Mal­mö FF

– Mo­lins väg­rar kän­na räds­la in­för när­kam­per­na

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Jo­han Wall

Två kors­band har gått av. När Guil­ler­mo Mo­lins nu ska gö­ra come­back är han än­då in­te rädd för att ge sig in i du­el­ler­na. – När jag var väl­digt ung lär­de min pap­pa mig att om mot­stån­da­ren kom­mer in­fly­gan­de med al­la dob­bar ska du kom­ma in­fly­gan­de med di­na dob­bar än­nu hög­re. Det får bli min fi­lo­so­fi nu, sä­ger Mo­lins.

Ald­rig ti­di­ga­re har Guil­ler­mo Mo­lins trä­nat så hårt som det se­nas­te halv­å­ret. Kors­ban­det drogs av, för and­ra gång­en, i en match mot Par­ti­zan Bel­grad i som­ras men nu har allt slit gett re­sul­tat. Mo­lins kän­ner sig stark och om allt går en­ligt plan är han till­ba­ka i match­spel i bör­jan av sä­song­en. – Det blir käns­lo­samt. För­ra gång­en när jag stod där vid si­dan och skul­le gö­ra co­me- back kän­des det otro­ligt. Man har job­bat så hårt i så många må­na­der. Det en­da man tän­ker på är att få kom­ma till­ba­ka och när man väl står där känns det overk­ligt.

Helst av allt vill Mo­lins spe­la re­dan i pre­miä­ren, bor­ta mot Sundsvall. Skul­le det in­te fun­ge­ra är han nöjd med att va­ra till­ba­ka till om­gång två och tre – hem­ma­mat­chen mot AIK och bor­t­a­mö­tet med IFK Gö­te­borg. – De mat­cher­na är de ro­li­gas­te som finns att spe­la i all­svens­kan. AIK hem­ma är stort. Gö­te­borg gil­lar jag mest att mö­ta på bor­ta­plan. Det är skönt att två­la till dem fram­för de­ras eg­na sup­port­rar. Hin­ner jag in­te till­ba­ka till dess så är det okej än­då. Jag tän­ker in­te chan­sa. När Guil­ler­mo Mo­lins var på väg till­ba­ka från sin för­ra knä­ska­da vil­le hans då­va­ran­de klubb An­der­lecht se ho­nom i full trä­ning trots att tes­ter­na vi­sa­de att han ba­ra fått till­ba­ka en­dast 96 pro­cent av styr­kan i det ope­re­ra­de be­net. Han väg­ra­de. – Och det är li­ka­dant nu. Jag kom­mer in­te gå på pla­nen in­nan tes­ter­na vi­sar att jag är helt klar. Det är för­mod­li­gen ing­en fa­ra att kli­va på med 96 pro­cent men det sit­ter i hu­vu­det. Jag vill kun­na li­te helt på knät och kän­na att allt är nor­malt i min kropp.

Kom­mer du kän­na dig häm­mad i spe­let? – Fot­boll är en kon­taktsport och blir det fel så kan jag dra av kors­ban­det igen, det är jag med­ve­ten om men jag har ald­rig fun­de­rat på att ge upp. Om jag gick in med hund­ra pro­cent i du­el­ler­na ti­di­ga­re så kom­mer jag gå in med 200 nu och skada min mot­stån­da­re i stäl­let och ta ett rött kort. Hur hög klass kom­mer du hål­la när du gör come­back? – Väl­digt bra klass re­dan från bör­jan. Sen kom­mer det bli bätt­re och bätt­re och om ett år har jag för­hopp­nings­vis ut­veck­lats än­nu mer som spe­la­re. Mo­lins be­rät­tar att den tyngs­ta ti­den un­der ska­de­från­va­ron var när lag­kam­ra­ter­na drog på sig si­na matchtrö­jor och gick in till Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­cher på Swed­bank sta­di­on sam­ti­digt

som han själv såg på från läk­ta­ren.

”Det en­da man tän­ker på är att få kom­ma till­ba­ka och när man väl står där känns det overk­ligt.”

Han var bit­ter och tyck­te li­vet var orätt­vist ef­tersom Cham­pi­ons Le­a­gue-be­lö­ning­en länge va­rit ett stort mål. – Men vi har än­nu stör­re chans att ta oss till Cham­pi­ons Le­a­gue i år. Jag ser vår trupp som star­ka­re än för­ra årets. När al­la väl hit­tat si­na plat­ser och rol­ler kom­mer det bli än­nu bätt­re. Vi har fler som kan de­la på an­sva­ret och av­gö­ra mat­cher. Vad vill du att vi pra­tar om ef­ter den här sä­song­en? – Om att Mal­mö FF bli­vit än­nu bätt­re och ta­git än­nu stör­re steg bort från si­na kon­kur­ren­ter. Per­son­li­gen hop­pas jag att jag har hit­tat till­ba­ka en gång till och kla­rat än­nu en stor mot­gång. För­hopp­nings­vis tar jag ock­så en skyt­te­li­ga­ti­tel.

Guil­ler­mo Mo­lins hop­pas på en skyt­te­li­ga­ti­tel i år. #10 Guil­ler­mo Mo­lins Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Ål­der: 26 år. Längd: 184 cm. Vikt: 81 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Mal­mö FF (–2011), An­der­lecht (2011–13), Re­al Be­tis (2013), Mal­mö FF (2013–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.