GAL­NA HÖSTVÄRMEN DRAR IN

Me­te­o­ro­lo­gens gläd­je­be­sked: Kan bli drygt 20 gra­der

Aftonbladet - - Sidan 1 - Ulf Karls­son ulf.karls­son @af­ton­bla­det.se

Änt­li­gen! Ef­ter allt rusk är li­te vär­me på gång.

Åt­minsto­ne i de söd­ra de­lar­na av lan­det.

– Det kan i bäs­ta fall bli drygt 20 gra­der, sä­ger me­te­o­ro­log Christof­fer Hall­gren.

Det fi­na ok­to­ber­väd­ret kom­mer främst till Gö­ta­land och Sve­a­land, me­dan det blir li­te mer osta­digt läng­re norrut. Jämt­land­soch Här­je­dals­fjäl­len har re­dan fått en del ne­der­börd.

Se­dan ska ett stort ne­der­börds­om­rå­de pas­se­ra Sve­ri­ge väs­ter­i­från. Mest blir det längst upp i norr där det ock­så kan bli en del blöt­snö.

– Nat­ten till i mor­gon kan det bli någ­ra cen­ti­me­ter snö på fjäll­top­par­na i Lapp­land. Tem­pe­ra­tu­ren där blir från strax un­der nol­lan till två plus­gra­der, sä­ger me­te­o­ro­log Christof­fer Hall­gren på Foreca.

– I läg­re ter­räng hin­ner snön smäl­ta på vägen ner el­ler för­svin­ner snabbt.

Up­pe­håll och milt

I mor­gon och över­mor­gon kan det klar­na upp li­te, ut­om längst upp i norr.

I över­mor­gon blir det mesta­dels up­pe­håll i he­la lan­det och milt vä­der för års­ti­den.

– På mån­dag kom­mer den var­mas­te luf­ten, sä­ger Christof­fer Hall­gren.

– Det kan bli 17 till 20 gra­der el­ler kanske li­te mer mitt på da­gen. Främst längs Små­lands­kus­ten från Os­kars­hamn ner till Kal­mar, men kanske även ner till Skå­ne, sä­ger han.

Den högs­ta, svens­ka ok­to­ber­tem­pe­ra­tu­ren upp­mät­tes den 9 ok­to­ber 1995 i små­länds­ka Os­kars­hamn. Då var det 24,5 gra­der varmt.

– Men så varmt blir det in­te den här gång­en.

Låg­tryck på kö

Och det gäl­ler att nju­ta av vär­men så länge den va­rar. För den för­svin­ner snabbt.

–På tis­dag och ons­dag kom­mer det in li­te kal­la­re luft. Och då sjun­ker tem­pe­ra­tu­ren snabbt ner till 15 och på ons­dag runt 10 gra­der, sä­ger Christof­fer Hall­gren.

Or­sa­ken är ett djupt låg­tryck som med­för blå­sigt vä­der i norr men ock­så regn el­ler blöt­snö.

Och låg­tryc­ken stäl­ler sig i kö.

Det kan bli regn näs­ta fre­dag el­ler lör­dag be­ro­en­de på vil­ken ba­na regn­väd­ren tar. Störst risk ver­kar det va­ra i mel­lers­ta de­len av lan­det me­dan det fort­sät­ter att va­ra milt för års­ti­den sö­derut.

Foto: COLOURBOX

GLÄDJEBESKEDET På fle­ra håll i lan­det drar varm luft in. Det öpp­nar för en skön cy­kel­tur el­ler nå­got an­nat my­sigt ut­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.