Alva Nilsson

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

Sä­song­en 2015 är här. Det be­ty­der att 2014 är över och för­bi. Äntligen, det var in­te en dag för ti­digt. Låt oss nu stäl­la fot­bol­len i cent­rum och läg­ga rö­da siff­ror, Ty­resö och kon­kurs åt si­dan. Låt oss vi­sa att vi lärt oss av histo­ri­en.

När Umeå IK äg­de den svens­ka fot­bollsce­nen och vann sju Sm-guld på nio sä­song­er, gjor­de man det med Ma­ria Bergkvist i back­lin­jen. Un­der si­na nio sä­song­er i klub­ben vann hon in­te ba­ra Sm-guld ef­ter Sm-guld ut­an la­de ock­så van­tar­na på Eu­ro­pas fi­nas­te ti­tel. Nu är Bergkvist till­ba­ka, och med sin er­fa­ren­het och ru­tin ska hon för­sö­ka fö­ra till­ba­ka den gam­la stor­klub­ben till top­pen. Att Bergkvist är en fö­re det­ta lands­lags­spe­la­re som tar ste­get in till trän­ar­bän­ken är en sak vi kan pra­ta om, att hon är en kvin­na som gör den re­san är en an­nan. Det är än­då gans­ka ovan­ligt in­om dam­fot­bol­len, att kvin­nor väl­jer att ta det ste­get, att klub­bar­na snap­par upp all den er­fa­ren­het som finns hos de spe­la­re som själ­va va­rit med och för­fat­tat histo­ri­en. Nu är Bergkvist in­te ensam. Hon har säll­skap av De­ni­se Red­dy, med fle­ra sä­song­er som spe­la­re i bå­de Umeå och Mal­mö, och Eli­sa­bet Gun­nars­dot­tir som lett Kristi­an­stad i fle­ra år och se­nast i fjol stod för en mi­ra­kel­be­to­nad sä­song med en tunn trupp och en eko­no­misk sna­ra runt hal­sen. Kanske är det en kvinn­lig re­vo­lu­tion vi bör­jar se kon­tu­rer­na av?

En an­nan sak som får oss att min­nas en tid som pas­se­rat är Ro­sen­gårds do­mi­nans, Mal­mö­la­gets över­läg­sen­het. Den på­min­ner om Umeås och Älv­sjös stor­hets­pe­ri­o­der. Och myc­ket ta­lar för att Ro­sen­gård fort­sät­ter vin­na. I Ro­sen­gård, Sve­ri­ges mesta mäs­ta­re, finns de tre bäs­ta spe­lar­na i he­la lan­det. Tre spe­la­re som en­samt kan av­gö­ra vil­ken match som helst, obe­ro­en­de av mot- och med­spe­la­re. Tre spe­la­re som är så bra att när de väx­lar upp har ing­en en chans att ja­ga i kapp. Kamp­spor­ten har sitt MMA, Ro­sen­gård sitt MMB,

”Jag kän­ner mig är­ligt ta­lat tvek­sam på om da­mall­svens­kan över­le­ver ett så­dant eko­no­miskt fi­asko igen.”

de är un­ge­fär li­ka svå­ra att vär­ja sig mot som ett gäng spar­kar mot brös­tet. Det finns få för­svar i se­ri­en som kan han­te­ra Mar­ta, An­ja Mit­tag och Ra­mo­na Bach­mann var och en för sig. Ing­en kan han­te­ra dem till­sam­mans. Bakom ja­gar Öre­bro, Lin­kö­ping och Gö­te­borg. På sikt kan al­la tre vin­na da­mall­svens­kan och bry­ta Ro­sen­gårds do­mi­nans. Men att de ska kun­na gö­ra det i år, med tun­na trup­per och en be­nä­gen­het att fal­la på små tu­vor, känns osan­no­likt.

Den störs­ta spän­ning­en för året hit­tar vi i stäl­let i bot­ten. Så­väl Umeå som Vitt­sjö kan, om det vill sig il­la, tving­as spe­la med kni­ven mot stru­pen me­dan ny­kom­ling­ar­na Mall­bac­ken – om allt går de­ras väg, kan kla­ra kon­trak­tet. Det har säl­lan va­rit svå­ra­re att tip­pa den ned­re hal­van av en fot­boll­sta­bell. Men det vik­ti­ga i år, 2015, är in­te hur in­ten­siv bot­ten­stri­den blir, om Öre­bro kan ut­ma­na Ro­sen­gård el­ler att kvin­nor­na tar plats på trän­ar­bän­ken. Det vik­ti­ga är att vi lå­ter fot­bol­len stå i cent­rum. Jag har ba­ra en öns­kan in­för sä­song­en: håll koll på plån­boken. Låt in­te rö­da siff­ror ta över­han­den och be­ta­la in­te hög­re lö­ner än vad ni kla­rar av. An­sträng er för att loc­ka mer publik till era are­nor och få era spe­la­re att bli stjär­nor sna­ra­re än ba­ra fot­bolls­li­ra­re. Gör in­te, in­te, in­te en Ty­resö. Vi kla­rar in­te en till sä­song där fo­kus lig­ger på re­kon­struk­tio­ner och kon­kur­ser. Jag kän­ner mig är­ligt ta­lat tvek­sam på om da­mall­svens­kan över­le­ver ett så­dant eko­no­miskt fi­asko igen. Jag är helt sä­ker på att jag in­te gör det. Så be­hö­ver ni dra i nöd­brom­sen, gör det nu, gör det hårt och gör det or­dent­ligt. Och låt se­dan kam­pen om kron­prin­ses­san Victo­ri­as po­kal bör­ja.

Ro­sen­gårds MMB, Mar­ta, Mit­tag och Bach­mann.

Alva Nilsson

Umeås Ma­ria Bergkvist har ta­git ste­get till trän­ar­bän­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.