500 mil­jo­ner skäl att miss­tro

Allsvenskan - - NEWS -

All­svens­kan har ald­rig va­rit mer ojämn. Än­då kom­mer guld­tip­sen att spri­das mer än de gjor­de i fjol. Man mås­te ju ba­ra äls­ka den här se­ri­en!

En halv mil­jard. 500 mil­jo­ner svens­ka peng­ar. Blun­dar jag så kan jag rik­tigt se sport­che­fen Da­ni­el An­ders­son likt Jo­a­kim von An­ka du­scha sig i guld­mynt på Mal­mö FF:S kans­li, sam­ti­digt som listor på ny­för­värv från de stör­re ligor­na i Eu­ro­pa prin­tas ut i gi­gan­tis­ka for­mat och tej­pas upp på kon­tors­fönst­ret. – Al­lan, vem ska vi ta den här gång­en? – Men du, Da­ni­el – har vi verk­li­gen råd med en värv­ning till? (Konst­pa­us) – Ha­ha­ha­ha­ha! Skul­le all­svens­kan av­gö­ras i kassa­val­vet så skul­le det va­ra spel mot ett mål. MFF mot res­ten. Mot klab­bet. Och ut­gång­en skul­le va­ra li­ka odra­ma­tisk och ­för­ut­säg­bar som en press­kon­fe­rens med Lars La­ger­bäck. Men all­svens­kan är som ing­en an­nan li­ga i värl­den. Den är jäm­na­re och mer oför­ut­säg­bar, och jag und­rar i vil­ket an­nat land som li­gans störs­ta lag, den störs­ta fa­vo­ri­ten med den dy­ras­te och bäs­ta (?) ­trup­pen, nu ock­så med yt­ter­li­ga­re någ­ra ex­tra hund­ra Cham­pi­ons Le­a­gue-mil­jo­ner kro­nor på kon­tot, skul­le få f ä r r e guld­tips än året in­nan. Så kom­mer det bli för Mal­mö FF i år. Det är gi­vet­vis ga­let. Men än­då rätt lo­giskt.

Snac­ket har ock­så för­änd­rats. In­för sä­song­en har jag i van­lig ord­ning stud­sat runt på ett gäng all­svens­ka are­nor och gi­vet­vis pop­par fort­fa­ran­de Mal­mö FF upp i allt surr kring den kom­man­de sä­song­en. Men den re­spek­ten, ja, snudd på skräc­ken i rös­ten som man kun­de hö­ra på fle­ra håll när MFF kom på tal vid sam­ma tid­punkt i fjol – den är bor­ta. I fjol var Åge Ha­rei­de & Co så sky­höga guldfa­vo­ri­ter att jag in­te upp­levt nå­got lik­nan­de un­der mi­na sex­ton år i bran­schen. Mal­mö FF skul­le in­te ba­ra le­ka hem Lennart Jo­hans­sons po­kal över 30 om­gång­ar, man skul­le ju springa i väg med he­la den svens­ka klubb­lags­fot­bol­len och ald­rig sy­nas till igen. Det blev till slut en fem­te­plats i all­svens­kan. Ri­ka­re än nå­gon­sin, lad­da­de till tän­der­na med stjär­nor – och mer in­ter­na­tio­nellt er­far­na än nå­got in­hemskt mot­stånd så mis­sa­de Mal­mö FF till och med Eu­ro­pa-spel. Ett fi­asko, ja­visst. Men framför allt ett kvit­to på att allt är som van­ligt i all­svens­kan. Där ing­en ut­ma­na­re är chans­lös. Mal­mö FF må ha mas­sor av peng­ar, men man har än­då in­te till­räck­ligt med cash för att kö­pa loss ett lag som ba­ra kan vif­ta un­dan fem­ton lag som ing­et hell­re vill än sno po­äng av de störs­ta. Som även på en säm­re dag kan li­ra bort ett tag­gat Häc­ken, el­ler möjligen Öre­bro SK. De mar­gi­na­ler­na finns in­te, och det känns som om den pol­let­ten har tril­lat ner hos mot­stån­det på ett an­nat sätt i år och sam­ti­digt byggt upp en skön kax­ig­het och väl­för­tjänt op­ti­mism. – Sju-åt­ta lag är med och slåss om det, tip­pa­de Jan­ne An­ders­son när jag träf­fa­de ho­nom på hem­ma­plan i Norr­kö­ping. Och vem bor­de ve­ta bätt­re än den re­ge­ran­de guld­ma­na­gern?

All­svens­kan är som ing­en an­nan li­ga i ­värl­den. Den är jäm­na­re och mer oför­ut­säg­bar.

Djur­går­den, kanske. Häc­ken, kanske, kanske, kanske. Öre­bro? Tja, var­för in­te? Här är i al­la fall tre mit­ten­lag från i fjol som just nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.