Fem ge­nom­brott att se fram emot

Allsvenskan - - INNEHÅLL -

1 Ebe­ne­zer Ofo­ri, AIK

Vik­tig i AIK re­dan i fjol men fick då flyt­ta runt på fle­ra po­si­tio­ner. I år kom­mer Ofo­ri spe­la där han är som bäst, på in­ner­mitt­fäl­tet, och där­i­från kom­mer han att bli en nyc­kel­spe­la­re i AIK.

2 Ar­ber Ze­ne­li, Elfs­borg

Vi­sa­de sin im­po­ne­ran­de speed i många in­hopp i fjol. 2015 ska Ze­ne­li för­sö­ka slå sig in i Elfs­borgs star­tel­va. Oav­sett an­tal mi­nu­ter har 20-åring­en al­la för­ut­sätt­ning­ar att sät­ta av­tryck i all­svens­kan.

3 Jor­dan Lars­son, Helsing­borg

Han är ba­ra 17 år men för­u­tom ta­lang­en på pla­nen vi­sar Jor­dan Lars­son en mo­gen­het och med­ve­ten­het till vil­ket ar­be­te som krävs – fat­tas an­nat med Hen­ke som pap­pa – och kan slå ige­nom re­dan i år.

4 Pawel Ci­bic­ki, Mal­mö FF

Det är in­te lätt att som ung ta­lang ta plats i ett stjärnspäc­kat MFF men Pawel Ci­bic­ki kom­mer att få si­na mi­nu­ter i all­svens­kan och vi­sa­de glimt­vis re­dan i fjol vad hans kva­li­te­ter till­för den svens­ka mäs­ta­ren.

5 Jo­a­kim Olaus­son, Häc­ken

Gjor­de Se­rie A-de­but re­dan för ett år se­dan, men se­dan fast­na­de Olaus­son i Ata­lan­tas frysbox. Har al­la för­ut­sätt­ning­ar för att få fart på kar­riä­ren i ett of­fen­si­v­o­ri­en­te­rat Häc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.