Gulddröm­mar trig­gar AIK:S nye skyt­te­kung

”Jag kan in­te kom­ma ihåg när jag var så jäv­la tag­gad”

Allsvenskan - - AIK - Text: Mathias Lü­hr

För­vänt­ning­ar­na är enor­ma. Den­ni Av­dic, 27, ska ju ba­ra kom­ma in och gö­ra al­la de 18 må­len som He­nok Go­i­tom gjor­de för AIK i fjol. En tuff ut­ma­ning för en an­fal­la­re som ba­ra gjort tolv mål se­dan 2011. – Jag kan in­te kom­ma ihåg när jag var så jäv­la tag­gad att sät­ta i gång en sä­song som jag är nu, sä­ger Av­dic.

Vad hän­de sen...? Oj! Ska jag ta det från bör­jan? Den­ni Av­dic suc­kar. Frå­gan jag stäl­ler är vad som egent­li­gen hän­de ef­ter han läm­na­de Elfs­borg för tys­ka Wer­der Bre­men som all­svensk skyt­te­kung 2010. Sva­ret är långt. Det hand­lar om ska­dor, om spar­ka­de trä­na­re och mis­sa­de möj­lig­he­ter att vi­sa upp sig. Om an­norlun­da po­si­tio­ner på pla­nen, lå­ne­pe­ri­o­der och om mind­re klub­bar.

Det har va­rit en tuff re­sa ute i Eu­ro­pa. En hård re­sa. Men ock­så en re­sa med många po­si­ti­va in­slag som gjort Den­ni Av­dic till en star­ka­re per­son och, för­hopp­nings­vis, en bätt­re spe­la­re. – Jag har lärt mig han­te­ra press. Det finns en enorm press i klub­bar som Wer­der Bre­men. Det fanns in­te di­rekt i Elfs­borg på sam­ma sätt, sä­ger Av­dic. – Sen har jag trä­nat med fan­tas­tis­ka spe­la­re, bli­vit både mer mo­gen och bätt­re i och med att jag va­rit tvung­en att an­pas­sa min ni­vå till de­ras. Han fort­sät­ter: – Nu kom­mer jag hem till Sve­ri­ge, och jag kan in­te kom­ma ihåg när jag var så jäv­la tag­gad att sät­ta i gång en sä­song som jag är nu. Kan man be­va­ra mål­form un­der så lång tid? Du för­vän­tas nu att kom­ma in och gö­ra de mål som He­nok Go­i­tom och Mo­ha­med Ban­gu­ra gjor­de i fjol. – Allt­så, det hand­lar myc­ket om vil­ken roll jag får, sä­ger Av­dic. – Vad är det för po­si­tion, vad är det för roll? Det är det som kom­mer att av­gö­ra hur många lä­gen man kom­mer i un­der mat­cher­na. Vil­ken roll vill du ha? – Per­son­li­gen gil­lar jag att va­ra ”tia”, el­ler längst fram i ba­nan. Jag kän­ner att jag har kva­li­te­ter att spe­la på bå­da po­si­tio­ner­na. Jag har de egen­ska­per­na. Sor­ry, jag tja­tar li­te, men pres­sen är ju stor för du kom­mer in ef­ter Go­i­tom – och för­vän­tas le­ve­re­ra mål? – Det var väl­digt bra att gö­ra 18 mål som Go­i­tom gjor­de, sam­ti­digt kan jag in­te tän­ka på vad han el­ler nå­gon an­nan har gjort, sä­ger Av­dic. – Jag har själv gjort det en gång och hop­pas själv­klart kun­na upp­re­pa det. Jag är här för att gö­ra min grej. Om du vin­ner skyt­te­li­gan, vin­ner AIK Sm-guld då? – Ha­ha, de må­len ha­de väl va­rit till hjälp, sä­ger Av­dic och skrat­tar. – Men vi tar ett steg i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.