Stock­holm ko­kar igen

Draget på läk­tar­na lyf­ter 08-klub­bar­na mot 00-ni­vå­er

Allsvenskan - - STOCKHOLMS-FIGHTEN - Text: Da­ni­el Kristof­fers­son

AIK sat­sar mot gul­det. Djur­går­den och Ham­mar­by mot top­pen. Stock­holms­fot­bol­len är glöd­het – i år igen.

Ibör­jan av 2000-ta­let var Stock­holm svensk fot­bolls obe­strid­li­ga hu­vud­stad. I all­svens­kan 2001 tog Ham­mar­by, Djur­går­den och AIK hand om de tre förs­ta plat­ser­na och publi­k­li­gan vann AIK på (15 496) fö­re Ham­mar­by (13 614) och Djur­går­den (12 481). De föl­jan­de åren följ­de en van­sin­nig kapp­rust­ning mel­lan Stock­holms­klub­bar­na i jakt på tit­lar, stjärn­värv­ning­ar, spon­so­rer och publik. Djur­går­den tog tre guld un­der de fy­ra föl­jan­de sä­song­er­na och stor­hets­ti­den av­slu­ta­des med AIK:S guld 2009. Se­dan dess har hu­vud­sta­den upp­levt sju guld­lö­sa år. Men Ham­mar­bys åter­komst i fjol blev start­skot­tet på en pu­blik­suc­cé som re­dan över­träf­far ni­vå­er­na från bör­jan av 2000-ta­let. Ham­mar­bys sat­te all­svenskt pu­blik­re­kord med to­talt 382 607 åskå­da­re un­der sä­song­en. Sam­ti­digt öka­de både AIK och Djur­går­den si­na pu­blik­siff­ror re­jält.

I år är draget kring Stock­holms­fot­bol­len minst li­ka bra. I al­la fall om man ska tro klub­bar­na. – Jag upp­le­ver att det är bra drag kring Djur­går­den. Vi ha­de ett pu­blik­snitt på 15 500 åskå­da­re för­ra sä­song­en och det vill vi ju ska bli hög­re det här året. Vi job­bar med att ut­veck­la klub­ben steg för steg, sä­ger Djur­går­dens vd Henrik Berg­gren. – Det finns inga gen­vä­gar. Al­la har sin histo­ria och den mås­te vi ta hän­syn till. Vi har haft en väl­digt svag eko­no­mi och den bör­jar bli bätt­re. Sam­ti­digt är det hårt ar­be­te var­je dag. Berg­gren be­rät­tar ock­så att för­sälj­ning­en av Emil Berg­ström och vi­da­re­för­sälj­nings­peng­ar­na som Dif fick ef­ter att FC Kö­pen­hamn sålt Da­ni­el Amar­tey till Lei­ces­ter, gett för­e­ning­en möj­lig­het att in­ve­ste­ra i spelar­trup­pen. – Vi ska säl­ja först och kö­pa se­dan. Vårt mål är att all­tid gö­ra bra och smar­ta spe­lar­af­fä­rer. Ham­mar­bys vd Henrik Kind­lund me­nar att draget kring ­Ham­mar­by till och med är stör­re än vad det var för­ra året. – Det blir ju så ef­ter en så­dan sä­song som vi ha­de. Då var det ett rik­tigt bra drag kring Ham­mar­by. Både från spon­so­rer, me­di­er och sup­port­rar. Vad sä­ger du om kapp­rust­ning­en som ni, AIK och Djur­går­den gör in­för 2016? – Det är ju li­te på oli­ka sätt. AIK och Djur­går­den sat­sar ju för att va­ra med i top­pen. AIK sat­sar för att gå för gul­det. Vi job­bar mer lång­sik­tigt. Vi skyn­dar lång­samt ef­ter att för­ra året var året då vi var tillbaka i all­svens­kan ef­ter ti­den i su­pe­ret­tan. – Skul­le vi va­ra med i top­pen det här året är det för­stås fan­tas­tiskt och väl­digt bra. Men vi har en lång­sik­tig plan som är vik­tig att föl­ja. Det gäl­ler för oss att ha tå­la­mod, sä­ger Kind­lund. AIK:S sportchef Björn Wes­ström: – Draget kring AIK byg­ger på en lång­sik­tig­het och en kon­ti­nu­i­tet. Vi har va­rit en topp­klubb re­sul­tatmäs­sigt fem år i rad och det byg­ger

”AIK sat­sar för att gå för gul­det. Vi job­bar mer lång­sik­tigt. Vi skyn­dar lång­samt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.