Las­se Vi­be

– Las­se Vi­be tror det pas­sar hans speed

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Mat­tis Wik­ström

För ett år se­dan hand­la­de allt snack kring Blå­vitt om Tobias Hysén. Den stän­digt lands­lags­ak­tu­el­la mål­ma­ski­nen och klub­bi­ko­nen som be­stämt sig för att by­ta IFK Gö­te­borg mot Ki­na och Shang­hai East Asia FC. Hur skul­le IFK kla­ra sig ut­an ho­nom..? 13 mi­nu­ter och 30 se­kun­der in i pre­miär­mat­chen mot AIK bor­ta tog Las­se Vi­be emot Adam Jo­hans­sons långa djupleds­boll, run­da­de Ky­ri­a­kos Sta­ma­to­pou­los i AIK­må­let och rul­la­de in 1–0.

Det förs­ta av vad som skul­le bli to­talt 23 all­svens­ka Vi­be-mål. Fem fler än Tobias Hyséns re­kord­no­te­ring i Blå­vitt. – Det hand­lar myc­ket om själv­för­tro­en­de, sä­ger Vi­be. – Gör man mål så tar man se­dan fler lä­gen. Och så li­tar lag­kom­pi­sar­na på mig. De pas­sar mig of­ta även om det kanske finns bätt­re al­ter­na­tiv – för de vet att det of­ta blir mål. Ing­en ha­de vän­tat sig att Las­se Vi­be, som vär­va­des till IFK som yt­ter­mitt­fäl­ta­re som­ma­ren 2013, skul­le vin­na skyt­te­li­gan över­läg­set. Nu är ut­gångs­lä­get ett helt an­nat för den vind­snab­ba dansken. – Nu kan jag in­te göm­ma mig. Om jag in­te gör mål di­rekt i pre­miä­ren kom­mer ru­bri­ker­na i pa­us: ”Las­se Vi­be har in­te gjort mål på 45 mi­nu­ter.” Men det har jag inga pro­blem med. Det är bra att ha för­vänt­ning­ar på sig. Det gäl­ler ba­ra att jag in­te blir för stres­sad om det in­te blir mål di­rekt, sä­ger han.

Han kan in­te smy­ga läng­re. Ef­ter att ha krossat den all­svens­ka skyt­te­li­gan 2014 är Las­se Vi­be, 28, hett vil­le­bråd för var­je all­svensk back. – De kom­mer att lig­ga tä­ta­re på mig – men då blir det ba­ra lät­ta­re för mig att kom­ma loss, sä­ger han.

Trots in­tres­se från bland an­nat Re­a­ding sål­des ald­rig Vi­be i ja­nu­a­ri­fönst­ret. Ris­ken finns att han läm­nar Blå­vitt i som­mar. Men om dansken stan­nar he­la sä­song­en kan han att bli den förs­ta se­dan Ös­ters Jan ”Lill-dam­ma” Mattsson 1974 med att vin­na all­svens­kans skyt­te­li­ga två år i rad. – Det är väl som med Sm-guldet, att det är svårt att vin­na två år i rad. När det är så jämnt så blir det myc­ket fo­kus på den som vun­nit se­nast. De fles­ta kla­rar nog in­te den pres­sen, sä­ger Vi­be och fort­sät­ter: – Sam­ma gäl­ler nog för skyt­te­ kung­ar. För­svars­spe­la­re kanske punkt­mar­ke­rar mig och för­sö­ker spar­ka ner mig. Har kol­lat myc­ket klipp och vet hur jag skju­ter. Räk­nar du med hår­da­re be­vak­ning i år? – Ja. Det kän­de jag även mot slu­tet av för­ra sä­song­en. Mot Kal­mar hem­ma till ex­em­pel ­spar­ka­de de ner mig typ fem gång­er de förs­ta tio mi­nu­ter­na. Men vi vann med 2-0 och jag gjor­de en jät­te­bra match än­då, sä­ger Vi­be. – Om mot­stån­dar­na lig­ger väl­digt ag­gres­sivt på mig är det ba­ra att ta en touch och se­dan springa. Det är det jag är bra på – så jag ser det som po­si­tivt för mitt spel.

Las­se Vi­bes nyc­kel för att fort­sät­ta ösa in mål trots att bac­kar­na är på

”Om jag in­te gör mål di­rekt i pre­miä­ren kom­mer ru­bri­ker­na i pa­us: ’Las­se Vi­be har in­te gjort mål på 45 mi­nu­ter.’ ”

ho­nom som blo­dig­lar? Va­ri­a­tion. – Mö­ta, gå djupt, änd­ra he­la ti­den så att de in­te vet vad jag ska gö­ra. Skju­ta med hö­gern, skju­ta med väns­tern, sä­ger dansken. – Och att bli bätt­re på att kän­na av si­tu­a­tio­ner­na. När vill de kom­ma nä­ra, när vill de gå i ryg­gen el­ler tack­la, spar­ka – att jag kän­ner av det. I stäl­let för att ta emot bol­len om de kom­mer i ryg­gen, ska jag ta ett touch och gå di­rekt. Sam­ti­digt hop­pas Las­se Vi­be att fler Ifk-spe­la­re ska bi­dra till mål­pro­duk­tio­nen i år. – In­ner­mitt­fäl­tet var gans­ka po­äng­tungt för­ra året i och för sig. Ja­kob Jo­hans­son och May Mahlan­gu gjor­de mål och as­sist. Nu är de bor­ta och po­äng­en kanske för­de­las på and­ra po­si­tio­ner.

”Jag tror att det blir vi, Elfs­borg, AIK och Mal­mö som faj­tas om me­dal­jer­na.”

Han näm­ner an­fal­lar­na Gustav Eng­vall och Mikael Bo­man lik­som yt­ter­mitt­fäl­tar­na Sö­ren Ri­eks, Ja­kob An­ker­sen och Mar­tin Smed­berg Da­lence. – Jag tror att vi har fler som kan gö­ra po­äng i år. Hur står sig Blå­vitts trupp 2015 i kon­kur­ren­sen? – Vår si­tu­a­tion är gans­ka lik Mal­mös med tan­ke på att de ock­så bytt ut många spe­la­re. Bå­de vi och de har vär­vat bra. Käns­lan är att de har ett snäpp till, med nors­ka lands­lags­spe­la­re och så. Mal­mö är favoriter, ing­en tve­kan om det. – AIK ver­kar sta­bi­la och fick be­hål­la Na­bil Ba­houi. Elfs­borg är alltid far­ligt med sin spe­lidé och sitt konst­gräs… jag tror att det blir vi, Elfs­borg, AIK och Mal­mö som faj­tas om me­dal­jer­na.

Las­se Vi­be spän­ner musk­ler­na för nya mål.

Las­se Vi­be

Po­si­tion: An­fal­la­re. Ål­der: 28 år. Längd: 181 cm. Vikt: 71 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: AIA Tran­bjerg (–2006), År­hus, GF (2006–08), FC Fyn (2008–10), Väst­själ­land (2010–12), Sön­derjys­ke (2012–13), IFK Gö­te­borg (2013–).

Med va­ri­a­tion i si­na löp­ning­ar ska Vi­be för­sö­ka gö­ra po­äng även i år.

Vi­be tror att det är fler spe­la­re som kan bi­dra till mål­pro­duk­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.