Ame­ri­can od­dys­sey

Aftonbladet - - På Tv I Kväll -

I vec­kans ”Ame­ri­can odys­sey” gör Pe­te in­brott för att le­ta rätt på fler be­vis mot So­ci­e­tel Mi­ning, men det går in­te som han pla­ne­rat. Isa­bel Rai­ney kom­mer till Club Cachet­te för att träf­fa Odel­le men nå­got går snett och Odel­le och Aslam tving­as fly. Sam­ti­digt får Har­ri­son och Bob till slut kon­takt med Yu­suf Oa­sim, en man som skul­le kun­na ha svar på de­ras frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.