Ma­lin Jon­son

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

Värl­dens mest ovis­sa se­rie hål­ler på att by­ta iden­ti­tet. All­svens­kan 2015 känns på för­hand mer för­ut­säg­bar än på många år. Det gör att vi står in­för en mer spän­nan­de sä­song än på länge.

All­svens­kan an­das den fris­ka vår­luf­ten igen och för­vänt­ning­ar­na pum­par i vå­ra bröst. Den ljuv­li­gas­te av ti­der är in­nan det bör­jar, när allt fort­fa­ran­de är oför­stört och al­la dröm­mar fort­fa­ran­de känns upp­ nå­ba­ra. Det är den all­svens­kan vi har ska­pat. Oviss­he­ten har länge va­rit den främs­ta för­älsk­nings­för­kla­ring­en. Men det här kan bli sä­song­en då vår se­rie klär på sig en ny iden­ti­tet. En all­svens­kans ”point of no re­turn”, där ett an­tal hän­del­ser gjort att dra­ma­tur­gin ald­rig kan ta oss till­ba­ka till det som en gång var. Vin­ner Mal­mö FF all­svens­kan 2015 är det förs­ta gång­en se­dan den se­nas­te dy­nastin i svensk fot­boll som ett lag blir svensk mäs­ta­re tre år i rad. Vin­ner in­te MFF så är allt till­ba­ka i nor­mallä­ge? In­te så sä­kert. De bar­riär­bry­tan­de seg­rar­na vanns re­dan i fjol. I värl­dens mest obe­räk­ne­li­ga li­ga ha­de vi i ett an­tal år bör­jat ta­la om ”The big five” och en mer skik­tad se­rie så väl eko­no­miskt som sports­ligt. ­Plöts­ligt hän­de det. I en allt mer kon­kur­rens­ut­satt fot­bolls­värld blev det för­lö­san­de för fler än MFF, för det tving­a­de svensk fot­boll ur en risk för stag­na­tion. Först när för­änd­ring sker blir det verk­ligt in­tres­sant (och då åsyf­tas in­te för­änd­ring som i tolv­lags­se­rie och an­nat trams).

”Vi står in­för en på många sätt psy­ko­lo­gisk sä­song. En av id­rot­tens mest un­der­ba­ra käns­lor är ad­re­na­li­net som jak­ten väc­ker.”

För­änd­ring tving­ar till ut­veck­ling, upp­munt­rar till in­no­va­tion, men kan ock­så för­klä sig till över­tro.

Hös­tens sam­tal­säm­ne var huruvi­da det var bra för svensk fot­boll att Mal­mö FF kva­la­de in till Cham­pi­ons Le­a­gue. Det re­so­ne­ra­des kring lands­la­get, dis­ku­te­ra­des om ta­lang­ut­veck­ling och de­bat­te­ra­des ifall en klubbs do­mi­nans är den rim­li­gas­te vägen fram­åt, upp­åt. Ni­vån var ibland twit­ter­låg, stund­tals för­nufts­hög, men det vik­ti­ga var att svensk fot­boll åt­minsto­ne dis­ku­te­ra­de svensk fot­bolls ut­veck­ling öp­pet igen. Och två slut­sat­ser lig­ger nä­ra till hands. Det kan ald­rig va­ra bra för en AIK- el­ler IFK-sup­por­ter att Mal­mö FF får gå in till spel till ­Cham­pi­ons Le­a­gue-hym­nen. Det är bra för svensk fot­boll att al­la le­ver med, in­te ba­ra dröm­men ut­an även tron om att va­ra bäst. Men al­la blir bätt­re av att va­ra i när­he­ten av den som är bäst. MFF:S fjol­års­fram­gång höj­de rib­ban. Den skic­ka­de en krav­stäl­lan till kon­kur­ren­ter­na och gjor­de att and­ra klub­bar tving­ats att skär­pa sig. Re­sul­ta­tet av 2014 gav en eko­no­misk oba­lans in­för 2015, men sports­ligt är det fort­fa­ran­de till­räck­lig jäm­vikt för att AIK, Elfs­borg och IFK Gö­te­borg ska ve­ta att de med rätt be­slut kan mä­ta sig med mäs­ta­ren.

Fle­ra är de all­svens­ka klub­bar som dröm­mer om, pla­ne­rar för och age­rar ef­ter vi­sio­nen att bli le­dan­de i Sve­ri­ge. När nu MFF gett sig själ­va ett för­språng mot det må­let spän­ner öv­ri­ga bå­gen för att vi­sa att ”det kan va­ra vi, det bor­de ha va­rit vi, det ska bli vi”. Och det kan de. Men. De har pressats till att age­ra li­te när­ma­re osä­ker­hets­grän­sen.

Vil­ket gör att det räc­ker med ett fel­be­slut, en fel­värv­ning, en tap­pad stor­spon­sor – el­ler var­för in­te en skada el­ler ett stolp­skott – för att bå­gen ska bris­ta. Och är det nå­gon­stans det är svårt att för­ut­se vad som är rätt och fel be­slut är det i id­rot­tens värld. Många är de fram­gångs­ri­ka fö­re­tags­le­da­re som för­sökt. Många är de som pra­tat om om och om in­te om ef­teråt. Mal­mö FF:S sport­chef Da­ni­el Andersson kom­mer in­te att kun­na pric­ka li­ka hund­ra­pro­cen­tigt rätt med si­na värv­ning­ar som han gjor­de i fjol, skill­na­den är att han och vd:n Niclas Car­l­nén har eko­no­miskt ut­rym­me för att kun­na le­va med mar­gi­na­ler som slår fel. Och de som var­nar för spe­la­r­om­sätt­ning och ­svå­rig­he­ten att få ihop en ny grupp, glöm­mer att MFF in­för fjol­års­sä­song­en er­sat­te vd, sport­chef, trä­na­re, lag­kap­ten, mål­vakt och cen­tral mitt­fäl­ta­re. Visst, att nå­got lyc­kas en gång be­ty­der in­te per au­to­ma­tik att det lyc­kas igen men det ger trygg­het i en or­ga­ni­sa­tion att ve­ta att det finns ett ar­bets­sätt som fun­ge­rat.

Vi står där­för in­för en på många sätt psy­ko­lo­gisk sä­song. En av id­rot­tens mest un­der­ba­ra käns­lor är ad­re­na­li­net som jak­ten väc­ker. Sam­ti­digt har MFF vi­sat att de äls­kar att ja­gas. De frus­na för­sä­songs­fing­rar­na har ti­nat, de rin­nan­de nä­sor­na har tor­kat och bör­jar för­nim­ma dof­ten av grönt gräs. Pul­se­ran­de hjär­tan har bör­jat klap­pa i klac­kar­nas takt­fas­ta rytm. Vi kom­mer att få se nya stjär­nor ta över sce­nen. Vi kom­mer att lä­ra kän­na nya ta­lang­er. Vi kom­mer att lyss­na till läk­tar­sång­en. Och ru­sar Mal­mö FF i väg pre­cis som i fjol, då har vi åt­minsto­ne alltid en spän­nan­de bot­ten­strid att se fram emot.

Ma­lin Jon­son

Mal­mö FF har vi­sat att de äls­kar att ja­gas, skri­ver Ma­lin Jon­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.