Halm­stad

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Fred­rik Jons­son

36 år gam­mal är Christof­fer Andersson in­te ba­ra en ve­te­ran i all­svens­kan. Halm­stads ny­för­värv är ock­så se­ri­ens mest mångsidi­ga kant­spe­la­re. – Jag har alltid kun­nat job­ba hårt och det pas­sar en kan­troll oav­sett vil­ken po­si­tion det är, sä­ger Christof­fer Andersson.

Ef­ter 15 sä­song­er i Helsing­borgs trö­ja fick in­te Christof­fer Andersson för­längt kon­trakt med HIF i hös­tas. Elit­kar­riä­ren kun­de ha ta­git slut där och då, men norr om Hal­land­så­sen kal­la­de Halm­stad som blir 36-åring­ens blott and­ra all­svens­ka klubb. – Nå­gon­stans trod­de man ju att HIF skul­le bli den sista klub­ben och att man skul­le slu­ta sen, men ef­ter för­ra året kän­de jag mig in­te fär­dig och att den här möj­lig­he­ten dök upp känns fan­tas­tiskt. Det känns jäv­ligt bra att kun­na kö­ra här, sä­ger Christof­fer Andersson. Halm­stad var i be­hov av bå­de ru­tin och mångsidig­het ef­ter ett stort man­fall i vin­ter och i Christof­fer Andersson får man bå­de och.

Ut­ö­ver 24 A-lands­kam­per, över 60 li­ga­mat­cher för nors­ka Lil­le­ström och en vän­da i Bun­de­s­li­ga med Han­no­ver 2006 har Christof­fer An­ders- son sam­lat på sig 343 all­svens­ka mat­cher. Un­der al­la år i Sve­ri­ge har Christof­fer Andersson ock­så gjort sig känd för sin flex­i­bi­li­tet. Yt­ter­back el­ler yt­ter­mitt­fäl­ta­re, hö­ger el­ler väns­ter. Det spe­lar mind­re roll för spe­la­ren som är fy­ra i en. – Jag tror de tyc­ker att det är vik­tigt för la­get att ha spe­la­re som kan va­ra flex­ib­la. Så har det va­rit i stort sett he­la min kar­riär för­u­tom åren ut­om­lands då jag var renod­lad hö­ger­back, sä­ger Christof­fer Andersson. Vil­ken kan­troll fö­re­drar du själv? – Egent­li­gen är jag hö­ger­back i grund och bot­ten, sä­ger han. – Men det är li­te hur match­bil­der­na ser ut ock­så. Är det mat­cher där jag kän­ner att vi som lag är till­ba­ka­pres­sat och har mind­re boll har jag gil­lat att spe­la mitt­fäl­ta­re. Då tyc­ker jag att den rol­len pas­sar mig rätt bra för jag kan job­ba rätt hårt, och pres­spel och sty­ra tyc­ker jag att jag är bra på. Men är det en match där vi är of­fen­si­va och man som yt­ter­back kan få myc­ket boll och skö­ta upp­spel så gil­lar jag det.

Det är för­må­gan att kun­na job­ba oför­tru­tet i 90 mi­nu­ter som Christof­fer Andersson själv ser som sin störs­ta styr­ka som kant­spe­la­re. – Som yt­ter­back mås­te du upp och ner he­la ti­den och som yt­ter­mitt­fäl­ta­re är det ett jäk­la tufft jobb som krävs. Och sen tyc­ker jag att jag har byggt upp en tak­tisk skick­lig­het un­der mi­na år, sä­ger han. Trots stor spe­la­r­om­sätt­ning och ny trä­na­re i Jan Jönsson är Christof­fer An­ders­sons op­ti­mis­tisk in­för sin förs­ta sä­song i Halm­stad.

– Jag för­vän­tar mig en bra sä­song. Vi byg­ger upp någon­ting här. – Vi ska stå för den ty­pen av fot­boll där vi är oer­hört kom­pak­ta och de­fen­si­va och sen kun­na kont­ra på mot­stån­da­ren. Och i rätt mat­cher ska vi kun­na ha ett bra of­fen­sivt spel ock­så och kun­na byg­ga bak­i­från. Sam­ti­digt har han sagt till si­na nya lag­kam­ra­ter att han vill att Halm­stad fort­sät­ter med det som han som mot­stån­da­re alltid tyckt va­rit job­bi­gast med att mö­ta HBK. – Det har va­rit en mas­sa tugg och men­talt har de tryckt ner mot­stån­dar­na för att de va­rit så pep­pa­de. Det har bör­jat re­dan i kor­ri­do­ren. Och när de gjort mål tug­gar de så in i hel­ve­te. Det är li­te så­na sa­ker jag tyc­ker att la­get ska be­hål­la. Att ald­rig ge upp och tug­ga ner mot­stån­dar­na.

”Jag för­vän­tar mig en bra sä­song. Vi byg­ger upp någon­ting här.”

36-åri­ge Christof­fer Andersson fick in­te för­längt kon­trakt i Helsing­borg. #5 Christof­fer Andersson Po­si­tion: Yt­ter­mitt­fäl­ta­re/ yt­ter­back. Ål­der: 36 år. Längd: 173 cm. Vikt: 71 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Ny­bro (–1996), Helsing­borgs IF (1997– 2003), Lil­le­ström (2004–06), Han­no­ver 96 (2006), Helsing­borg (2007–14), Halm­stads BK (2015–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.