Hen­rik Lars­son

Helsing­borgs fräl­sa­re har föt­ter­na på jor­den

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Mat­ti­as Lars­son

Vad gör du när spe­let är mil­len­ni­ets säms­ta, in­tres­set för klub­ben ru­sar mot bot­ten och eko­no­min re­dan är där? Helsing­borgs IF an­ställ­de Hen­rik Lars­son som ma­na­ger. – Allt jag gör det gör jag för Helsing­borgs IF:S bäs­ta, sä­ger Hen­rik Lars­son om sitt nya jobb.

När HIF höll års­mö­te på Sundspär­lan den 13 mars 2014 var lä­get i klub­ben milt sagt an­strängt. Eko­no­min var körd i bot­ten och för att und­vi­ka kon­kurs ha­de sty­rel­sen sålt an­de­lar i spelar­trup­pen, nå­got som gjort att man kun­de be­ta­la räk­ning­ar­na men ock­så för­lo­ra­de sto­ra de­lar av si­na fram­ti­da till­gång­ar. En av klub­bens re­vi­so­rer, Wil­lard Möller, res­te sig och för­kla­ra­de: – I dag finns inga mar­gi­na­ler alls i eget ka­pi­tal och lik­vi­di­tet. Det är våld­samt vik­tigt för sty­rel­sen att hål­la i ku­lor­na och nå ba­lans 2014. Där­i­från blev lä­get ba­ra vär­re. Först det tra­gis­ka sup­por­ter­döds­fal­let i sam­band med den all­svens­ka pre­miä­ren mot Djur­går­den, se­dan us­la sports­li­ga re­sul­tat. svik­tan­de stäm­ning i trup­pen och sjun­kan­de pu­blik­siff­ror.

Med sex ny­för­värv för­ra som­ma­ren mild­ra­des den sports­li­ga blöd­ning­en men när sä­song­en gick mot sitt slut och kon­trak­tet var räd­dat bör­ja­de Hif-sty­rel­sen ut­vär­de­ring­en av sä­song­en och se­dan blic­ka­de man in i fram­ti­den. Vad som be­höv­des? En sa­ne­rad eko­no­mi, en ny sports­lig stra­te­gi och en mi­ra­kel­vänd opi­ni­on kring klub­ben. Ju mer klubbled­ning­en tänk­te på det desto tyd­li­ga­re blev lös­ning­en. En av Sve­ri­ges bäs­ta an­fal­la­re och främs­ta mål­skyt­tar ge­nom ti­der­na. Och den 10 no­vem­ber 2014 pre­sen­te­ra­des Hen­rik Lars­son som ny ma­na­ger för Helsing­borgs IF. – Jag tve­ka­de egent­li­gen ald­rig, sä­ger Hen­rik Lars­son. Rol­len som ma­na­ger var ex­akt vad Lars­son vil­le ha och vad Helsing­borgs IF be­höv­de. För med det gjor­de HIF två tjäns­ter – trä­na­re och sport­chef – till en och spa­ra­de in en lö­ne­post, sam­ti­digt in­ne­bär det att Lars­son är högst an­sva­rig för trupp­byg­ge, trä­ning­ar och lagut­tag­ning­ar. – Det jag äls­kar och brin­ner för är att stå ute på pla­nen. Att pla­ne­ra och ge­nom­fö­ra trä­ning­ar. Men jag har inga som helst pro­blem med att ef­ter det gå upp på kon­to­ret och fort­sät­ta min ar­bets­dag där, sä­ger Lars­son vars förs­ta tid i HIF väckt be­und­ran i klub­ben. Mitt­fäl­ta­ren Mat­ti­as Lindström för­kla­rar hur Hen­rik Lars­son le­der he­la klub­ben ge­nom sitt age­ran­de i var­da­gen. – Han är på Olym­pia mest av al­la. Man ska in­te glöm­ma att han är i bör­jan av sin tränar­kar­riär. Det smit­tar av sig att en trä­na­re är så am­bi­tiös som han är, för då blir

”Det smit­tar av sig att en trä­na­re är så ­am­bi­tiös som han är, för då blir ­spe­lar­na ock­så ­am­bi­tiö­sa.”

spe­lar­na ock­så am­bi­tiö­sa, sä­ger Lindström. Många minns spe­la­ren Hen­rik Lars­son som en av vå­ra bäs­ta an­fal­la­re och främs­ta mål­skyt­tar ge­nom ti­der­na. Vad fär­re har en tyd­lig bild av är hur Hen­rik Lars­son blev den spe­la­ren. Näm­li­gen ge­nom sten­hårt ar­be­te och pro­fes­sio­nell in­ställ­ning. Och Lars­son le­der sitt HIF på sam­ma sätt som han ska­pa­de sin spe­lar­kar­riär. Ge­nom att krä­va hårt ar­be­te och en brin­nan­de vil­ja att spe­la för HIF.

Sam­ti­digt har Lars­son ut­an nå­gon som helst par­don an­pas­sat sitt lag­byg­ge till den till 2015 kraf­tigt ned­skur­na spelar­bud­ge­ten i Helsing­borgs IF. – Jag har en bud­get att för­hål­la mig till och jag vet ex­akt hur stor den är. Det är den jag job­bar ut­i­från. Vi kan in­te er­bju­da spe­la­re peng­ar vi in­te har, sä­ger Hen­rik Lars­son som un­der för­sä­song­en bland an­nat bett mitt­fäl­ta­ren Ar­nor Sma­ra­son att se sig om ef­ter ett nytt jobb, trots att is­län­ning­en har två år kvar på sitt kon­trakt. An­led­ning­en var att Hen­rik Lars­son sett att Hif-trup­pen ha­de allt­för många mitt­fäl­ta­re sam­ti­digt som ma­na­gern an­såg att man be­höv­de för­stär­ka med yt­ter­li­ga­re en mitt­back och en mitt­fäl­ta­re. Och när­mas­te vägen till så­da­na för­stärk­ning­ar var att fri­gö­ra Sma­ra­sons lön. På sam­ma te­ma så hyl­la­de Lars­son La­lawé­lé Ata­ko­ra när lands­lags­man­nen från To­go ­flyt­ta­de från AIK till HIF. – Det är en bra spe­la­re som var vil­lig att gå ner i lön för att kom­ma hit och det upp­skat­tar jag, för­kla­ra­de Lars­son när trans­fern var klar. Och så har Hen­rik Lars­son fort­satt, helt i lin­je med att gö­ra det bäs­ta för Helsing­borgs IF.

När la­get skul­le åka till Por­tu­gal på trä­nings­lä­ger så byt­te Lars­son bort det lyxhotell där la­get bott de se­nas­te två åren mot ett be­tyd­ligt bil­li­ga­re al­ter­na­tiv. För Lars­son var va­let ing­et an­nat än själv­klart. – Det är en an­nan bud­get i år. Det är in­te svå­ra­re än så. Bud­ge­ten till trots så har så­väl klub­ben som la­get Helsing­borgs IF fått en bra start med Hen­rik Lars­son som ma­na­ger. Re­dan di­rekt ef­ter att an­ställ- ning­en av Lars­son of­fent­lig­gjorts så öka­de in­tres­set från spon­so­rer och års­korts­för­sälj­ning­en tog fart. Joel Sand­borg som var tf klubb­di­rek­tör un­der ti­den då Lars­son an­ställ­des och fram till sista feb­ru­a­ri 2015 är ly­risk. – Det är en otro­ligt po­si­tivt käns­la kring HIF nu. Vi byg­ger om Olym­pia och med den kun­skap som Hen­rik Lars­son har och den per­son som han är här i Helsing­borg så har tron kom­mit till­ba­ka, sä­ger Sand­borg. Och på de fy­ra förs­ta träningsmatcherna vann HIF tre och

spe­la­de en oav­gjord. Vil­ket har fått sup­port­rar­na att dröm­ma om stor­dåd re­dan förs­ta året. Hen­rik Lars­son är dock helt på det kla­ra med att det är ett om­fat­tan­de ar­be­te som lig­ger fram­för ho­nom. – Vi ska få till­ba­ka fol­ket till Olym­pia. Det ska va­ra en fa­mil­je­fest. Man ska kän­na sig trygg när man kom­mer hit. Man ska kun­na kom­ma hit med si­na sö­ner och dött­rar. Men det är klart att det är tufft och hårt ar­be­te som lig­ger fram­för oss, sä­ger Hen­rik Lars­son.

”Jag har en bud­get att för­hål­la mig till och jag vet ex­akt hur stor den är. Det är den jag job­bar ut­i­från. ”

”Vi ska få till­ba­ka fol­ket till Olym­pia. Det ska va­ra en fa­mil­je­fest”, sä­ger Hen­rik Lars­son.

I no­vem­ber pre­sen­te­ra­des Hen­rik Lars­son som ny ma­na­ger för Helsing­borgs IF. ” Jag tve­ka­de egent­li­gen ald­rig”, sä­ger han om det nya job­bet.

Hen­rik Lars­sons förs­ta match som trä­na­re för Helsing­borgs IF var en trä­nings­match mot Ös­ter. Helsing­borg vann med 4–2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.