FAKTA Philip K Dick

Aftonbladet - - Stones-extra -

n Lev­de mel­lan 1928 och 1982. n Var gift fem gång­er och fick tre barn. n Sci fi-för­fat­ta­re som de­bu­te­ra­de 1952 och skrev bland an­nat 44 ro­ma­ner, varav tolv har pub­li­ce­rats ef­ter hans död. På svens­ka finns bland an­nat ”Man­nen i det höga slot­tet” (1962), ”Mo­turs­värl­den” (1967) och ”Va­lis” (1981). n Led av schi­zo­fre­ni. Gib­son. n Tolv av hans ro­ma­ner el­ler no­vel­ler har bli­vit fil­mer, till ex­em­pel ”Bla­de run­ner” (1982 – Dick av­led strax fö­re pre­miä­ren), ”To­tal recall” (1990), Le Gu­in.

”Mi­no­ri­ty re­port” (2002) och ”Paycheck” (2003).

n An­ses ha in­flu­e­rat en lång rad ef­ter­föl­jan­de för­fat­ta­re och film­ska­pa­re, som Ter­ry Gil­li­am, Wil­li­am Gib­son, Ur­su­la K Le Gu­in och Christop­her No­lan.

Philip K Dick, ame­ri­kansk sci­ence fic­tion-för­fat­ta­re. Foto: BAK­HÅLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.