De miss­trod­da ­mäs­tar­na

”Al­la sa att vi in­te skul­le pal­la tryc­ket”

Allsvenskan - - MÄSTARNA - Text: Da­ni­el Kristof­fers­son Foto: Peter Hol­gers­son, Lud­vig Thun­man, Jo­se­fi­ne Lof­te­ni­us, To­mas Leprince

Re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na IFK Norr­kö­ping tog hem Sm-gul­det – än­då är det ing­en som tror på la­get till 2016. – För­ra sä­song­en gick snac­ket att vi in­te skul­le pal­la tryc­ket. Nu har sam­ma snack dra­git i gång vil­ket jag tyc­ker är ­fan­tas­tiskt ro­ligt, sä­ger trä­na­ren Jan­ne An­ders­son.

IFK Norr­kö­ping var för­ra sä­song­ens sen­sa­tions­lag och ef­ter ett par må­na­der var la­get med i topp­stri­den he­la vägen. Trots det vän­ta­de al­la på att ra­set skul­le kom­ma. Även in­för den sista om­gång­en. När nu all­svens­ka sä­song­en drar i gång är la­get in­te med i för­hands­snac­ket om Sm-gul­det. Det­ta trots att la­get fått be­hål­la stör­re de­len av trup­pen. In­klu­si­ve skyt­te­kung­en Emir Ku­jo­vic. Aning­en märk­ligt, tyc­ker mål­vak­ten Da­vid Mi­tov Nils­son. – Klart att det är li­te kons­tigt. Många tror att vi in­te ska pal­la tryc­ket det här året hel­ler och in­te ens va­ra med i topp­stri­den. Var­för tror du att det är så? – Jag vet fak­tiskt in­te. Men jag tror det har att gö­ra med att vi in­te va­rit nå­got topp­lag un­der fle­ra år. Till och med in­för den sista om­gång­en snac­ka­de al­la om att vi skul­le vi­ka ner oss mot MFF och att IFK Gö­te­borg var fa­vo­ri­ter. – Men vi får väl be­vi­sa för al­la igen vil­ket bra lag vi är. Hur ser du på ert lag­byg­ge? – Jag tyc­ker vi har gjort bra värv­ning­ar och det ser bra ut. Se­dan kan vi in­te le­va på gam­la me­ri­ter. Vi mås­te fort­sät­ta att job­ba hårt och öd­mjukt. – Vi ska för­sö­ka för­sva­ra SM­gul­det även om al­la vet att det är väl­digt, väl­digt svårt. Se­dan ­ hop­pas vi så klart på att det ska gå bra i kva­let till Cham­pi­ons Le­a­gue. – Vi har myc­ket att se fram emot den här sä­song­en, sä­ger han. Hans kon­trakt med IFK Norr­kö­ping går ut ef­ter sä­song­en och än­nu har någ­ra dis­kus­sio­ner om en för­läng­ning på­bör­jats. – Det är ing­et vi har dis­ku­te­rat just nu. Vi har snac­kat om det li­te löst ti­di­ga­re men det kom­mer väl se­na­re i så fall, sä­ger han. Hur tän­ker du kring det fak­tum att mål­vak­ter säl­lan säljs för någ­ra stör­re över­gångs­sum­mor ut­om­lands? – Si­tu­a­tio­nen är li­te spe­ci­ell för mål­vak­ter. Då mås­te man ock­så tän­ka till li­te när det gäl­ler kon­trakts­skriv­ning­ar. Man kanske mås­te skri­va en klau­sul som öpp­nar upp på det sät­tet, sä­ger han. En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att han byt­te lands­lags till Makedonien var just det fak­tum att det skul­le öpp­na fler dör­rar till en ut­lands­flytt. – Det är ing­et att hym­la med att jag vill ut­om­lands och en stor del till att jag val­de Makedonien var ju att jag skul­le få fler in­ter­na­tio­nel­la mat­cher i ti­dig ål­der. – Men det gäl­ler som sagt att pre­ste­ra bra un­der en lång tid. Just nu finns ing­et kon­kret men jag det har fun­nits en del in­tres­se.

Ma­na­gern Jan­ne An­ders­son är myc­ket nöjd med vin­tern va­rit så ovän­tat lugn. – Vi har tap­pat Alexander Frans­son och fått in Eric Smith och Andreas Blomqvist. Se­dan har vi fått in Jon Gud­ni Fjo­lu­son och tap­pat Da­vid Boo Wiklan­der. Jag tyc­ker att vi har ett bra lag även den här sä­song­en. Sports­ligt har vårt föns­ter va­rit väl­digt bra. Räk­nar du med att få be­hål­la Emir Ku­jo­vic nu? – Ef­ter sä­song­en räk­na­de jag med att han skul­le för­svin­na. Jag ha­de räk­nat bort ho­nom. Men nu är det näs­tan tvärtom. Ni kan in­te slå ur un­der­läge den här sä­song­en, hur ser du på det? – Det kun­de vi in­te för­ra sä­song­en hel­ler. Vi var med i top­pen väl­digt länge och jag kom­mer ihåg att al­la sa att vi in­te skul­le pal­la tryc­ket. Det är sam­ma snack in­för den här sä­song­en. Fan­tas­tiskt ro­ligt kan jag tyc­ka men det är ing­et vi bryr oss om. – Vi mås­te spe­la fot­boll och gö­ra det bra. Vi ha­de ett fan­tas­tiskt år för­ra året men nu är det nya för­ut­sätt­ning­ar och ett nytt år. Jag har ing­en aning om det blir lät­ta­re el­ler svå­ra­re för oss. Ing­et jag fun­de­rar på alls. Men det är jät­te­ro­ligt att många pra­tar om oss.

”Vi kan in­te le­va på gam­la ­me­ri­ter. Vi mås­te fort­sät­ta att job­ba hårt och öd­mjukt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.