Häc­ken

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Ax­el Ohls­son

Han har ögon på sig från klub­bar över he­la Eu­ro­pa. Men Si­mon Gustaf­son val­de in­för sä­song­en att för­länga sitt kon­trakt med Häc­ken. – Det känns rim­ligt att om man stic­ker ut­om­lands, när det nu är, att man ska ge till­ba­ka i form av peng­ar, sä­ger 20-åring­en.

Un­der in­ter­na­tio­nel­la trans­fer­fönst­rets sista dag bör­ja­de det sur­ras re­jält om Si­mon Gustaf­son ne­re på Ata Ho­tel i Mi­la­no. Ju­ven­tus nämn­des och Fi­o­ren­ti­nas sport­chef Da­ni­e­le Pra­dè pra­ta­de om in­tres­set och be­nämn­de ho­nom som ”en väl­digt fin spe­la­re”. – Det är ba­ra po­si­tivt. Om man gör vil­ken grej som helst så vill man att folk ska upp­skat­ta det och tyc­ka att man är bra på det, sä­ger Gustaf­son. Han har form­li­gen ex­plo­de­rat se­nas­te året och med sitt spel­sin­ne, sin tek­nik och sitt till­slag ta­git kliv från lo­van­de mitt­fäl­ta­re till A-lands­lags­man. Pre­sta­tio­ner som bi­dra­git till att in­tres­set skju­tit i höj­den och Si­mon Gustaf­son hym­lar in­te med att tan­kar­na på ut­lan­det finns där. – För mig som för många and­ra är må­let att man ska stic­ka ut­om­lands och ta det så långt man kan, sä­ger mitt­fäl­ta­ren. – Sen är det in­te så kon­kret att det är nå­gon spe­ci­ell li­ga el­ler vid nå­gon spe­ci­ell tid ut­an jag för­sö­ker ta det li­te mer som det kom­mer. Om man kän­ner att man är su­gen på att stic­ka ut­om­lands och att man är till­räck­ligt bra så får man ki­ka på det då. Det är ingen­ting jag går och tän­ker på spe­ci­ellt myc­ket. Fun­de­rar du någon­ting på hur långt ifrån du är att kän­na dig redo? – Det är klart att man fun­de­rar på det. Fram­för allt nu när fönst­ret var öp­pet och jag kän­de att jag ha­de gjort en bra sä­song i all­svens­kan. Men det är ock­så väl­digt svårt. Det är många sa­ker som mås­te vägas fram och till­ba­ka av vad som är bäst av det ena och det and­ra. I stäl­let för att läm­na för ut­lan­det re­dan nu val­de han till­sam­mans med sin tvil­ling­bror Samu­el att för­länga sitt kon­trakt med Häc­ken. – Jag ha­de re­dan kon­trakt den här sä­song­en och jag tyc­ker att man ska ha grundin­ställ­ning som män­ni­ska och som fot­bolls­spe­la­re att man ska för­sö­ka ge till­ba­ka till dem man får någon­ting av och va­ra god mot så många som ­möj­ligt, sä­ger han och tilläg­ger: – Så att man in­te går som bos­man ef­tersom det finns en bra re­la­tion mel­lan mig och Häc­ken.

Med ny­sig­ne­rat kon­trakt sät­ter Si­mon Gustaf­son rib­ban högt in­för årets sä­song. – För mig så är det väl att för­sö­ka byg­ga vi­da­re från det från för­ra året. Jag tyck­te att jag tog steg, på­ver­ka­de mat­cher mer och spe­la­de bätt­re helt en­kelt. Nu ska jag för­sö­ka ta det någ­ra yt­ter­li­ga­re steg, sä­ger han och fort­sät­ter:

– För he­la la­get så tyc­ker jag det ser bra ut. Vi har höga mål­sätt­ning­ar och ser ing­et stopp, ut­an vi vill kom­ma så högt som möj­ligt. Jag tyc­ker att vi har bra för­ut­sätt­ning­ar för att gö­ra det ock­så. Har ni nå­got nu som ni sak­na­de i fjol? – In­te kon­kret så. Men vi har en ung trupp som har bli­vit ett år äld­re och har fått mer tid till­sam­mans. Vi for­mas mer och mer, blir bätt­re och bätt­re. Vad be­hö­ver ni för­bätt­ra för att ta yt­ter­li­ga­re pla­ce­ring­ar? – Det är väl fram­för allt att kon­ver­te­ra vårt spel och vå­ra pre­sta­tio­ner till att vin­na mat­cher och ta po­äng på vårt spel. Ute på pla­nen och i spe­let så tyc­ker jag att vi gjor­de det väl­digt bra alltso­mof­tast för­ra året – men det var den här lil­la spet­sen som sak­na­des li­te.

”För mig som för många and­ra är må­let att man ska stic­ka ut­om­lands och ta det så långt man kan.”

Si­mon Gustaf­son för­läng­de kon­trak­tet – det kan ge Häc­ken många skö­na mil­jo­ner. #7 Si­mon Gustaf­son Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Ål­der: 20 år. Längd: 185 cm. Vikt: 76 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Fäss­bergs IF (–2012), BK Häc­ken (2012–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.