Kal­mar FF

– i år ska Filip Sach­pe­ki­dis ta re­vansch

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Jo­han A Lars­son

Re­kord­de­bu­tan­ten från 2013 vän­ta­de för­gä­ves på det sto­ra ge­nom­brot­tet 2014. Men 2015 ska bli Filip Sach­pe­ki­dis år. – Jag har sto­ra för­vänt­ning­ar, men det en­da jag har fo­kus är på min egen ut­veck­ling, och att bli bätt­re dag för dag, sä­ger den 18-åri­ge su­per­ta­lang­en.

”Kom Filip, du ska in” ro­pa­de Nan­ne Bergstand. Filip Sach­pe­ki­dis ha­de fyllt 16 år en må­nad ti­di­ga­re när han sprang in på Guld­få­geln are­na den 3 au­gusti 2013 som klub­bens yngs­ta all­svens­ke spe­la­re hit­tills. Match­kloc­kan ha­de tic­kat upp till 87 mi­nu­ter. Kal­mar FF ha­de in­te lyc­kats få hål på bot­ten­la­get Sy­ri­ans­ka, men fy­ra mi­nu­ter se­na­re släpp­te Sy­ri­anskamål­vak­ten Dway­ne Mil­ler en re­tur. Filip Sach­pe­ki­dis ru­sa­de fram och pe­ta­de in se­ger­må­let, och blev den yngs­te mål­skyt­ten i all­svens­kans histo­ria.

Sam­ti­digt för­vand­la­des han från ett lo­kalt fram­tids­löf­te till en rik­skänd ”su­per­ta­lang”. Den nya krav­bil­den var in­te helt en­kel att han­te­ra. – Det förs­ta halv­å­ret ef­ter att jag de­bu­te­ra­de så blev det ing­en mer spel­tid, man var ung och kun­de in­te rik­tigt ta för­vänt­ning­ar­na. Men för­ra året kän­de jag mig redo och ha­de för­vänt­ning­ar på mig själv att ta en plats. Men det slu­ta­de med nya be­svi­kel­ser. – Jag blev sjuk pre­cis när all­svens­kan drog i gång, det höll i sig ett rätt bra tag. Mot som­ma­ren bör­ja­de jag kom­ma i gång igen. Till slut fick jag sex in­hopp och en match från start i a-la­get. Men så klart vill jag myc­ket mer än så. Har du lärt dig någon­ting av mot­gång­ar­na? – Ab­so­lut, det gäl­ler att in­te stres­sa upp sig för någon­ting. Det en­da jag har fo­kus på är min egen ut­veck­ling och för­sö­ka bli så bra som möj­ligt. Al­la för­vänt­ning­ar, el­ler vad and­ra snac­kar om, det spe­lar ing­en roll. Den kvic­ke och tek­nis­ke mitt­fäl­ta­ren har fått myc­ket spel­tid un­der för­sä­song­en av Kal­mars nye trä­na­re Pe­ter Swärdh. Pre­sta­tio­ner­na har va­rit lo­van­de. – Sät­tet vi spe­lar på nu och den fi­lo­so­fi vi har pas­sar mig bätt­re, jäm­fört med för­ra året. Vi ska in­te ba­ra slå lång­bol­lar, ut­an för­sö­ka hål­la i bol­len och byg­ga pass­nings­spel bak­i­från. Han (Pe­ter Swärdh) vill byg­ga nå­got som är håll­bart i ­läng­den och in­te ba­ra ja­ga po­äng. – Det ser ljust ut. Vi har otro­ligt myc­ket kva­li­tet i la­get. Det bör­jar stäm­ma mer och mer, fort­sät­ter 18-åring­en.

Un­der för­sä­song­en har han spe­lat väns­ter­mitt­fäl­ta­re, tia och in­ner­mitt­fäl­ta­re. – Jag äls­kar att ut­ma­na och ska­pa någon­ting fram­åt. Men jag kan spe­la in­ner­mitt ock­så, där gäl­ler det att va­ra snabb och he­la ti­den ve­ta var man har si­na med­spe­la­re.

Kal­mar tap­pa­de en del publik un­der för­ra hös­ten, vad kan du gö­ra för att loc­ka mer publik i år? – Ge publi­ken nå­got att kol­la på. Ut­ma­na en mot en och gö­ra li­te mål och po­äng, ha­ha. Nej, det är vad jag kan ge till la­get som är vik­ti­gast, men för­hopp­nings­vis gil­lar publi­ken det med. Vad be­ty­der det för din del att Rasmus Elm är till­ba­ka i klub­ben? – Det är otro­ligt vik­tigt att ba­ra ha ho­nom i om­kläd­nings­rum­met. Sen gör han väl störst skill­nad på pla­nen, och al­la hop­pas att han kom­mer till­ba­ka så snabbt som möj­lig. Får du någ­ra tips av ho­nom? – Vi snac­kar li­te då och då, man kan lä­ra sig myc­ket av att ba­ra hö­ra hans er­fa­ren­he­ter från klub­bar och lands­la­get.

”Sät­tet vi spe­lar på nu och den fi­lo­so­fi vi har pas­sar mig bätt­re, jäm­fört med för­ra året.”

2015 ska bli 18-åri­ge Filip Sach­pe­ki­dis år i Kal­mar FF. #24 Filip Sach­pe­ki­dis Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Ål­der: 18 år. Längd: 180 cm. Vikt: 76 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Linds­dals IF (–2011), Kal­mar FF (2011–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.