Johanna Frän­dén: Var­för lå­ter eli­ten som skol­kan­de hög­sta­di­e­kil­lar?

Aftonbladet - - Sidan 1 - Johanna Frän­dén johanna.fran­den@af­ton­bla­det.se

Jag ham­na­de bred­vid en man med makt på en till­ställ­ning för nå­gon vec­ka se­dan och det tog un­ge­fär fem mi­nu­ter in­nan vi rök ihop. Man­nen, sex­tio någon­ting och näst högst i hi­e­rar­kin på ett av Frank­ri­kes stör­re fö­re­tag, ha­de som me­tod att av­bry­ta si­na bords­gran­nar var tred­je se­kund och på ren trots sät­ta sig emot allt i sam­ta­lets gång. Kli­mat­kri­sen? – Jag ski­ter väl i den. Men di­na barn och barn­barn då? – Jag ski­ter väl i dem. Och så vi­da­re.

Då och då

glöm­mer ock­så en ha­ne från den svens­ka eko­no­mis­ka eli­ten att han in­te stängt dör­ren till sty­rel­se­rum­met när han ta­lar. Se­nast Leif Öst­ling, ord­fö­ran­de i Svenskt Nä­rings­liv, som i ”Uppdrag gransk­ning” frågade sig vad fan han får för att be­ta­la skatt i Sve­ri­ge. Vi minns ock­så när Mats Qvi­berg, som i vå­ras köp­te in sig i Metro, lät sig in­ter­vju­as i en av ex­trem­hö­gerns mind­re no­gräk­na­de pub­li­ka­tio­ner och lo­va­de att han skul­le ”ren­sa ut Metros stali­nis­ter”, allt på mind­re än en vec­ka. Glo­balt har vi för­stås Do­nald Trump som sam­ti­dens mest ra­di­ka­la ex­em­pel på ex­akt hur fel det kan gå när über­ka­pi­ta­lis­ter för­ses med sam­hälls­an­svar. Det upp­står of­ta en all­de­les spe­ci­ell ke­misk re­ak­tion när de rik­tigt ri­ka kli­ver ur sin bubb­la och sät­ter ner fo­ten i of­fent­lig­he­ten. Sva­ret blir all­tid det­sam­ma: Upp­rör­da de­battar­tik­lar om bris­tan­de an­svars­käns­la och osmak­lig re­to­rik. I fal­let med Leif Öst­ling lan­se­ra­des snabbt hash­tag­gen #vad­fan­får­jag, där folk för­kla­ra­de att ex­em­pel­vis sko­la och om­sorg är gra­tis re­spek­ti­ve re­jält sub­ven­tio­ne­rat i Sve­ri­ge, tack va­re den pro­gres­si­va skat­te­sat­sen.

Det pa­tos­fyll­da upp­lys­nings­ar­be­tet i so­ci­a­la me­di­er är li­te rö­ran­de, men ni för­står väl att Leif, Mats och de and­ra in­te lyss­nar? Me­dan vi ängs­ligt na­vi­ge­rar oss fram i of­fent­lig­he­ten med hjälp av kul­tu­rellt ka­pi­tal och ge­nom­lys­ta åsik­ter ler fi­nan­se­li­ten li­te över­se­en­de från tak­vå­ning­en på Strand­vä­gen åt vå­ra krum­buk­ter. De är ju så ri­ka att de in­te be­hö­ver va­ra om­tyck­ta.

I stäl­let för

en in­dig­ne­rad debatt om skatte­mo­ral – som Leif och Mats och de and­ra för­mod­li­gen skrat­tar gott åt just nu – bor­de vi kanske dis­ku­te­ra var­för män med jät­te­myc­ket peng­ar tar sig så myc­ket ver­ba­la fri­he­ter. Vad är det som gör att Sve­ri­ges eko­no­mis­ka elit lå­ter som skol­kan­de hög­sta­di­e­kil­lar när de för­ä­rar det of­fent­li­ga sam­ta­let med sin säll­syn­ta när­va­ro? Det är in­te helt lätt att re­da ut, ef­tersom dör­ren till sty­rel­se­rum­met of­tast är stängd med lås och bom. Här släpps inga an­tro­po­lo­ger in för fält­stu­di­er och få jour­na­lis­ter har nå­got som helst till­trä­de. Det är in­te en slump att #me­to­o­rö­rel­sen blot­tat smut­sig byk in­om me­die-, po­li­tik- och kul­turs­fä­ren, men att än­nu in­te ett en­da sty­rel­se­proffs har ou­tats. I nä­rings­li­vet rå­der klan­tänk, tyst­nads­plikt och up­pen­bar omer­tà. Go­la­re har ab­so­lut inga po­la­re i Djurs­holm.

Svensk of­fent­lig­het har

äg­nat de se­nas­te åren åt att pro­ble­ma­ti­se­ra Kul­tur­man­nen, In­vandrar­man­nen, Dy­lan-man­nen, ja snart sagt al­la ar­ter i den mas­ku­li­na fau­nan ut­om en. På ett gods nå­gon­stans, even­tu­ellt i nor­ra i Skå­ne, sit­ter Nä­rings­livs­man­nen be­kvämt ned­sjun­ken i sin fåtölj med en cog­nac och skroc­kar åt den sista ti­dens tur­bu­lens.

Det blev ju li­te to­kigt det där, ho­ho, Sve­ri­ge och dess evi­ga sås­sar.

Me­dan vi ängs­ligt na­vi­ge­rar oss fram i of­fent­lig­he­ten med hjälp av kul­tu­rellt ka­pi­tal och ge­nom­lys­ta åsik­ter ler fi­nan­se­li­ten li­te över­se­en­de från tak­vå­ning­en på Strand­vä­gen åt vå­ra krum­buk­ter.

Foto: THINKSTOCK

Go­la­re har ab­so­lut inga po­la­re i Djurs­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.