Ge­f­le

Allsvenskan - - INNEHÅLL - Text: Jo­han A Lars­son

Bli ut­lands­proffs, tes­ta nya ligor och tjä­na sto­ra peng­ar? Det loc­kar in­te Jo­nas Lant­to. Han har bra som det är. – Det är en ut­ma­ning i sig var­je år att spe­la i Ge­f­le, sä­ger tro­tjä­na­ren.

År 2007 flyt­ta­de Jo­nas Lant­to från Ki­ru­na till Ge­f­le IF. Med si­na 169 cen­ti­me­ter, avi­ga dribb­ling­ar och läck­ra mål blev yt­tern snabbt en at­trak­tion i all­svens­kan. Han spåd­des en ly­san­de fram­tid på stör­re are­nor än Ström­val­len. Men nio år se­na­re är han fort­fa­ran­de kvar i Ge­f­le. Själv får han det att lå­ta som värl­dens mest na­tur­li­ga sak. – Jag trivs jät­te­bra i stan och i Ge­f­le, det är en av an­led­ning­ar­na till att jag har stan­nat så länge. För att va­ra all­svens­kan är det gans­ka lugnt. Det är in­te så på­pas­sat som i and­ra lag, man får job­ba i sin egen takt. Det nä­ra till allt och det är en fa­mil­jär klubb. Det var sam­ma sak när jag var i Ki­ru­na, sä­ger 27-åring­en.

Han be­rät­tar att han fått en del för­fråg­ning­ar ge­nom åren, men att han ald­rig har va­rit rik­tigt nä­ra att flyt­ta. De fles­ta spe­la­re man pra­tar med vill bli ut­lands­proffs, se nya län­der och tjä­na mer peng­ar. Är du an­norlun­da på den punk­ten? – Njaee, peng­ar är in­te högst upp på pri­o­ri­tets­lis­tan. Det vik­ti­ga är att tri­vas, sen får man väl över­vä­ga det sports­li­ga. Det är en ­ut­ma­ning i sig var­je år att spe­la i Ge­f­le. Vad skul­le kun­na få dig att läm­na Ge­f­le? – Jag vet fak­tiskt in­te. Det skul­le va­ra nå­gon in­tres­sant klubb som vill sat­sa på mig och i en roll som jag vill ha. Jag bru­kar in­te fun­de­ra så myc­ket på sånt, jag tar da­gen som den kom­mer. Är det ef­ter­strä­vans­värt för dig att va­ra en tro­tjä­na­re? – Själv har jag alltid upp­skat­tat spe­la­re som stan­nat länge i si­na klub­bar, oav­sett ni­vå. Jag hål­ler på Man­ches­ter Uni­ted, de har haft ett gäng spe­la­re som stan­nat där he­la kar­riä­ren, som Giggs och Scho­les.

För­ra sä­song­en gjor­de han si­na ab­so­lut bäs­ta mat­cher i de sista om­gång­ar­na – och in­te minst i kval­mat­cher­na mot Ljungski­le. – Jag bru­kar va­ra bätt­re på hös­ten. Det är de där mat­cher­na på slu­tet, när det verk­li­gen gäl­ler nå­got, som är ro­li­ga att spe­la. Men­talt är han för­be­redd på sam­ma gam­la, van­li­ga bot­ten­strid i år. – Vi sik­tar så klart på att kom­ma bätt­re. Det är tufft i all­svens­kan, al­la slår al­la och al­la lag har bra och då­li­ga pe­ri­o­der. Det är gans­ka små mar­gi­na­ler. Vad är det som gör att ni kla­rar er kvar år ef­ter år? – Det är er­fa­ren­he­ten, bå­de bland spe­lar­na och i för­e­ning­en. Det är ing­en som

stres­sar upp sig. Vi fo­ku­se­rar på att spe­la den fot­boll som vi alltid har gjort. Det är in­te liv och död, det är ba­ra att gå in på pla­nen och spe­la den fot­boll man kan. Är du ner­vös nå­gon gång på pla­nen? – Nej, in­te di­rekt. Det kan ha va­rit nå­gon gång in­nan match. På pla­nen är jag lugn. Man har va­rit med så pass länge nu. Om du skul­le va­ra en ka­rak­tär i Kalle An­kas julaf­ton, vem skul­le du väl­ja? – Oj, jag har sett den var­je år se­dan jag var li­ten. Jag bor­de kom­ma på nå­gon, sä­ger han. Där­ef­ter föl­jer 15 se­kun­ders tyst­nad. Okej, då ger jag mitt för­slag: Tju­ren Fer­dinand. – Jo, sit­ta un­der trä­det och ta det li­te lugnt. Luk­ta på blom­mor­na.

”Det vik­ti­ga är att tri­vas, sen får man väl över­vä­ga det sports­li­ga.”

Jo­nas Lant­to trivs bra i Ge­f­le. Men han har fått en del för­fråg­ning­ar ge­nom åren. #17 Jo­nas Lant­to Po­si­tion: Yt­ter­mitt­fäl­ta­re. Ål­der: 27 år. Längd: 169 cm. Vikt: 69 kg. Klub­bar i kar­riä­ren: Ki­ru­na FF (2003–06), Ge­f­le IF (2007–).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.