Grat­tis, Sve­ri­ge – all­svens­kan är här!

Allsvenskan - - SIDAN 1 -

Äntligen! Ja, det är ett ord som många tän­ker/sä­ger/vrå­lar nu när sä­song­en drar i gång för all­svens­kan, su­pe­ret­tan och da­mall­svens­kan. Och för­hopp­nings­vis an­vän­der någ­ra av er även sam­ma ord för att be­skri­va an­koms­ten av det här me­ga­ma­ga­si­net från Ex­pres­sen/gt/kvälls­pos­ten. Som alltid så har vi sik­tat på att gö­ra den ab­so­lut bäs­ta gui­den in­för sä­songs­star­ten, med åt­ta si­dor om var­je all­svenskt lag - si­dor fyll­da med ar­tik­lar, ana­ly­ser, spel­pro­gram, sta­tistik och sup­por­terin­ter­vju­er. Pa­trick Ek­wall kå­se­rar kring var­je lag och vi har in­ter­vju­at 16 klubble­gen­da­rer. Dess­utom har var­je lags spe­ci­al­re­por­ter listat 5 favoriter för just ”sin” klubb. (Var är kor­ven go­dast?)

Ing­en har väl und­gått att Ham­mar­by är till­ba­ka – och Da­ni­el Kristof­fers­son har sut­tit ner med Ba­jens lag­kap­ten Ken­ne­dy Ba­kir­ci­oglü för att pra­ta om hur det är att ”kom­ma hem” till all­svens­kan igen. Och det är fler som har sto­ra för­vänt­ning­ar på årets sä­song – Mar­kus Ro­sen­berg tror på tred­je ra­ka Sm-guldet, skyt­te­kung­en Las­se Vi­be väl­kom­nar tuf­fa­re tag, Hen­rik Lars­son ska få Helsing­borg på föt­ter igen och Na­bil Ba­houi si­ar om att Lennart Jo­hans­sons po­kal är till­ba­ka i svart­gul ägo i en nä­ra fram­tid. Men, det är som sagt myc­ket mer än all­svens­kan som drar i gång nu. En ex­tremt oviss su­pe­ret­tan­sä­song vän­tar – krö­ni­kör Jo­han A Lars­son var­nar bland an­nat för Vär­na­mo (!) – me­dan det i da­mall­svens­kan är kon­sen­sus kring krö­ni­kör Alva Nils­sons stånd­punkt att FC Ro­sen­gård so­par hem allt. Svensk fot­boll är het – och du hit­tar det mesta och bäs­ta här i vårt megamagasin!

Pet­ter Jen­ner­vall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.