”Vi kryd­dar med de egen­ska­per vi får”

Allsvenskan - - AIK - Text: Mathias Lü­hr

Ett av all­svens­kan bäs­ta an­falls­par (He­nok Go­i­tom och Mo­ha­med Ban­gu­ra) är bor­ta. Ett nytt (Den­ni Av­dic och Ee­ro Mark­ka­nen) ska spe­las in. Då blir det till att bör­ja om från bör­jan. Andreas Alm kan in­te an­vän­da sä­song­en 2015 som nå­got fa­cit där det står vad man nu mås­te sli­pa ex­tra på. – Åh, det är omöj­ligt att sä­ga så. Vi mås­te job­ba på allt, ef­tersom det är väl­digt många nya spe­la­re. Igen. Pre­cis som in­för för­ra sä­song­en, sä­ger Alm. Och tryc­ker på: – Vi mås­te job­ba med allt! 4–4–1–1 är sy­ste­met i år, är det en ren ef­fekt av tap­pen av He­nok Go­i­tom och Mo­ha­med Ban­gu­ra? – Njae, ja, li­te. Det är många sa­ker, men det lig­ger ock­så väl­digt nä­ra 4–4–2. Att AIK ­kom­mer spe­la 4–4–2 un­der 2016 en hel del, det är ing­en stör­re hem­lig­het. Att ni för­lo­rat Go­i­tom och Ban­gu­ra, hur kom­mer det att för­änd­ra ert spel? – Det är ba­ra an­falls­spe­let vi pra­tar om. Det är li­te skill­nad i kva­li­te­ter, men vi hop­pas få in Ål­der: 42 år. Tränar­kar­riär: Eskilstu­na Ci­ty (2007–2008), AIK (2011–)

Har i stort sett gjort allt ut­om vun­nit en ti­tel med AIK. Sta­bi­li­se­rat la­get i top­pen av all­svens­kan, men lyc­kas än­då få mas­sor av kri­tik.

Än­nu ett år med stor om­sätt­ning av spe­la­re. Än­nu en ut­ma­ning för chefsträ­na­re Andreas Alm: – Vi mås­te job­ba med allt!

li­te and­ra egen­ska­per i de for­wards som ­kom­mer, i Ee­ro och Den­ni. Vi kryd­dar med de egen­ska­per vi får till oss. Hur ska Ste­fan Is­hi­za­ki an­vän­das på bäs­ta sätt, på kan­ten el­ler centralt? – Han ska an­vän­das där han på­ver­kar spe­let. I vis­sa mat­cher ska han an­vän­das där han gör po­äng för oss. I and­ra mat­cher ska han ­an­vän­das där vi be­hö­ver en an­nan rytm i spe­let. Ah­med Ya­sin är ing­en po­äng­kung, är han verk­li­gen en lösning på ett kant­pro­blem? – Jag upp­le­ver att vi om nå­got att vi har väl­digt li­te kant­pro­blem. Vi har sjukt bra kan­ter. Kan­ter­na är där vi har störst kon­kur­rens och det är häf­tigt. Den­ni Av­dic har in­te gjort många mål sen han vann all­svens­ka skyt­te­li­gan 2010. Var­för loss­nar det i AIK? – Han har ju in­te spe­lat i AIK nå­gon gång hel­ler. Han har in­te gjort li­te mål i AIK nå­gon gång. – Mo­ha­med ha­de in­te så bra sta­tistik in­nan han kom till oss, in­te Ee­ro hel­ler för­ra gång­en. Det vik­ti­ga är vad de gör hos oss.

Med fle­ra nya spe­la­re i trup­pen sä­ger Andreas Alm att la­get mås­te trä­na på allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.