Fy­ra till sjuk­hus ef­ter larm om skott­loss­ning

Miss­tänkt skjut­ning i Trelleborg Vitt­net: ’Ska­dad skrek på po­lis’

Aftonbladet - - Extra - Simon Busta­man­te simon.busta­man­te@af­ton­bla­det.se Su­san­na Nygren su­san­na.nygren@af­ton­bla­det.se

TRELLEBORG/STOCKHOLM. Fy­ra män ska­da­des i går kväll i skott­loss­ning i Trelleborg.

Män­nen för­des till sjuk­hus – och en stor po­lisin­sats drogs i gång.

Se­na­re un­der kväl­len häm­ta­de po­li­sen in fle­ra per­so­ner till för­hör.

Kloc­kan 22.30 i går fick po­li­sen fle­ra sam­tal om miss­tänkt skott­loss­ning i cen­tra­la Trelleborg.

– När vi kom till plat­sen an­träf­fa­de vi fy­ra per­so­ner som vi ini­ti­alt miss­tänk­te var skott­ska­da­de. Nu vet vi att två har skott­ska­dor, vad de and­ra har för ska­dor kän­ner jag in­te till, sä­ger Fred­rik Bratt, in­for­ma­tör vid po­li­sens led­nings­cen­tral.

Al­la fy­ra män­nen för­des till sjuk­hus med am­bu­lans.

En­ligt po­li­sen ska skott­loss­ning­en ha skett på fle­ra plat­ser i ett be­grän­sat om­rå­de.

”Grovt brott”

En stor po­lisin­sats drogs igång i jak­ten på en el­ler fle­ra gär­nings­män, sam­ti­digt som kri­mi­nal­tek­ni­ker och va­pen­hund skic­ka­des till plat­sen

– Pa­ral­lellt med det­ta har vi på­bör­jat en för­un­der­sök­ning om brot­tet, så vi har spär­rat av om­rå­det, sä­ger Fred­rik Bratt. Hur ly­der brotts­ru­bri­ce­ring­en? –Med tan­ke på att det hand­lar om död­ligt våld så är det ett grovt brott vi ta­lar om.

Hör­de skott

Un­der kväl­len häm­ta­des fle­ra per­so­ner in till för­hör.

– De är in­te grip­na miss­tänk­ta för brot­tet, ut­an man kan ta be­slut om att häm­ta in till för­hör så får man se vad som fram­kom­mer, sä­ger Fred­rik Bratt.

Ett ögon­vitt­ne be­rät­tar för Af­ton­bla­det att han hör­de skott i två om­gång­ar. Först trod­de han det var ra­ke­ter, men när han kom ner på par­ke­ring­en ut­an­för Trel­le­borgs för­sam­lings­hus hör­de han yt­ter­li­ga­re skott.

”Ring po­lis!”

– Jag såg en man lig­ga ska­dad på par­ke­ring­en ut­an­för för­sam­lings­hu­set. Han skrek: Ring po­lis! Po­lis, po­lis!

– Se­dan kom tre per­so­ner spring­an­de mot mig och då bör­ja­de jag ock­så springa ef­tersom jag var rädd att de skul­le skju­ta mig, sä­ger man­nen som vill va­ra ano­nym.

”Jag är helt ska­kis”

Vitt­net lar­ma­de 112 och fort­sat­te se­dan läng­re ner på ga­tan till en to­baks­af­fär. Där såg han folk in­ne i bu­ti­ken – och en man lig­gan­de på gol­vet.

– Han ha­de hu­vu­det ute ur bu­ti­ken, jag tror han var en av de ska­da­de. Po­li­sen var där in­ne och för­sök­te hjäl­pa ho­nom, sä­ger man­nen.

– Jag är helt ska­kis nu, jag bor här i om­rå­det.

FLE­RA FÖRHÖRS I en miss­tänkt skott­loss­ning i går kväll i cen­tra­la Trelleborg ska­da­des fy­ra män. Fle­ra per­so­ner häm­ta­des un­der kväl­len in till för­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.