Brynäs gal­na sche­ma – 11 ra­ka bort­a­faj­ter: ”Är in­te rik­tigt klokt”

Aftonbladet - - Sport - Jark­ko Pä­ivä­ni­e­mi jark­ko.pa­i­va­ni­e­mi@af­ton­bla­det.se Andre­as Käck andre­as.kack@af­ton­bla­det.se Jacob Larsson Lo Hä­ger­felth

Pitts­burgh lad­da­de upp med att träf­fa pre­si­dent Do­nald Trump.

Och det blev en tri­umf i mö­tet med ri­va­len Washing­ton.

Pa­tric Hör­nqvist var glöd­het och no­te­ra­des för 1+1 i sin sä­songs­de­but när Pen­gu­ins vann med 3–2 i hu­vud­sta­den.

– Kul att va­ra till­ba­ka och fint med en se­ger, sä­ger ”Beng­an”.

De två se­nas­te årens Stan­ley Cup-mäs­ta­re Pitts­burgh Pen­gu­ins – med svensk­du­on Carl Ha­ge­lin och Pa­tric Hör­nqvist – var på plats i Vi­ta Hu­set i tis­dags för att tra­di­tions­en­ligt hyl­las och gra­tu­le­ras.

2016 var det Ba­rack Oba­ma som tog emot, den­na gång Do­nald Trump.

I en tid då Trump kri­ti­se­ras och boj­kot­tas från fle­ra håll – in­klu­de­rat sto­ra id­rotts­stjär­nor i USA – tve­ka­de in­te Pen­gu­ins or­ga­ni­sa­tion att be­sö­ka den 71-åri­ge pre­si­den­ten på hans ar­bets­plats.

– Vi har spe­la­re från sex oli­ka län­der. Så var­je gång du har en chans att be­sö­ka Vi­ta Hu­set och se det per­son­li­gen från nä­ra håll, med dess histo­ria och vad Vi­ta Hu­set re­pre­sen­te­rar för USA, tyc­ker jag verk­li­gen det är en otro­lig er­fa­ren­het, sa coachen Mi­ke Sul­li­van.

He­ta i po­wer­play

Ett drygt dygn se­na­re, i går natt svensk tid, var det dags för ri­val­mö­te med Washing­ton i Ca­pi­tal One Are­na.

Och det ver­ka­de som be­sö­ket hos Trump var en bra upp­ladd­ning.

Pitts­burgh in­led­de piggt och re­dan ef­ter 5.22 sat­te Kris Le­tang 1–0 i po­wer­play – as­si­ste­rad av Pa­tric Hör­nqvist och Bry­an Rust.

Hör­nqvist spe­la­de sin förs­ta match för sä­song­en ef­ter att ha va­rit ska­dad.

Och i den and­ra pe­ri­o­den slog ”Beng­an” själv till och tryck­te in 2–0 på en re­tur när ”Pens” ha­de yt­ter­li­ga­re ett po­wer­play.

– Det är där jag bru­kar ham­na till slut, där jag får mi­na po­äng och där jag gil­lar att va­ra, sä­ger den blå­gu­le käm­pen om att stå fram­för kas­sen och pe­ta in puc­kar.

Mål av Djoos i de­bu­ten

Bac­ken Christian Djoos, 23, spe­la­de kar­riä­rens förs­ta NHL-match ef­ter att ha vi­sat fram­föt­ter­na på Washing­tons ”camp” ti­di­ga­re i höst. Pap­pa Pär var på plats i Ca­pi­tal One Are­na och såg so­nen klip­pa till di­rekt och re­du­ce­ra till 1–2 med mi­nu­ten kvar av and­ra pe­ri­o­den – ett skott som mål­vak­ten Matt Mur­ray tap­pa­de in via plock­handsken. – Ja, pap­pa är här och han är glad för min skull. He­la fa­mil­jen är glad. Det här är en stor sak, sä­ger Christian Djoos. Det gav mat­chen nerv in­för tred­je pe­ri­o­den.

Som såg ut att för­svin­na ome­del­bart då Pitts­burgh åter le­ve­re­ra­de i po­wer­play. Den­na gång stöt­te Con­nor She­a­ry in 3–1 fram­för nä­san på mål­vak­ten Bra­den Holt­by. Tid: 38 se­kun­der.

Men Christian Djoos stod för en läc­ker fram­spel­ning till lag­kap­te­nen Alex­an­der Ovetjkin som sat­te 2–3må­let – ”The Gre­at Eights” åt­ton­de mål för sä­song­en.

Trots de­spe­ra­ta för­sök att kvit­te­ra stod sig re­sul­ta­tet match­ti­den ut.

Pa­tric Hör­nqvist blev vald till mat­chens förs­ta stjär­na, Djoos till den and­ra.

– Det var fint att få en se­ger och det var kul att va­ra till­ba­ka där ute, sä­ger Hör­nqvist.

– Förs­ta mat­chen i NHL och det blir mål och as­sist. Det var in­te di­rekt min plan när jag dök upp i rin­ken. Tan­ken var att spe­la bra, struk­tu­re­rat och de­tal­je­rat, men jag är glad för må­let och as­sis­ten, sä­ger Christian Djoos till ESPN. Brynäs dam­lag har el­va bort­mat­cher i rad in­om lop­pet av en dryg må­nad.

Men det är ing­et som för­vå­nar lag­led­ning­en nämn­värt.

– Det här är dam­hoc­key, då kan sånt här hän­da, sä­ger Brynäs lag­le­da­re To­ny Öst­lund till Sport­bla­det.

Ons­da­gens 2–4-för­lust i Gav­le­rin­ken mot Lek­sand var Brynäs fjär­de ra­ka hem­ma­torsk. Men la­get får yt­ter­li­ga­re tre chan­ser i rad att vän­da den ne­ga­ti­va hem­mat­ren­den – in­nan Gäv­le­la­get ger sig iväg på en ro­ad­trip som får vil­ket NHL-lag som helst att blek­na.

Mel­lan 25 ok­to­ber och 10 de­cem­ber åker la­get land och ri­ke runt, från Lu­leå till Gö­te­borg – för el­va mat­cher i rad på bor­ta­plan.

– Det är ju in­te rik­tigt klokt egent­li­gen, sa spe­la­ren Anna Bor­gqvist till GD i går om det gal­na spelsche­mat.

Olof Öst­blom på svens­ka ishoc­key­för­bun­det är an­sva­rig för spelsche­mat och han sä­ger så här om Brynäs el­va ra­ka bor­t­a­mat­cher.

– Det är ju så här att vi gör ett grundsche­ma, och se­dan väl­jer klub­bar­na att flyt­ta vis­sa mat­cher av oli­ka an­led­ning­ar. Ut­i­från grundsche­mat fanns det ju in­te el­va ra­ka bor­t­a­mat­cher.

”Har själ­va en del”

När Sport­bla­det ring­er upp Brynäs lag­le­da­re To­ny Öst­lund sä­ger han att la­get själ­va har en del i att det nu blir en lång tid på re­san­de fot.

– Klart vi själ­va har en del i det. Just i det här fal­let tror jag att det var nå­got lag som in­te ha­de sin are­na i spel­dug­ligt skick så vi byt­te, och då blev det så här helt en­kelt, sä­ger han. När viss­te ni om att det skul­le bli så här?

– Nå­gon gång runt mid­som­mar. När in­for­me­ra­de ni spe­lar­na om det här? – Allt­så spe­lar­na i sig... De spe­lar dam­hoc­key, de re­a­ge­rar in­te så myc­ket på det. Det är dam­hoc­key, då kan sånt här hän­da. Det där kan upp­fat­tas som li­te ned­lå­tan­de, vill du ut­veck­la ditt svar? – Det är in­te så jag me­nar, jag me­nar ba­ra att vi re­se­mäs­sigt na­tur­ligt­vis ha­de ve­lat spe­la hem­ma, men i öv­rigt... när mat­chen star­tar är rin­ken li­ka stor, och spe­lar­na har sam­ma trö­jor. Det är in­te så att vi har sam­ma publik som herr­la­get.

”Vi får kö­pa det”

Även Anna Bor­gqvist hål­ler med sin lag­le­da­re om att dam­hoc­keyn ser ut så här i dag. Hon sä­ger att spe­lar­na för­sö­ker att hål­la god min.

– Det är svårt… jag tyc­ker väl att det skul­le kun­na gå via för­bun­det att man kör två hem­ma två bor­ta, att det fly­ter på bätt­re. Men nu är det ju som det är, vi får kö­pa det, sä­ger hon till Sport­bla­det.

Foto: BILDBYRÅN

Anna Bor­gqvist och hen­nes Brynäs har många tim­mar i buss att käm­pa sig ige­nom den när­mas­te ti­den.

Djoos, Ovetjkin & Vra­na.

Foto: TT

BUCKLAN I VI­TA HU­SET Re­ge­ran­de mäs­tar­na Pitts­burgh Pen­gu­ins med svens­kar­na Carl Ha­ge­lin och Pa­tric Hör­nqvist (när­mast flag­gor­na) i la­get var på be­sök i Vi­ta Hu­set för att gra­tu­le­ras av pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.