DET­TA HAR HÄNT: FUSK & DÖDS­FALL

Aftonbladet - - Extra -

Ki­rur­gen och fors­ka­ren Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni an­ställs som gäst­pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, KI, och på del­tid som över­läka­re på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, KS.

Mac­chi­a­ri­ni ut­för fy­ra ope­ra­tio­ner med konst­gjor­da luft­stru­par på tre pa­ti­en­ter på KS. Al­la tre är nu dö­da.

KS stop­par ope­ra­tio­ner med syn­te­tis­ka luft­stru­par.

Tre oli­ka an­mäl­ning­ar där Mac­chi­a­ri­ni an­kla­gas för forsk­nings­fusk läm­nas in.

Var­ken KI:s etis­ka råd el­ler då­va­ran­de rek­tor an­ser att Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni har gjort sig skyl­dig till forsk­nings­fusk. Men hans gäst­pro­fes­sur av­slu­tas och han får en tids­be­grän­sad an­ställ­ning som fors­ka­re.

Åkla­ga­re in­le­der en för­un­der­sök­ning.

SVT sän­der do­ku­men­tär­se­ri­en ”Ex­pe­ri­men­ten” där Mac­chi­a­ri­nis forsk­ning ifrå­ga­sätts. Fle­ra på nyc­kel­pos­ter in­om KI läm­nar si­na upp­drag. KI av­ske­dar Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni som även del­givs miss­tan­ke om grovt vål­lan­de till an­nans död.

Re­ge­ring­en by­ter ut de­lar av KI:s sty­rel­se som en di­rekt följd av tu­rer­na kring skan­dal­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni.

Åkla­gar­na med­de­lar att Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni del­gi­vits miss­tan­ke om brott för två fall av grovt vål­lan­de till an­nans död och två fall av grovt vål­lan­de till kropps­ska­da.

Mac­chi­a­ri­nis verk­sam­het på KS har ska­dat för­tro­en­det för svensk kli­nisk forsk­ning, fram­går av den ex­ter­na ut­red­ning­en av fal­let. I ut­red­ning­en rik­tas stark kritik mot sjuk­hu­set och dess re­la­tion till KI.

KI:s sty­rel­se­ord­fö­ran­de Lars Leijon­borg av­går.

Ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni har gjort sig skyl­dig till forsk­nings­fusk, en­ligt Cen­tra­la etik­pröv­nings­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.