Elfs­borg

– det är 100 pro­cents sats­ning som gäl­ler

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Hector Ju­nelind

Klas Ing­es­son har läm­nat ett stort tom­rum ef­ter sig i Elfs­borg. Nu är Se­basti­an Hol­mén, 22, en av dem som vill fö­ra den om­tyck­te ma­na­gerns arv vi­da­re. – Klas fick al­la att ge hund­ra pro­cent för varand­ra i al­la si­tu­a­tio­ner. Det bud­ska­pet ska le­va vi­da­re i la­get, sä­ger Hol­mén.

År 2014 var ett spe­ci­ellt år för Elfs­borg och svensk fot­boll. De id­rotts­li­ga pre­sta­tio­ner­na ham­na­de i skymun­dan när klub­bens folk­kä­re ma­na­ger och VM­brons­hjäl­ten från 1994, Klas Ing­es­son, som­na­de in ef­ter en lång tids kamp mot can­cern den 29 ok­to­ber. Elfs­borgs­bac­ken Se­basti­an Hol­mén minns hur tungt det var. – Oav­sett hur det går på pla­nen så är fot­bol­len i slutän­dan ba­ra en lek. När en män­ni­ska så nä­ra in­på en, som är så om­tyckt av al­la, går bort blir det väl­digt på­tag­ligt och job­bigt. Det är klart att det är det star­kas­te min­net från för­ra året, sä­ger han. Hol­mén för­sö­ker sam­ti­digt sät­ta ord på Ingessons be­ty­del­se för la­get: – Många av oss yng­re spe­la­re i la­get har haft ho­nom som trä­na­re i fle­ra år. Tak­tiskt sett ändrade han in­te på jät­te­myc­ket i A-la­get, men hans sto­ra vil­ja var att få al­la att dra åt sam­ma håll och att ge hund­ra pro­cent på var­je trä­ning, var­je match – he­la ti­den. Det är först då allt kan fun­ge­ra. Det är nå­got ni vill fö­ra vi­da­re? – Ja, helt klart. Det ska le­va kvar i la­get länge.

Elfs­borg slu­ta­de fy­ra i all­svens­kan för­ra sä­song­en. I år höjs mål­sätt­ning­en. Boråsla­get vill ut­ma­na Mal­mö FF om ti­teln Sve­ri­ges bäs­ta lag. – För­hopp­nings­vis ska vi kun­na gö­ra det. Jag tyc­ker att vi har ett rik­tigt in­tres­sant lag. Vi mås­te vå­ga tro på att vi kan vin­na om vi ska kun­na gö­ra det, sä­ger Se­basti­an Hol­mén. Den 22-åri­ge borå­sa­ren kom­mer att spe­la en vik­tig roll för att den dröm­men ska kun­na bli verk­lig­het. Se­dan back­stjär­nan Jo­han Lars­son flyt­tat till Brönd­by är Se­basti­an Hol­mén san­no­likt det namn som den ny­gam­le trä­na­ren Magnus Haglund pli­tar ner först i sitt block av för­sva­rar­na. – Jag hop­pas att jag ska va­ra en av dem som tar än­nu stör­re an­svar i år. Jag tyc­ker att jag klev fram även för­ra året när jag fick myc­ket för­tro­en­de av trä­nar­na. Men jag vill ta yt­ter­li­ga­re kliv nu när jag har bli­vit ett år ri­ka­re på all­svensk ru­tin. Är du den som ry­ter till i om­kläd­nings­rum­met? – Ja, det kan jag gö­ra. Så har det va­rit i he­la min kar­riär. För vis­sa känns det na­tur­ligt att snac­ka och sty­ra på och ut­an­för pla­nen, för and­ra känns det ona­tur­ligt. Det gäl­ler att hit­ta en bra mix och det tyc­ker jag att vi har gjort i Elfs­borg.

Med sin längd (185 cen­ti­me­ter) för­lo­rar Se­basti­an Hol­mén säl­lan en nick­du­ell. Men

stor­le­ken till trots är det kanske spel­för­stå­el­sen och boll­kon­trol­len som im­po­ne­rar mest. Det har sin för­kla­ring. – He­la vägen upp till ju­ni­or­la­get var jag in­ner­mitt­fäl­ta­re. Det är nog där­i­från som spe­let med föt­ter­na kom­mer. Det är först på se­na­re år som jag har sko­lats om till mitt­back. – Och när man är fost­rad i Elfs­borg får man det in­prän­tat i hu­vu­det ti­digt: Vi ska spe­la en at­trak­tiv och ro­lig fot­boll. Vad kän­ner du per­son­li­gen att du be­hö­ver ut­veck­la? – Jag tror egent­li­gen att jag be­hö­ver ut­veck­la allt för att ta näs­ta steg, men fram­för allt vis­sa gre­jer… Jag är fort­fa­ran­de li­te svag i när­kam­per­na. Visst, jag är lång – men jag be­hö­ver kanske nå­got ki­lo musk­ler till så att jag kan tryc­ka mig ifrån mot­stån­dar­na mer.

”Vi har ett rik­tigt in­tres­sant lag. Vi mås­te vå­ga tro på att vi kan vin­na om vi ska kun­na gö­ra det.”

”Her­re­gud, det var rik­tigt häf­tigt – en jäk­la upp­le­vel­se. Det är in­te många som har det på sitt kon­to. Det är jag otro­ligt stolt och glad över”, sä­ger Hol­mén om att de­bu­te­ra på lands­la­gets ja­nu­a­ri­tur­né. #12 Se­basti­an Hol­mén Po­si­tion: Mitt­back. Ål­der: 22 år. Längd: 185 cm. Vikt: 73 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: IF Elfs­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.