Ham­mar­by

– och styr boll­tril­lan­det från mitt­backs­plats

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Da­ni­el Kristof­fers­son

Från IFK Gö­te­borg till Ham­mar­by. Från mitt­fäl­ta­re till mitt­back. Philip Haglund stäl­ler om sik­tet in­för den all­svens­ka sä­song­en med Ham­mar­by. – Klart att det är ett frå­ge­tec­ken men jag hop­pas att mitt mitt­backs­spel ska sit­ta i rygg­mär­gen, sä­ger han.

Philip Haglund vär­va­des till sats­ning­en som kom att kal­las ”Re­al Gö­te­borg” un­der 2011. Då kom han från en tid i Hol­land och He­e­ren­veen där det hann bli 25 mat­cher på knappt två sä­song­er.

Ti­den i Blå­vitt blev dock in­te som han tänkt sig. En kors­bands­ska­da för om­kring ett år gjor­de att han tog be­slu­tet att läm­na Gö­te­borg för en nystart i Ham­mar­by. Han nob­ba­de bland an­nat an­bud från ri­va­len Djur­går­den. – Re­ha­bi­li­te­rings­trä­ning­en har gått väl­digt bra, över för­vän­tan. Jag ska va­ra fit for fight till den all­svens­ka pre­miä­ren, sä­ger han. Du har i prin­cip ba­ra kört

­re­hab­trä­ning förs­ta ti­den i Ba­jen, hur har det va­rit? – Jag tyc­ker att förs­ta ti­den va­rit väl­digt bra. Allt det jag viss­te om Ham­mar­by ti­di­ga­re, om trä­nings­med­ve­ten­het och den vär­me som om­ger klub­ben, har jag fått be­kräf­tat att den finns. – Jag trivs väl­digt bra. Be­skriv li­te mer vad du me­nar? – Ham­mar­by lig­ger i fram­kant var det gäl­ler trä­ning, fram­för allt fys­trä­ning­en och den men­ta­la trä­ning­en. Det gil­lar jag. Se­dan finns det en en­tu­si­asm och vär­me i klub­ben där al­la bryr sig. – Vi var ne­re i Spanien och ha­de myc­ket folk som stöt­ta­de oss där och man mär­ker av att in­tres­set är stort kring vå­ra trä­ning­ar och and­ra bi­tar ock­så.

Nu ska du sko­las om från mitt­fäl­ta­re till mitt­back. Hur ser du på det? – Klart att det finns ett frå­ge­tec­ken där, ing­et att stic­ka un­der stol med. Men jag har spe­lat mitt­back del i Hol­land och re­dan un­der ti­den som ju­ni­or. Jag tror och hop­pas att det kom­mer att sit­ta i rygg­mär­gen. – Se­dan vill vi spe­la ett spel där mitt­bac­kar­na ska ha myc­ket boll och det gil­lar jag. Jag tror ock­så att det kom­mer att gyn­na mig. Vad kan man ha för för­vänt­ning­ar på er? – Det är väl­digt svårt att ve­ta så här in­nan sä­song­en, men själv­klart har vi själ­va för­vänt­ning­ar på oss. Se­dan ska man kom­ma ihåg att det är en helt an­nan sak med

all­svens­kan än med su­pe­ret­tan och där finns det ­själv­klart ett frå­ge­tec­ken ock­så. – Sam­ti­digt kän­ner vi oss väl­digt tryg­ga i vårt sätt att spe­la och även om vi har åkt på två plum­par i Spanien tyc­ker jag att vi fort­sät­ter att ut­veck­las på ett bra sätt. Vil­ka lag tror du kom­mer va­ra med i top­pen? – Svårt att sä­ga men det är nog de van­li­ga. Mal­mö känns väl­digt starkt även om de fått en del nya spe­la­re och tap­pat en del. Häc­ken ser ock­så in­tres­sant ut med tvil­ling­ar­na Gustavsson. – På ett sätt känns det som om all­svens­kan ald­rig va­rit så oviss som in­för den här sä­song­en.

”Det finns en en­tu­si­asm och vär­me i klub­ben där al­la bryr sig.”

Philip Haglund by­ter IFK Gö­te­borg mot Ham­mar­by – och mitt­fäl­tet mot mitt­back­plats. #12 Philip Haglund Po­si­tion: Mitt­back. Ål­der: 28 år. Längd: 189 cm. Vikt: 88 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: IF Brom­ma­poj­kar­na (–2009), He­e­ren­veen (2009–11), IFK Gö­te­borg (2011–14), Ham­mar­by IF (2015–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.