To­baks­bo­lag dras in­för rät­ta för ”häl­so­snus”

Aftonbladet - - Extra -

n Kon­su­ment­om­buds­man­nen, KO, stäm­mer to­baks­bo­la­get Skruf snus för brott mot la­gen, skri­ver Vet­lan­da-Pos­ten. Bo­la­get, som an­vän­der eko­lo­giskt od­lad to­bak, har mark­nads­fört en pro­dukt som ”häl­so­snus”. I sin stäm­nings­an­sö­kan skri­ver KO att or­den eko och eko­lo­gisk kan upp­fat­tas som att to­ba­ken är mind­re skad­lig och att ekosnus skul­le va­ra bätt­re för bå­de mil­jö och häl­sa än an­nat snus. En­ligt to­baksla­gen är det för­bju­det att mark­nads­fö­ra to­baksva­ror på ett sätt som an­ty­der att de har häl­so- el­ler mil­jö­för­de­lar.

KO vill att Pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len för­bju­der fö­re­ta­gets mark­nads­fö­ring och att för­bu­det ska va­ra för­e­nat med ett vi­te på två mil­jo­ner kro­nor.

(Af­ton­bla­det-TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.