Nu kan Lars gå ut på al­ta­nen för att klap­pa om och ma­ta häs­tar­na

Aftonbladet - - Sport - 2 640 m (Kaj­sa Frick) är mer stark än spee­dig. Kan in­te di­rekt öpp­na någon­ting. Så vi ham­nar sä­kert för långt bak från spår ett. Hon bör­jar lä­ra sig men det blir ing­en po­si­tion i den främ­re träf­fen nu. Vi får hop­pas att det blir över­pacat. Då går hon allt

Se­dan un­ge­fär en må­nad till­ba­ka har Lars Brin­de­borg A-li­cens. Ti­di­ga­re var han an­ställd. Det in­ne­bär en del för­änd­ring­ar, men in­te så många.

– Det har va­rit mi­na häs­tar för­ut ock­så. Är ing­en skill­nad.

Det finns sju häs­tar i stal­let. Som för öv­rigt lig­ger på ett nytt stäl­le. Lars har flyt­tat in på en fin gård.

– Har häs­tar­na åt­ta me­ter ifrån mig. Jag kan gå ut på al­ta­nen och klap­pa dem el­ler ma­ta dem li­te.

– Jag har fak­tiskt bott här för­ut. För 20 år se­dan. Re­dan då gick det väl­digt bra. – Trä­nat fram en Der­by­häst här. Var med sam­ma år som Victo­ry Til­ly. Men då kör­de jag ga­lopp ...

Bätt­re eko­no­mi

En­ligt Lars finns det en hel del för­de­lar med att dri­va eget.

– Li­te bätt­re eko­no­mi och enkla­re. Det är bätt­re att skö­ta sig själv. Slip­per bry mig om and­ra.

Häs­tar­na i stal­let är fi­na.

– Har tur som kan vän­ta ut dem. De kom­mer tjä­na si­na peng­ar.

– I stäl­let för att för­stö­ra häs­tar­na får de ta den tid de be­hö­ver.

En som Lars tror kan bli rik­tigt bra är Jes­si­ca High­ness.

– Otro­ligt bra men väl­digt svår och kne­pig. Kan bli en värsting.

– Det finns möj­lig­he­ter. är fort­satt in­te att li­ta på. Mon­té och inga stör­re ris­ker på för­hand. Många som tar sig en sväng­om då och då, men ing­en di­rekt akut fa­ra för nå­gon spe­ci­fik. Var för­sik­ti­ga med och De är in­te alls helt sta­bi­la. Fel i de två se­nas­te för Tit­tar man på de tio se­nas­te star­ter­na ser det än­nu vär­re ut med sex fel. ”Ba­ra” fy­ra för Dess­utom har och al­la an­vänt fel gång­art i tre av de tio se­nas­te. Över­hu­vud­ta­get ing­en risk på för­hand. Bå­de och tre fel­steg på de tio se­nas­te star­ter­na. re­do­vi­sar

Foto: ALN

Lars har sju häs­tar i stal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.