Gif Sundsvall

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Da­ni­el Kristof­fers­son

Han har gjort över 200 mat­cher i su­pe­ret­tan – men sak­nar den där rik­ti­ga er­fa­ren­he­ten från all­svens­kan. I år är det tänkt att mål­vakts­klip­pan Tommy Nau­rin ska spe­la hu­vud­rol­len när Gif Sundsvall ska eta­ble­ra sig i all­svens­kan. – Topp tio är vårt mål, sä­ger han.

Tommy Nau­rin skrev på för Sundsvall för fem år se­dan. Må­let då var att snabbt ta ste­get upp till all­svens­kan och sam­la på sig li­ka stor er­fa­ren­het i den högs­ta se­ri­en som 30-åring­en gjort i su­pe­ret­tan. Men när vi nu skri­ver 2015 och en all­svensk sä­song står för dör­ren har Nau­rin fort­fa­ran­de ba­ra spe­lat 590 mi­nu­ter i all­svens­kan. – Ska­dor­na har satt stopp ti­di­ga­re när vi gått upp med Sundsvall. Jag har känt mig som nummer ett när jag in­te va­rit ska­dad. Med all re­spekt för mi­na mål­vakt­skol­le­ger här i Sundsvall kän­ner jag mig som nummer ett nu ock­så. – Men jag vet att det är hård kon­kur­rens. Vad är er mål­sätt­ning nu när ni är till­ba­ka i all­svens­kan? – Vi ska in­te hym­la med att vi har en hög mål­sätt­ning. Vi vill in­te ba­ra hänga kvar i all­svens­kan ut­an må­let är att eta­ble­ra oss. Topp tio har vi satt som mål och det tror jag helt klart vi kan kla­ra av. Känns det som om många kan un­derskat­ta er? – Ja, så kom­mer det sä­kert bli. Jag trod­de till ex­em­pel­vis att min för­ra klubb Fal­ken­berg skul­le åka år di­rekt för­ra året. Men de be­vi­sa­de att det går att hål­la sig kvar med små me­del även fast man är dömd att åka ur på för­hand. – Man ska nog va­ra ­för­sik­tig med att un­derskat­ta Gif Sundsvall, sä­ger han. Vil­ka tror du blir bot­ten­la­gen i årets all­svens­ka? – Jag ska er­kän­na att jag in­te har så bra koll på de öv­ri­ga trup­per­na men Fal­ken­berg tror jag kom­mer att va­ra med i bot­ten. Även Åtvi­da­berg och HBK. – Ge­f­le är alltid Ge­f­le, de har det vi­sat un­der så många år. Det är en stor be­drift att de lyc­kats hål­la sig kvar i all­svens­kan med så små me­del un­der så lång tid, sä­ger han. Hur ser du på ert lag­byg­ge? – Vi har tap­pat Ke­vin Wal­ker vil­ket såklart var ett av­bräck men sam­ti­digt tyc­ker jag att vi har er­satt med väl­digt bra spe­la­re. Ta en så­dan som Lars Krogh Ger­son som är ett bra namn. – Jag tyc­ker vi har ett rik­tigt starkt lag även i år. Jag ser verk­li­gen fram emot den här sä­song­en. Är det en för- el­ler nack­del att spe­la pre­miä­ren hem­ma mot Mal­mö FF? – En klar för­del som jag ser

det. Det kom­mer för­hopp­nings­vis att ska­pa ett stort in­tres­se. Många har sett MFF på tv nu när de spe­lat Cham­pi­ons Le­a­gue och kom­mer kanske till Norr­por­ten för att kol­la på spe­lar­na som de sett på tv. – Vi kan ock­så spe­la helt ut­an press mot dem. Det kom­mer att bli en här­lig in­ram­ning och en fan­tas­tisk match för oss, sä­ger han. Vil­ka kom­mer va­ra med att slåss i top­pen? – Det blir de van­li­ga la­gen. AIK, Elfs­borg, IFK Gö­te­borg och Mal­mö FF såklart. Se­dan tror jag att nå­got av de tre la­gen kom­mer att få det tufft. De har va­rit stor om­sätt­ning på spe­la­re i fle­ra av topp­la­gen, för­u­tom Elfs­borg, och jag tror det blir en ut­ma­ning för dem att kla­ra den.

”Jag har känt mig som nummer ett när jag in­te va­rit ska­dad.”

#17 Tommy Nau­rin Po­si­tion: Mål­vakt. Ål­der: 30 år. Längd: 187 cm. Vikt: 86 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Ör­gryte IS (–2004), Fal­ken­bergs FF (2005–07), Qvi­ding FIF (2008– 09), Gif Sundsvall (2010–). Mål­vakts­klip­pan Tommy Nau­rin kän­ner sig på topp in­för All­svens­kastar­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.