Helsing­borg

– nu in­spi­re­ras Da­ri­jan Bo­ja­nic av Hen­kes at­ti­tyd

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Mat­ti­as Lars­son

Han har blan­dat fotbollsgodis med lös­go­dis. Men 2015 är det en ”ny” Da­ri­jan Bo­ja­nic, 20, som ska få sitt sto­ra, all­svens­ka ge­nom­brott. – Jag vill ba­ra trä­na mer he­la ti­den. Även när vi är le­di­ga bru­kar jag kom­ma in och kö­ra ett ex­tra pass för jag vet att jag be­hö­ver det, sä­ger Bo­ja­nic.

Han var su­per­ta­lang­en som 18 år gam­mal skul­le slå ige­nom och räd­da kvar Ös­ter i all­svens­kan 2013. Men den tek­nis­ka kre­a­tö­ren Da­ri­jan Bo­ja­nic slog sig ald­rig rik­tigt in Andre­as Thom­sons star­tel­va. Men po­ten­ti­a­len såg he­la fot­bolls-sve­ri­ge och för att räd­da Ös­ters eko­no­mi sål­des Bo­ja­nic som­ma­ren 2013 till IFK Gö­te­borg. Där Da­ri­jan Bo­ja­nic in­te hel­ler kom helt till rät­ta. Mitt­fäl­ta­ren slar­va­de ut­an­för pla­nen, åt fel, trä­na­de för li­te, sov för då­ligt. Det gick så långt att han som­na­de i om­kläd­nings­rum­met. Men ta­lang­en fanns kvar. Och när Ro­ar Han­sen – som tog in Bo­ja­nic i Ös­ters A-lag – fick ett lä­ge tve­ka­de han in­te att som­ma­ren 2014 vär­va Da­ri­jan från IFK Gö­te­borg till Helsing­borgs IF. Fy­ra må­na­der se­na­re tving­a­des Han­sen läm­na klub­ben. – Jag tyck­te det var skitsegt där i bör­jan. I och med att Ro­ar var en trä­na­re som jag haft in­nan som vet vad jag kan, sä­ger Bo­ja­nic som dock snabbt fick en god upp­fatt­ning om Han­sens er­sät­ta­re. – Jag tyc­ker att Hen­ke (Hen­rik Lars­son) har gjort det väl­digt bra se­dan han kom hit. Han är väl­digt pro­fes­sio­nell, stäl­ler bra krav och det blir bra tem­po på trä­ning­ar­na ef­tersom han är med och gnug­gar på och pus­har på he­la ti­den.

För Da­ri­jan Bo­ja­nic bör­ja­de ti­den med Hen­rik Lars­son bra. Di­rekt i träningsmatcherna fick han för­tro­en­de som cen­tral mitt­fäl­ta­re och gjor­de bra ifrån sig. – Cen­tral of­fen­siv mitt­fäl­ta­re pas­sar mig rätt bra. Jag får myc­ket boll där och jag är en spe­la­re som ska ha myc­ket boll, sä­ger Bo­ja­nic som dock an­ser att den sto­ra för­vand­ling­en för ho­nom som fot­ bolls­spe­la­re hand­lar om in­ställ­ning och at­ti­tyd. – Jag mås­te byg­ga upp mig själv än­nu mer. ­Kon­di­tio­nen och fy­si­ken mås­te bli bätt­re och jag ­käm­par hårt för det var­je dag. Jag har haft då­lig kon­di­tion. Men nu har jag byggt på mig som fan, jag käm­par var­je dag med det. Vad be­ty­der det för dig som of­fen­siv spe­la­re att ha en fö­re det­ta världsan­fal­la­re som Hen­rik Lars­son som trä­na­re? – Han kan lä­ra dig hur du ska rö­ra dig och allt sånt. Det är ba­ra att lyss­na och för­sö­ka su­ga i sig. För han har in­te va­rit där han har va­rit för att han var då­lig. Hen­rik Lars­son var en spe­la­re som ha­de ta­lang­en och verk­ty­gen men vars väg till den all­ra yp­pers­ta eli­ten gick via strikt pro­fes­sio­na­li­tet

och sten­hårt ar­be­te bå­de på och ut­an­för pla­nen.

”Hen­ke kan lä­ra dig hur du ska rö­ra dig och allt sånt. Det är ba­ra att lyss­na och för­sö­ka su­ga i sig.”

Da­ri­jan Bo­ja­nic har fun­de­rat på det. – Jag jäm­för mig in­te med ho­nom som spe­la­re, jag är in­te i när­he­ten av ho­nom. Men den in­ställ­ning­en är ex­akt det som har fat­tats ti­di­ga­re i min kar­riär. Jag har ald­rig ta­git det se­ri­öst. Men nu har jag in­sett, se­dan jag kom till HIF i som­ras, att jag verk­li­gen mås­te ge det en chans. Jag kan in­te sit­ta en dag och va­ra led­sen och tän­ka: ”Jag var värs­ta ta­lang­en...”. Jag ska in­te kun­na skyl­la på nå­gon an­nan, det är upp till mig själv. – Jag vet att jag in­te har va­rit se­ri­ös in­nan. Jag har in­te sprung­it som jag ska. Om jag skul­le ut och lö­pa så kun­de jag lju­ga och sä­ga att jag ha­de ont nå­gon­stans. Det är slut på sånt. Nu kör vi.

I år är det en ”ny” Da­ri­jan Bo­ja­nic som ska få sitt sto­ra ge­nom­brott. #19 Da­ri­jan Bo­ja­nic Po­si­tion: Mitt­fäl­ta­re. Ål­der: 20 år. Längd: 184 cm. Vikt: 70 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: ­Gisla­veds IS (–2010), Ös­ters IF (2011–13), IFK Gö­te­borg (2013–14), ­Helsing­borgs IF (2014–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.