ber­lant, chef vid Ka­li­for­ni­ens myn­dig­het för skogs- och brand­skydd, Cal Fi­re, till Reu­ters.

De ti­di­ga­re star­ka vin­dar­na har av­ta­git och brand­män­nen kan nu äg­na sig åt att ska­pa brand­ga­tor i land­ska­pet för att för­hind­ra spridning. Sam­ti­digt var­nar myn­dig­he­ter­na för att döds­ta­let kom­mer att sti­ga när res­ter­na av de cir­ka 3500 bo­stä­der och fö­re­tag som för­störts har sökts ige­nom. (TT) fick tre barn i fång­en­skap. Cait­lan Co­le­man, 31, och ma­ken Jos­hua Boy­le, 33, till­fång­a­togs un­der sin se­mes­ter i Af­gha­nis­tan 2012.

Un­der ti­den som fång­ar hos ta­li­ba­ner­na har ma­kar­na fått tre barn. Nu har de släppts. Ef­ter näs­tan fem år i fång­en­skap har ame­ri­kans­ka Cait­lan Co­le­man, 31, och hen­nes ka­na­den­sis­ke make Jos­hua Boy­le, 33, fri­släppts. De till­fång­a­togs av ta­li­ba­ner un­der en re­sa i Af­gha­nis­tan 2012.

Pre­si­dent Do­nald Trump kal­lar beske­det ett ”po­si­tivt ögon­blick” i re­la­tio­nen mel­lan USA och Pa­kis­tan, upp­ger AP.

”Al­la är säk­ra”

Pa­ret och de­ras tre barn fri­togs av pa­ki­stansk mi­li­tär som fått un­der­rät­tel­se­in­for­ma­tion om att den kid­nap­pa­de fa­mil­jen flyt­tats från Af­gha­nis­tan till Pa­kis­tan.

”In­sat­sen av pa­ki­stans­ka styr­kor, ba­se­rad på ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­ser, var fram­gångs­rik. Al­la i giss­lan är säk­ra och vid god häl­sa och ska nu åter­fö­ras till si­na hem­län­der” upp­ger Pa­ki­stans mi­li­tär i ett ut­ta­lan­de, en­ligt CNN.

Väd­ja­de om hjälp

Ma­kar­nas tre barn har al­la fötts i fång­en­skap, det förs­ta bar Cait­lan på när de till­fång­a­togs, upp­ger CNN.

I de­cem­ber 2016 släpp­te ta­li­ban­grup­pen som kid­nap­pat fa­mil­jen en vi­deo där ma­kar­na väd­jar om USA:s hjälp.

”Ta­li­ba­ner­na kom­mer in­te ba­ra att släp­pa vår fa­milj hur som helst för att det är det rät­ta. De vill ha peng­ar, makt och vän­ner. Vi har bli­vit till­sag­da att det finns af­gha­ner fängs­la­de i Ka­bul som de här män­nen bryr sig om”, sa ma­kar­na i klip­pet.

Cait­lan Co­le­man, 31, och Jos­hua Boy­le, 33,

Det ame­ri­kans­ka pa­ret kid­nap­pa­des un­der en re­sa till Af­gha­nis­tan.

29 per­so­ner har dött i brän­der­na i nor­ra Ka­li­for­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.