De längs­ta se­kun­der

Aftonbladet - - Sport -

7 500 per­so­ner kom till Ho­vet för att hyl­la en äls­kad klub­bi­kon, en äls­kad klub­bi­kon kom till Ho­vet och skräm­de slag på 7 500 per­so­ner. Om det blev en oför­glöm­lig kväll? Jo, tack. Det har bli­vit en del dra­ma­tis­ka hoc­key­kväl­lar ge­nom åren men jag kan in­te kom­ma på någon­ting som ens kom­mer i när­he­ten av det som ut­spe­la­de sig fram­för vå­ra ögon på Ho­vet på tors­dags­kväl­len.

Rö­da mat­tan ha­de rul­lats ut, fri­sy­rer vat­ten­kam­mats, skjort­kra­gar stärkts, fa­mil­jen Falk satt på förs­ta par­kett, ”Fa­mil­jen” från Karl­stad var på be­sök och en ny­stru­ken num­mer 16 skul­le his­sas till ta­ket.

Ett ängs­ligt svenskt hoc­key­folk har all­tid sneg­lat åt Nor­da­me­ri­ka (und­rar var­i­från in­spi­ra­tio­nen kom när Elit­se­ri­en blev SHL) och av al­la NHL-ef­terap­ning­ar som gjorts ge­nom åren (Lin­kö­ping White Lions!? HV Blue Bulls!!!??!?) så är num­mer­pen­sio­ne­ring­en och trö­jan i ta­ket den i sär­klass mest gen­ti­la.

Vad är det för me­ning att spe­la ishoc­key om vi än­då in­te ska min­nas mat­cher­na, el­ler de som spe­la­de dem? Den här kväl­len till­hör­de Nichlas Falk och al­la som nå­gon­sin har vrå­lat hans namn. Den här kväl­len blev in­te alls som vi tänkt oss. När det var dags för Nichlas Falk att ta­la till publi­ken hann den gam­le kap­te­nen tac­ka si­na för­äld­rar och se­dan tog det ba­ra stopp.

– Oj, sa­de iko­nen in­nan han tup­pa­de av och la­de sig rak­lång i mitt­cir­keln.

Se­kun­der­na som följ­de var de längs­ta jag upp­levt i en hoc­key­hall.

Lä­kar­na ru­sa­de in, frun sprang fram, Ho­vet var knäpp­tyst tills nå­gon skrek ”lyft upp be­nen” så att det hör­des bort till Soc­ken­plan.

Trod­de det gick åt hel­ve­te

De tio-tolv se­kun­der­na kän­des pe­ri­od­långa men till slut rörde Falk på sig, 7 425 an­da­des ut, fort­sat­te sin av­tack­ning och när Falk krav­lat sig upp ha­de han sin­nesnär­va­ro (el­ler in­te) att dra en one­li­ner. – Vil­ken Youtu­be-grej. Jag är möj­li­gen mör­ka­re i sin­net än me­di­an­svens­ken men jag trod­de fak­tiskt att det gick åt hel­ve­te. Det lå­ter fruk­tans­värt hemskt men det var den förs­ta tan­ken som ram­ma­de brös­tet och for ge­nom hu­vu­det när han föll.

Och visst tog det en stund in­nan Ho­vet sam­la­de sig, Falk skul­le ju his­sas till ta­ket, in­te fal­la till mar­ken, men när ”Nur­re” väl kom på föt­ter igen kun­de ce­re­mo­nin fort­sät­ta.

Nu häng­er num­mer 16 där up­pe till­sam­mans med Rol­le Stoltz (2), Chal­le Berglund (2), Sven Tum­ba (5), Jen­sa Öh­ling (11), Lasse Björn (12), Hå­kan Sö­der­gren (22), Mic­ke Jo­hans­son (25) och Tho­mas Eriks­son (27). Vil­ken här­lig hop än­då. Ing­en har gjort fler mat­cher i Djur­går­den Hoc­key än Nichlas Falk, få kom­mer att gö­ra i när­he­ten av li­ka många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.