Ing­en spe­lar gri­sig och svet­tig blues – som The Rol­ling Sto­nes

Aftonbladet - - Stones-extra - You can’t al­ways get what you want

?+?+

”Plijong”. Un­ge­fär så lå­ter in­led­ning­en. ”Plijong”. Res­ten är in­te så myc­ket bätt­re. In­te den mest po­li­tiskt kor­rek­ta tex­ten Sto­nes har skri­vit. Ver­sio­nen be­hö­ver klis­ter. El­ler tejp. Det slem­mi­ga xy­lo­fon­sväng­et mås­te la­gas. Fan­sens låt­val i kväll. ”In­te sä­ker på att vi kan den”, sä­ger Jag­ger. Se­dan spe­lar de all­de­les strå­lan­de. Det lå­ter som att en go­spel­psalm har läm­nat kyr­kan, hit­tat en bar och druc­kit sig full på Jack Da­ni­els.

+??++??++??+ Rock­histo­ri­ens bäs­ta valt­horn. Ha­de dock fö­re­dra­git om soul­kö­ren med Sasha Al­len och Ber­nard Lå­ter länge fruk­tans­värt ri­sigt, men häm­tar sig or­dent­ligt mot slu­tet. Myc­ket tack va­re Char­lie Watts at­tac­ker. Ett så­dant där ögon­blick där ban­det ska­par ett för­trol­lan­de groo­ve från ing­en­stans. Det lå­ter bå­de som om al­la in­blan­da­de för­sö­ker spe­la sin förs­ta låt till­sam­mans i replo­ka­len och som värl­dens bäs­ta rock­band ge­nom ti­der­na. Hur be­sjä­la­de Keit­hs ob­li­ga­to­ris­ka två pi­ra­troc­knum­mer än är... ... blir det just mer ob­li­ga­to­riskt än nöd­vän­digt. Men att bry­ta den här tra­di­tio­nen vo­re väl som att stäl­la in julaf­ton.

?+? ?+? ?+? Sa­tur­day night Jag­ger. ?+? +??++??++??++??+

Lång och fan­tas­tisk. Gri­sig och flot­tig. Ing­en spe­lar blues som Rol­ling Sto­nes. Och när de är så här bra – in­te rock hel­ler. Mu­si­ken rin­ner ut över are­nan och klib­bar sig fast över­allt. Det är svårt att för­stå att Sto­nes för drygt en tim­me se­dan stapp­la­de sig fram ge­nom en ”It’s on­ly rock’n’roll (but I li­ke it)”. Det är in­te sam­ma band läng­re.

?+?+?+ Sym­pat­hy for the de­vil Bru­kar van­ligt­vis kom­ma på slu­tet. Men det är en ly­san­de öpp­nings­låt. Kanske in­te den ta­jTas­te ver­sio­nen Sto­nes har le­ve­re­rat de se­nas­te 20 åren. De råa gi­tar­rer­na mis­sar ibland må­let, men de lå­ter helt rätt.

It’s on­ly rock’n’roll (but i li­ke it) ?+?+?+ Tum­bling dice I bör­jan känns det som om al­la på sce­nen be­fin­ner sig på oli­ka plat­ser i lå­ten. Var är Ron? Var är Keith? Och kö­ren? Vet Char­lie? Mot slu­tet hit­tar de varand­ra igen och får till rätt ”Ex­i­le”-häng.

?+?+?+ Just your fool Sto­nes trivs i sin Bud­dy Johnson And His Or­chest­ra-co­ver. Det är all­tid en höjd­punkt när Jag­ger ploc­kar fram mun­spe­let.

?+?+?+ Ri­de ’em on down Det märks att Jim­my Reed var en av de ur­sprung­li­ga an­led­ning­ar­na till att The Rol­ling Sto­nes över hu­vud ta­get ex­i­ste­rar. ?+?+ Un­der my thumb ?+?+?+?+ Sweet Vir­gi­nia Mick Jag­ger och Ron­nie Wood. Fow­ler lå­tit hög­re än Ron Woods so­lo. Ena stun­den är Sto­nes över­ty­gan­de. I den and­ra ver­kar de ha glömt vil­ken låt som på­går. El­ler hur och när den slu­tar. ”Fan­tas­tiskt”, ro­par Jag­ger ef­teråt. Nå­ja.

?+?+?+ Paint it black ?+? +??++??++??+ Hon­ky tonk wo­men +??++??+ Hap­py +??++?+? Slip­ping away Miss you Mid­night ram­b­ler ?+?+?+?+?+ Stre­et figh­ting man ?+?+?+?+ Start me up Ron och Keith kas­tar rif­fen mel­lan varand­ra som om de har glö­dan­de kol i hän­der­na. En hopp­löst ut­tja­tad låt får nytt liv och höf­ter.

?+?+?+?+ Brown su­gar Grup­pen fort­sät­ter att ru­sa fram ...

?+?+?+?+ Jum­pin’ Jack flash ... i ett im­po­ne­ran­de in­fer­no av riff, go­spel, blues och soul. ?+?+?+?+ Gim­me shel­ter In­te ens Sto­nes själ­va har lyc­kats över­träf­fa stu­di­o­ver­sio­nen från al­bu­met ”Let it bleed”. Men i kväll gör de ett bra för­sök. Sasha Al­len och Mick Jag­ger har en egen show ute på ram­pen. Men det mest im­po­ne­ran­de är hur Ron och Keith kry­per ihop och mang­lar fram det apo­ka­lyp­tis­ka groo­vet. Så här lät det när 60-ta­let dog. En av ti­der­nas fem bäs­ta rock­lå­tar.

?+?+?+?+ (I can’t get no) Sa­tis­faction Då­li­ga kväl­lar bru­kar den evi­ga ton­å­ring­en lå­ta som, tja, Sta­tus Quo. Det här är dock in­te en så­dan spel­ning. Mar­kus Larsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.