An­falls­fyn­det har ställt in sik­tet på skyt­te­li­ga­ti­teln

Allsvenskan - - DJURGÅRDEN - Text: Mathias Lü­hr

Suc­cé­sä­song­en 2015 har fått Sam John­son att sät­ta upp nya mål för det här året. Höga mål. Som att vin­na den all­svens­ka skyt­te­li­gan. Och fly­ga sin fa­milj från Li­be­ria till Stock­holm för att för förs­ta gång­en se ho­nom spe­la för Djur­går­dens IF. – Men då be­hö­ver jag ett stör­re kon­trakt, sä­ger Sam.

Pel­le Ols­son fun­de­rar. Jag har frå­gat Djur­går­dens trä­na­re vad som är unikt med Sam John­son, och det känns som om Ols­son le­tar ef­ter pre­cis rätt ord. Sen näm­ner han till slut ”en oer­hörd ar­betska­pa­ci­tet”, för att se­dan drop­pa den störs­tes namn i en jäm­fö­rel­se: – Det är tas­kigt kanske att sä­ga Zla­tans namn i så­da­na här sam­man­hang, men Sam har en fy­sisk för­må­ga som gör att han får en väl­digt bra tek­nik. Sam John­son gar­var li­te blygt åt att näm­nas till­sam­mans med Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, men med­ger att hans styr­ka är att få med sig bol­len i fart. – Sen är det all­tid ro­ligt att bli nämnd i sam­ma me­ning som Ibra­hi­mo­vic, då vet man att man är på rätt väg i al­la fall, fli­nar John­son. Rätt väg? Ja, det kan man ju kal­la det. Li­be­ri­a­nen har ta­git en märk­lig, men ock­så en blixt­snabb väg ge­nom det svens­ka se­ri­e­sy­ste­met in­nan han i fjol via IK Frej lan­da­de i Djur­går­den som ett av all­svens­kans mest ano­ny­ma ny­för­värv. Tio mål se­na­re och ett ge­nom­brott som var ett av de häf­ti­gas­te i se­ri­en i fjol är han in­te läng­re ano­nym.

Sam John­son har hel­ler ing­et be­hov av att va­ra ­ano­nym. I stäl­let sät­ter han upp mål som sä­kert får Pel­le Ols­sons för­sik­ti­ga nack­hår att re­sa sig på en mil­li­se­kund. – Jag gjor­de tio mål i fjol och jag tror att jag kom­mer gö­ra fler mål i år, kon­sta­te­rar John­son snabbt. Okej, kom­mer du att ut­ma­na om skyt­te­li­ga­ti­teln ock­så? – Om mitt lag spe­lar så bra som vi kan och jag får va­ra hel och frisk så kom­mer jag att gö­ra mål. Ja, jag hop­pas och tror verk­li­gen att jag kan ut­ma­na om skyt­te­li­ga­ti­teln i år, sä­ger John­son. – Jag kän­ner mig re­do att ta ett kliv till, jag kän­ner att jag verk­li­gen har ut­veck­lats. Vem är då den bäs­ta an­fal­la­ren i all­svens­kan? – Jag har rätt då­lig koll på vad and­ra gör, men den där an­fal­la­ren i IFK Norr­kö­ping var väl bäst i fjol. Emir Ku­jo­vic? – Just det, Ku­jo­vic. Han gjor­de väl flest mål?

22-åring­en har spe­lat fot­boll i Sve­ri­ge se­dan flyt­ten till As­sy­ris­ka 2011. Men en sak har han ald­rig fått upp­le­va. Att ha sin fa­milj på läk­ta­ren när han spe­lar på Te­le 2 are­na. – Men pla­nen är att spe­la så bra så jag kan få ett bätt­re kon­trakt i år. Då ska jag ta hit min fa­milj och då ska de få se mig spe­la li­ve, sä­ger John­son. John­son fort­sät­ter:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.