Fångad i vatt­net un­der sin sko­ter

Per-Erik, 64, nä­ra att drän­kas i di­ket – räd­dad av Tord: ”Var okon­takt­bar”

Aftonbladet - - Extra - Christi­na Nordh christi­na.nordh @af­ton­bla­det.se

Per-Erik Es­tens­son, 64, lig­ger med an­sik­tet nedåt i brunt myr­vat­ten.

Över ho­nom i di­ket: En 300 ki­lo tung sko­ter.

– Det är ba­ra att ta tag i sko­tern och slänga den så långt man kan, sä­ger kom­pi­sen Tord Lan­dén.

De har fis­kat ihop i uppåt 20 år. Nu, i de­cem­ber 2016,är de på väg ut till jämt­länds­ka Ånn­sjön för att fis­ka öring.

– Jag har ald­rig va­rit dit, vi har pra­tat om det i fle­ra år att jag skul­le föl­ja med, sä­ger Tord Lan­dén, 69.

– Jag har kört där hund­ra­tals gång­er. Jag kör på en sko­ter­led där och in­te går det fort hel­ler. Det blir en hö­ger­sväng, men det är svallis, sä­ger 64-åri­ge Per-Erik, el­ler PE som han kal­las.

I den tvä­ra kur­van tappar styrske­nor­na grep­pet och sko­tern vänds upp och ner i ett smalt, djupt di­ke.

300 ki­los döds­fäl­la

Un­derst lig­ger PE – och han kan var­ken räd­da sig åt si­dor­na el­ler uppåt. Det sät­ter en 300 ki­lo tung Po­la­ris Wi­de­track stopp för.

– Jag sit­ter fast med bäg­ge be­nen. Jag ri­ver loss ena be­net, den and­ra stö­veln läm­nar jag un­der där, sä­ger Tord.

Nu har det gått cir­ka tre mi­nu­ter och di­ket är på väg att bli en rik­tig döds­fäl­la för PE som lig­ger med an­sik­tet nedåt. Vatt­net är tre–fy­ra de­ci­me­ter djupt.

– PE är ju för­svun­nen un­der sko­tern. Det är ba­ra upp och ta tag i sko­tern, sä­ger Tord.

Tre gång­er tving­as Tord lyf­ta upp bakän­den in­nan han lyc­kas få un­dan den till di­keskan­ten. Då får han syn på Per-Erik.

– När jag drar un­dan sko­tern fly­ter nac­ken upp. Jag hop­par ner och ri­ver tag i ho­nom och drar upp ho­nom så att han får luft.

– Han gör en bragd där, de sä­ger att jag ha­de in­te kla­rat mig myc­ket länge till, sä­ger PerErik.

– Lyc­kan är väl att jag in­te sit­ter fast mer med föt­ter­na så att jag tog mig loss. Om jag sut­tit hår­da­re fast så ha­de vi sut­tit kvar där bå­da två, sä­ger Tord.

Med Per-Erik i sä­ker­het up­pe ur di­ket ring­er Tord SOS Alarm.

Först på plats är fjäll­räd­dar­na Jens Gö­rans­son, 26, och Mar­cus Stål­hands­ke.

– När vi kom­mer fram är Per-Erik gans­ka okon­takt­bar. Han hos­tar ur sig myr­vat­ten och fläm­tar och är ned­kyld, sä­ger Jens Gö­rans­son.

Vec­kor i re­spi­ra­tor

– Di­ket är pre­cis så stort att man får ner en full­vux­en mans­kropp där, det är otro­ligt att han ska va­ra så nä­ra att drunk­na.

Fjäll­räd­dar­na lyc­kas få av Per-Erik de blö­ta klä­der­na och sve­per in ho­nom i fil­tar in­nan am­bu­lans­he­li­kop­tern an­län­der. Se­dan flygs han till Ös­tersunds la­sa­rett för in­ten­siv­vård med re­spi­ra­tor i tre vec­kor. Han drab­bas av två lung­in­flam­ma­tio­ner.

Se­dan flyt­tas han till en van­lig av­del­ning un­der yt­ter­li­ga­re två vec­kor.

– Tord mår jät­te­då­ligt över att jag lig­ger i re­spi­ra­tor och är då­lig. Han kla­ra­de sig med ba­ra ett blå­mär­ke på tån, sä­ger PerErik.

Foto: PRIVAT Foto: FJÄLLRÄDDNINGEN

Per-Erik Es­tens­son var nä­ra att drunk­na.

VÄLTE ÖVER VÄNNERNA Den 300 ki­lo tunga sko­tern pres­sa­de ner Per-Erik Es­tens­son i det is­kal­la vatt­net. Vän­nen Tord Lan­dén lyc­kas få upp ho­nom ur vatt­net.

Tord Lan­dén lyf­te sko­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.