Lena Mel­lin: Mo­de­ra­ter­na är blåa men Kris­ters­son vill gö­ra dem grö­na

Aftonbladet - - Sidan 1 - Lena Mel­lin Po­li­tisk kom­men­ta­tor n lena.mel­lin@af­ton­bla­det.se

ÖRE­BRO. Mo­de­ra­ter­na är blåa. Men Ulf Kris­ters­son vill gö­ra dem grö­na.

Kli­ma­tet ska bli en ny pro­fil­frå­ga för par­ti­et. Men överst på agen­dan kom­mer den ald­rig att ham­na.

Stäm­ning­en var när­mast eu­fo­risk när Mo­de­ra­ter­na in­led­de sin par­ti­stäm­ma i ett reg­nigt Öre­bro. Bor­ta var miss­nö­jet med in­rikt­ning­en av po­li­ti­ken, bor­ta var den för­ra par­ti­le­da­ren och bor­ta var, åt­minsto­ne till­fäl­ligt, de in­re stri­dig­he­ter­na.

I sitt in­led­nings­tal tac­ka­de Ulf Kris­ters­son för det star­ka stöd han känt un­der si­na hit­tills el­va da­gar som par­ti­le­da­re. Stärkt av fram­gång­ar i Af­ton­bla­det/Ini­zi­os välj­ar­ba­ro­me­ter, där stö­det för par­ti­et öka­de med 2,2 till 18,7 pro­cent, sa­de han:

– Jag kän­ner all­va­ret och be­slut­sam­he­ten. Men ock­så vär­men.

I det kor­ta ta­let,

stäm­mota­let hål­ler Kris­ters­son först i mor­gon, sig­na­le­ra­de den nye M-le­da­ren ock­så en om­o­ri­en­te­ring av po­li­ti­ken. De blåa mo­de­ra­ter­na ska ock­så bli grö­na.

– För oss som gil­lar skog och mark så har ett an­svar för mil­jön all­tid va­rit så själv­klart att vi näs­tan glöm­mer att pra­ta om det. Men nu går håll­bar­hets­frå­gor­na in i en helt ny fas, sa­de Kris­ters­son.

Han häv­da­de att det par­ti som för­står kopp­ling­en mel­lan eko­no­misk och eko­lo­gisk håll­bar­het, mel­lan in­ter­na­tio­nel­la pro­blem och na­tio­nel­la be­slut och för­hål­lan­det mel­lan ge­men­samt och in­di­vi­du­ellt an­svar kom­mer att ut­for­ma fram­ti­dens mil­jö­po­li­tik.

Ulf Kris­ters­son är san­no­likt nå­got på spå­ren. Mo­de­ra­ter­nas star­ka fäs­ten finns i stort­stads­om­rå­de­na. Ur­ba­na väl­ja­re är i hög grad mil­jö­med­vet­na.

– Jag vill

att vi ska ta ett re­jält kliv fram­åt i den vik­ti­ga fram­tids­dis­kus­sio­nen. Det är en re­jäl omsvängning. Mo­de­ra­ter­na upp­fat­tas som bil­vän­li­ga, ogil­lar höj­ning av ben­sin­skat­ten, för­sva­rar sto­ra suv:ar och tyc­ker att män­ni­skor ska be­stäm­ma själ­va hur de tar sig fram. Om­sväng­ning­en är in­te ba­ra re­jäl, den ge­nom­förs dess­utom i stor hast. Bland de frå­gor som ska be­hand­las här på stäm­man finns träng­selskat­ter för tåg­tra­fik och en höj­ning av max­far­ten på mo­tor­vä­gar till 130 kilo­me­ter i tim­men. Ing­en av dem kan be­trak­tas som sär­skilt kli­mats­mart.

Men i sak

är Ulf Kris­ters­son san­no­likt nå­got på spå­ren. Mo­de­ra­ter­nas star­ka fäs­ten finns i stort­stads­om­rå­de­na. Ur­ba­na väl­ja­re är i hög grad mil­jö­med­vet­na och vill ha mind­re bul­ler, mind­re ut­släpp, bätt­re sop­sor­te­ring och äter gär­na eko­lo­giskt el­ler krav­märkt.

Där finns en po­ten­ti­al för Mo­de­ra­ter­na, bland bor­ger­li­ga, ur­ba­na väl­ja­re som egent­li­gen tyc­ker att Ulf Kris­ters­sons par­ti är bäst men som an­ser att Mo­de­ra­ter­na hit­tills ta­git för lätt på frå­gan. Kli­ma­tet kom­mer ald­rig att va­ra ett topp­num­mer för Mo­de­ra­ter­na. Men i den mix som var­je par­ti mås­te er­bju­da si­na väl­ja­re har den sin plats. Ur­ba­na väl­ja­re vill in­te fram­stå som mos­si­ga.

Foto: TT

RE­JÄL OMSVÄNGNING Mo­de­ra­ter­na upp­fat­tas som bil­vän­li­ga, ogil­lar höj­ning­en av ben­sin­skatt, för­sva­rar sto­ra su­var och tyc­ker att män­ni­skor ska be­stäm­ma själ­va hur de tar sig fram. Nu ska det blå par­ti­et även bli grönt. ”Jag vill att vi ska ta ett re­jält kliv fram­åt i den vik­ti­ga fram­tids­dis­kus­sio­nen”, sa Ulf Kris­ters­son un­der går­da­gens par­ti­stäm­ma i Öre­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.