Dubb­la smäl­lar för Frölun­da – all­var­lig hjärn­skak­ning på stjär­nan: ’Ing­et bra’

Aftonbladet - - Sport - GÖ­TE­BORG. Hen­rik Lund­gren

För­lust och ut­spe­la­de av HV71. Och dess­utom oro­väc­kan­de upp­gif­ter om en all­var­lig hjärn­skak­ning på Se­an Ber­gen­heim.

– Det är ing­et bra. Han är ska­dad, sä­ger Frölun­daträ­na­ren Roger Rönn­berg.

Det var un­der den förs­ta CHL-mat­chen mot frans­ka GAP den 3 ok­to­ber som Se­an Ber­gen­heim tving­a­des ut­gå. Se­dan dess har han in­te va­rit va­re sig i spel el­ler trä­ning ut­an­för isen. Han har ti­di­ga­re un­der kar­riä­ren haft pro­blem med hjärn­skak­ning­ar, mis­sa­de bland an­nat stör­re de­len av sä­song­en 2015/16, och in­för mat­chen mot HV71 skrev hoc­key­blog­gen Ra­ka­puc­kar att Ber­gen­heim åter­i­gen drab­bats av en så­dan.

Un­der­söks igen i dag

Frölun­daträ­na­ren Roger Rönn­berg vil­le dock in­te be­kräf­ta det ef­ter 1–3-för­lus­ten.

– Det är ing­et bra, han är ska­dad. På vil­ket sätt? – Ja, det har jag in­te tänkt sit­ta och pra­ta om här. Ut­an han är ska­dad och han un­der­söks un­der da­gen, och ska på en ny un­der­sök­ning i mor­gon. Sen får vi se.

Det var dock in­te ba­ra Ber­gen­heims ska­da som oro­a­de Rönn­berg. Hem­ma­la­get ha­de sto­ra pro­blem med HV71:s höga press.

– Vi pre­ste­rar in­te bra nog för att vin­na. Spe­lar all­de­les för myc­ket på hä­lar­na, och att spe­la för­svar på hem­ma­plan tyc­ker jag ab­so­lut in­te om, sä­ger han.

Ber­gen­heim ska­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.