Dubb­la fram­gång­ar för Larsson: ”Var väl­digt ag­gres­siv”

Aftonbladet - - Sport -

Först vann Jo­han­na Larsson i sing­el och tog en kvarts­fi­nal­plats i Linz WTAtur­ne­ring. Ett par tim­mar se­na­re gick den svens­ka ten­nisstjär­nan till se­mi­fi­nal i dub­bel­tur­ne­ring­en.

Larsson och ne­der­länds­kan Ki­ki Ber­tens är re­ge­ran­de dub­bel­mäs­ta­re i Linz. I kvarts­fi­na­len slog de den svens­ka dub­bel­spe­ci­a­lis­ten Cor­ne­lia Lis­ter, i par med ar­gen­tins­kan Ma­ria Iri­goyen, med 6–1, 6–2.

Mat­chen var över på 58 mi­nu­ter. I se­mi­fi­na­len ställs första­see­da­de Larsson och Ber­tens mot ame­ri­kans­kan Ni­co­le Me­li­char och brit­tis­kan Anna Smith.

– Den här ba­nan pas­sar mig bra, den är lång­sam och det är per­fekt för mig, sä­ger Larsson, ef­ter se­gern i sing­el.

Vann en­kelt

Hon vann en­kelt över ame­ri­kans­kan Var­va­ra Lipchen­ko med 6–2, 6–3 i and­ra om­gång­en.

Den nu 89-ran­ka­de svens­kan be­höv­de in­te mer än en tim­me och 17 mi­nu­ter för att be­seg­ra den 60-ran­ka­de ame­ri­kans­kan.

– Jag spe­la­de bra i dag, spe­ci­ellt i förs­ta set då jag var väl­digt ag­gres­siv, sa­de Larsson.

I kvarts­fi­na­len, den fjär­de för året, ställs Larsson mot Vik­to­ri­ja Go­lu­bic, Schweiz.

(TT)

SDHL-ny­kom­ling­en Gö­te­borg är i eko­no­misk kris. Sport­che­fen Jan Mell­gren sä­ger till GP att för­e­ning­en kanske in­te kan ge­nom­fö­ra he­la sä­song­en. – In­te ut­an fler spon­so­rer. Vi käm­par och sli­ter dag­li­gen med den här frå­gan. Om vi in­te lyc­kas kom­mer dam­hoc­keyn i Gö­te­borg att tap­pa många års ut­veck­ling. Unga tje­jer i Gö­te­borg be­hö­ver kvinn­li­ga fö­re­bil­der. Mell­gren. Gö­te­borg fick en plats i SDHL i som­ras se­dan Sundsvall gått i kon­kurs och tving­ats dra sig ur. Då var ana­ly­sen från klubbled­ning­en att man skul­le kla­ra eko­no­min. Det är in­te ba­ra vid si­dan av isen Gö­te­borg har pro­blem. La­get är fort­fa­ran­de po­äng­löst och har för­lo­rat samt­li­ga si­na el­va hit­tills spe­la­de mat­cher. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.