Mag­nus Gran­berg

Ta­lar ut om sitt drog­miss­bruk: ”Liv­rädd” Mou­rin­ho för­sva­rar Lin­delöf

Aftonbladet - - Sport - Sti­na Dahl­gren sti­na.dahl­gren@af­ton­bla­det.se fri­da.fa­gerlund @af­ton­bla­det.se

Nar­ko­ti­ka­do­men blev hans rädd­ning.

Nu vill för­ra ban­dy­pro­fi­len Mag­nus Gran­berg byg­ga upp re­la­tio­nen med sin dot­ter och täv­lar där­för i tv-pro­gram­met ”Det sto­ra hop­pet”.

– Jag är liv­rädd för det här, sä­ger han.

Tv-pro­fi­len och ti­di­ga­re ban­dy­proff­set Mag­nus Gran­berg, 44, är en av del­ta­gar­na i ”Det sto­ra hop­pet”. Där täv­lar han till­sam­mans med styv­dot­tern Fan­ny Berglén, 15, om dröm­vins­ten, en häst.

Gran­berg har ti­di­ga­re va­rit en av Boll­näs störs­ta ban­dy­stjär­nor. För­ra året blev han dömd för ratt­fyl­la och nar­ko­ti­kabrott, nå­got som på­ver­kat hans re­la­tion med dot­tern.

– Är man 15 så hän­der det myc­ket än­då. Att ha en knar­ka­re som styv­pap­pa, det kan ju va­ra käns­ligt, sä­ger han.

Nu hop­pas Gran­berg att med­ver­kan i pro­gram­met ska fö­ra dem närm­re varand­ra.

– Jag är liv­rädd för det här, att jag ska va­ra i of­fent­lig­he­ten. Jag vet att det kom­mer att bli fel många gång­er, men det är en sak jag får ta för nå­gon­stans vill jag re­van­sche­ra mig mot Fan­ny, sä­ger han.

Can­na­bis i ga­ra­get

För drygt ett år se­dan blev han stop­pad i en ru­tin­kon­troll. Han var då drog­på­ver­kad och i bi­len hit­ta­des en på­se med 66,6 gram am­fe­ta­min. Ef­ter en hus­rann­sa­kan hit­ta­des även can­na­bis hem­ma i ga­ra­get.

– Det var en typ av själv­me­di­ci­ne­ring mot värk fram­för allt. Sen är det väl ing­en hem­lig­het att jag le­ver med ADHD så det gjor­de väl sitt till, sä­ger han.

An­vän­de psy­ko­log

Do­men blev skydds­till­syn och be­hand­ling i form av tolv­stegs­pro­gram­met. Han har även ge­nom­gått en psy­ko­lo­gisk ut­red­ning. – De kon­sta­te­ra­de att jag har ADHD, att jag är hy­per­ak­tiv, själv­ska­de­be­nä­gen och

ut­an tå­la­mod, sä­ger han.

In­för in­spel­ning­en av ”Det sto­ra hop­pet” var han öp­pen med sin bak­grund och sin di­a­gnos.

– Jag tog upp pro­ble­men med pro­duk­tions­bo­la­get, och de kol­la­de ju upp mig. Vi be­höv­de en tred­je­mans åsikt om det, så de tog fram en psy­ko­log, be­rät­tar Gran­berg.

”Fått ny chans i li­vet”

I dag ång­rar han själ­va drog­miss­bru­ket, men är tack­sam att han till slut blev stop­pad.

– Det var som en be­fri­el­se. Så jag kan egent­li­gen in­te ång­ra någon­ting när jag sit­ter i en si­tu­a­tion där jag har fått en ny chans i li­vet, sä­ger Mag­nus Gran­berg.

”Det sto­ra hop­pet” har pre­miär den 17 ok­to­ber på TV3 och Vi­a­free. Victor Nilsson Lin­delöf, 23, har fått myc­ket kritik se­dan an­koms­ten till Man­ches­ter Uni­ted.

Nu slår trä­na­ren José Mou­rin­ho, 54, till­ba­ka mot den eng­els­ka pres­sen.

– Just nu är han den säms­ta spe­la­ren i värl­den, och så är det in­te, sä­ger Mou­rin­ho till Viasat.

Ste­get från Ben­fi­ca till Man­ches­ter Uni­ted har än så länge in­te va­rit helt en­kelt för Victor Nilsson Lin­delöf.

Ef­ter en för­sä­song med blan­da­de re­sul­tat och nu se­nast en or­sa­kad straff un­der Sve­ri­ges VMkval­mö­te med Hol­land har för­sva­ra­ren fått ut­stå en hel del kritik.

”För hår­da”

In­te minst från eng­elsk me­dia, nå­got som gör att trä­na­ren José Mou­rin­ho nu tar sitt ny­för­värv i för­svar.

– De är in­te ba­ra (för hår­da) mot ho­nom, mot al­la. De kan sä­ga ”han är bäst i värl­den” när det in­te är sant. Just nu är han den säms­ta spe­la­ren i värl­den, och det är in­te hel­ler sant, sä­ger Mou­rin­ho till Viasat.

– Det är så eng­elsk me­dia fun­ge­rar. Ena da­gen är du bäst, den and­ra sämst.

”Lä­ser ingen­ting”

Trä­na­ren på­ta­lar åter­i­gen hur vik­tigt det är att Lin­delöf får ut­veck­las i lugn och ro.

– Han be­hö­ver tid. Det är en in­tel­li­gent kil­le, med myc­ket ta­lang. I grup­pen är han fan­tas­tisk, sä­ger Mou­rin­ho.

– Jag li­tar på ho­nom och det är där­för han be­lö­nas. In­sat­sen i Moskva (i Cham­pi­ons Le­a­gue) var myc­ket bra.

Victor Nilsson Lin­delöf sa i sam­band med lands­lags­sam­ling­en för­ra vec­kan att han in­te lå­ter sig på­ver­kas av skri­ve­ri­er­na:

– Jag lä­ser ingen­ting av det som skrivs, jag är in­te in­tres­se­rad.

I Boll­näs 1998.

”SJÄLV­SKA­DE­BE­NÄ­GEN” Ti­di­ga­re ban­dy­proff­set Mag­nus Gran­berg täv­lar i tv-pro­gram­met ”Det sto­ra hop­pet” och vill byg­ga upp re­la­tio­nen med sin dot­ter Fan­ny (i svart på lil­la bil­den) ef­ter sin nar­ko­ti­ka­dom. Gran­berg döm­des till skydds­till­syn och har även ge­nom­gått en psy­ko­lo­gisk ut­red­ning. ”De kon­sta­te­ra­de att jag har ADHD och är själv­ska­de­be­nä­gen”, sä­ger han.

Foto: AP

Mou­rin­ho.

Fri­da Fa­gerlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.